Ко­роль Іспа­нії за­кли­кав по­лі­ти­ків шу­ка­ти ви­хід із по­лі­ти­чної кри­зи

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­роль Іспа­нії Фе­лі­пе VI по­ки не про­во­ди­ти­ме но­вої се­рії кон­суль­та­цій із го­ло­ва­ми пар­ла­мент­ських фра­кцій, а про­по­нує їм са­мо­стій­но ве­сти пе­ре­мо­ви­ни та шу­ка­ти ви­хід із по­лі­ти­чної кри­зи, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Ко­ро­лів­сько­го до­му. Ми­ну­ло­го ти­жня в кон­гре­сі де­пу­та­тів іспан­сько­го пар­ла­мен­ту від­бу­ли­ся два ту­ри го­ло­су­ва­н­ня що­до кан­ди­да­ту­ри лі­де­ра На­ро­дної пар­тії, яка ви­гра­ла ви­бо­ри 26 черв­ня, Ма­рі­а­но Ра­хоя, що пре­тен­дує зно­ву очо­ли­ти уряд. У ре­зуль­та­ті йо­му не вда­ло­ся отри­ма­ти не­об­хі­дну під­трим­ку на­ро­дних обран­ців. Крім то­го, ко­роль звер­тає ува­гу на не­об­хі­дність по­ва­жа­ти рі­зні дум­ки, які ви­сло­ви­ли ви­бор­ці під час ви­бо­рів, що пе­ред­ба­чає «про­ве­де­н­ня по­лі­ти­ки, за­сно­ва­ної на ді­а­ло­зі, укла­дан­ні угод і ком­про­мі­сах, з ме­тою прийня­ти най­кра­щі ухва­ли, які б ви­рі­шу­ва­ли про­бле­ми гро­ма­дян». Фе­лі­пе VI та­кож на­га­дав, що са­ме ге­не­раль­ні кор­те­си (дво­па­ла­тний пар­ла­мент) є тим ін­сти­ту­том вла­ди, де по­вин­ні від­бу­ва­ти­ся де­ба­ти між рі­зни­ми по­лі­ти­чни­ми си­ла­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.