Но­вий ре­корд Укра­ї­ни

Ма­ри­на Ки­ли­пко на зма­га­н­нях зі стриб­ків з жер­ди­ною в Іта­лії здо­ла­ла ви­со­ту 4,65 ме­тра

Den (Ukrainian) - - День України -

На між­на­ро­дних зма­га­н­нях «Стриб­ки на пло­щі» в іта­лій­сько­му мі­сті Тра­ні укра­їн­ка під­ко­ри­ла план­ку на ви­со­ті 4,65 м. Цей ре­зуль­тат на дев’ять сан­ти­ме­трів ви­щий від її осо­би­сто­го ре­кор­ду, і са­ме він пі­сля офі­цій­ної про­це­ду­ри ра­ти­фі­ка­ції має ста­ти но­вим на­ціо­наль­ним ре­кор­дом Укра­ї­ни, по­ві­дом­ля­ю­тьна офі­цій­ній сто­рін­ці НОК Укра­ї­ни та олім­пій­ської ко­ман­ди у Facebook.

Цим стриб­ком Ма­ри­на по­би­ла ре­корд Яни Ба­ла­хо­но­вої, який був вста­нов­ле­ний 4 ли­пня 2004 ро­ку на ста­діо­ні. Но­вий ре­корд Ки­ли­пко мо­жна на­зва­ти уні­вер­саль­ним — ви­ще з укра­їн­ців ні­хто не стри­бав ні в при­мі­щен­ні, ні на ста­діо­ні, по­ві­дом­ляє sportarena. com.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.