На вір­ність укра­їн­сько­му на­ро­до­ві

Кур­сан­ти вій­сько­вих сто­ли­чних ви­шів скла­ли при­ся­гу

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми пі­сля про­хо­дже­н­ня пер­вин­ної вій­сько­во-про­фе­сій­ної під­го­тов­ки, 185 кур­сан­тів пер­шо­го кур­су Вій­сько­во­го ін­сти­ту­ту Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка скла­ли Вій­сько­ву при­ся­гу на вір­ність укра­їн­сько­му на­ро­до­ві, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. До одно­го з про­від­них вій­сько­вих ВНЗ Укра ї ни всту пи ли та кож де - в’ятьвій сько­вих — уча­сни­ків бо­йо­вих дій на схо­ді Укра­ї­ни.

Та­кож сьо­го­дні уро­чи­стий ри­ту­ал скла­да­н­ня Вій­сько­вої при­ся­ги на вір­ність укра­їн­сько­му на­ро­до­ві від­був­ся у Вій­сько­во­му ін­сти­ту­ті те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­фор­ма­ти­за­ції. У цей свя­тко­вий день при­ся­гу скла­ли 275 кур­сан­тів, а по­над 60 вій­сько­вих всту­пи­ли до ви­шу з військ, се­ред яких по­над 20 уча­сни­ків АТО.

Ко­ман­ду­ва­н­ня ін­сти­ту­тів та по­ва­жні го­сті при­ві­та­ли осо­бо­вий склад і ба­тьків, які ви­хо­ва­ли май­бу­тніх му­жніх во­ї­нів, ко­трі сьо­го­дні роз­по­ча­ли свій шлях до офі­цер­ських по­го­нів.

Скла­да­н­ня Вій­сько­вої при­ся­ги за­вер­ши­ло­ся уро­чи­стим мар­шем осо­бо­во­го скла­ду ін­сти­ту­тів.

ФО­ТО НА­ДА­НО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.