Ро­ди­на «Дня» по­біль­ша­ла!

Den (Ukrainian) - - День України - Ре­да­кція га­зе­ти «День»

Ро­бо­чий ти­жде­ньу на­шій ре­да­кції по­чав­ся з при­єм­них но­вин. Не­діль­ним ран­ком 4 ве­ре­сня на­чаль­ник від­ді­лу ка­дрів га­зе­ти « День » На­дія Ві­та­лі­їв­на Зи­кі­на на­ро­ди­ла пер­віс­тка, хло­пчи­ка. Ва­га не­мов­ля­ти — 3700 гра­мів, зріст — 53 сан­ти­ме­три. Ди­ти­ну на­зва­ли Оле­ксан­дром.

Па­ні На­дія у «Дні» май­же з пер­ших днів. У га­зе­ті пра­цює з 1 кві­тня 1997 ро­ку, спо­ча­тку бу­ла ко­ре­спон­ден­том, по­тім — ре­фе­рен­том го­лов­но­го ре­да­кто­ра, стар­шим ре­фе­рен­том і за­раз обі­ймає по­са­ду на­чаль­ни­ка від­ді­лу ка­дрів. Ми зна­є­мо На­дію Ві­та­лі­їв­ну як від­по­від­аль­ну і чуй­ну ко­ле­гу, впев­не­ні, що ма­ло­му Са­шко­ві по­ща­сти­ло з ма­тір’ ю! Зи­чи­мо їй та її чо­ло­ві­ку Сер­гію Ва­лен­ти­но­ви­чу Чер­ни­шо­ву, щоб син став по­стій­ним дже­ре­лом сил та на­тхне­н­ня. А ма­лю­ку ба­жа­є­мо, щоб від­кри­т­тя цьо­го ди­во­ви­жно­го сві­ту бу­ло спов­не­ним ра­до­сті!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.