«Об­сяг ті­ньо­во­го рин­ку – 4 млрд»

У ве­ре­сні роз­по­чне­ться на­бір у ри­бний па­труль Хер­сон­щи­ни та Оде­щи­ни

Den (Ukrainian) - - День України -

Хер­сон­щи­на та Оде­щи­на ста­ну­тьна­сту­пни­ми ре­гіо­на­ми Укра­ї­ни пі­сля Ки­їв­щи­ни, де за­пра­цює ри­бо­охо­рон­ний па­труль. Вже 15 ве­ре­сня 2016 ро­ку там бу­де ого­ло­ше­но ка­дро­вий кон­курс. Дер­жри­б­агент­ство від­би­ра­ти­ме не тіль­ки ке­рів­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь, а і весь ін­спе­ктор­ський склад — близь­ко 40 ін­спе­кто­рів до ко­жної з обла­стей.

« У черв­ні 2016 ро­ку ми за­пу­сти­ли ри­бний па­труль на Ки­їв­щи­ні і за не­пов­ні три мі­ся­ці ро­бо­ти він на 100% до­вів свою ефе­ктив­ні­стьу ча­сти­ні за­три­ма­н­ня бра­ко­ньє­рів, пе­ре­ку­пни­ків не­ле­галь­ної ри­би, кон­тро­лю за зві­тні­стю ри­ба­лок-про­ми­сло­ви­ків. Ри­бо­охо­рон­ні па­тру­лі бу­ду­тьпра­цю­ва­ти у ко­жно­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни, бо бра­ко­ньєр­ство — це про­бле­ма все­укра­їн­ська. Об­сяг укра­їн­сько­го ті­ньо­во­го рин­ку ри­би — 4 млрд. Обме­же­ні ма­те­рі­аль­но- те­хні­чні мо­жли­во­сті не до­зво­ля­ю­тьза­пу­сти­ти па­тру­льу всіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни одно­ча­сно, то­му ру­ха­є­мо­ся по­сту­по­во — ре­гіон за регіоном. По­чи­на­є­мо з най­по­ту­жні­ших « ри­бних » ре­гіо­нів — «мор­ських» Оде­ської та Хер­сон­ської обла­стей » , — по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жри­б­агент­ства Яре­ма Ко­ва­лів, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.