Де­ся­тки за­ги­блих вна­слі­док се­рії ви­бу­хів у Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ура­йо­нах Си­рії, що кон­тро­лю­ю­ться уря­дом Ба­ша­ра Аса­да, а та­кож си­рій­ськи­ми кур­да­ми, вчо­ра про­лу­на­ла низ­ка ви­бу­хів. Те­ра­кти бу­ли ско­є­ні в мі­стах Тар­тус, Хомс та Аль-Ха­са­ке. Остан­нє кон­тро­лю­є­ться курд­ськи­ми «За­го­на­ми на­ро­дної са­мо­обо­ро­ни» (YPG). По­ві­дом­ля­є­ться та­кож про ви­бух на одній із до­ріг по­бли­зу сто­ли­ці кра­ї­ни Да­ма­ска. За да­ни­ми си­рій­ських дер­жав­них ЗМІ, жер­тва­ми ви­бу­хів ста­ли 48 лю­дей. Ли­ше ско­є­ний по- двій­ний теракт у Тар­ту­сі ко­шту­вав жи­т­тя що­най­мен­ше 35 осо­бам, ще кіль­ка де­ся­тків по­тер­пі­лих отри­ма­ли по­ра­не­н­ня рі­зно­го сту­пе­ня тяж­ко­сті, пе­ре­дає ін­форм­а­ген­ція AFP. Ви­бух в мі­сті Аль-Ха­са­ке, згі­дно з да­ни­ми дер­жав­них ЗМІ, за­брав жи­т­тя ві­сьмох лю­дей. Во­дно­час, за ін­фор­ма­ці­єю роз­та­шо­ва­но­го в Лон­до­ні Си­рій­сько­го цен­тру мо­ні­то­рин­гу за до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни, мі­шен­ню те­ро­ри­стів був один із блок­по­стів за­го­нів си­рій­ських кур­дів. Пра­во­за­хи­сни­ки го­во­рять про 5 за­ги­блих вна­слі­док цьо­го те­ра­кту, пе­ре­дає dpa. Ще один ви­бух про­лу­нав у одно­му з під­кон­троль­них уря­ду Си­рії квар­та­лів мі­ста Хомс. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, вна­слі­док цьо­го ви­бу­ху за­ги­ну­ли двоє лю­дей. Крім то­го, за ін­фор­ма­ці­єю спо­сте­рі­га­чів, від ви­бу­ху на одній з трас по­бли­зу Да­ма­ска смер­тель­них по­ра­нень за­зна­ли троє лю­дей. На­то­мість дер­жав­ні ЗМІ на­во­дять що­до цьо­го ви­пад­ку ін­ші ци­фри, а са­ме — один за­ги­блий і троє по­ра­не­них.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.