Охо­рон­на гра­мо­та для Об­сер­ва­тор­ної гір­ки

Щоб за­бо­ро­ни­ти за­бу­до­ву пам’ятки, Мін­культ має якнай­швид­ше за­твер­ди­ти на­каз про ре­жим ви­ко­ри­ста­н­ня істо­ри­чної те­ри­то­рії

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

За­ти­шний Пав­лів­ський сквер між ста­ри­ми не­ви­со­ки­ми бу­ди­но­чка­ми, по су­сід­ству дві пам’ятні са­ди­би, де ко­лись ме­шка­ли ві­до­мі ху­до­жни­ки Во­ло­ди­мир Ор­лов­ський і Ми­ко­ла Пи­мо­нен­ко, а по­руч — сто­лі­тня об­сер­ва­то­рія Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка зі ста­ту­сом пам’ятки ар­хі­те­кту­ри та пре­тен­зі­я­ми на вне­се­н­ня до спи­ску ЮНЕСКО...

Усе це ба­гат­ство Ки­їв міг втра­ти­ти вна­слі­док ба­наль­ної за­бу­до­ви. Та ни­ні гро­ма­да, яка остан­ні де­сять ро­ків за­хи­ща­ла Об­сер­ва­тор­ну гір­ку, по пра­ву від­зна­чає ма­лень­ку пе­ре­мо­гу: істо­ри­чна те­ри­то­рія, крім ста­ту­су пам’ятки мі­сце­во­го зна­че­н­ня, отри­ма­ла ще одну га­ран­тію не­по­ру­шно­сті та убез­пе­че­н­ня від за­бу­до­ви — до­ку­мент «Ме­жі та ре­жи­ми ви­ко­ри­ста­н­ня те­ри­то­рії пам’ятки мі­сце­во­го зна­че­н­ня «Ви­да­тне мі­сце Об­сер­ва­тор­на гір­ка». Йо­го не­що­дав­но за­твер­ди­ла На­у­ко­во-ме­то­ди­чна ра­да з пи­та­ньохо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. Це як до­да­тко­ва охо­рон­на гра­мо­та, ко­тра пе­ред­ба­чає аб­со­лю­тну за­бо­ро­ну на будь-яке но­ве бу­дів­ни­цтво, до­зво­ля­ю­ться ви­клю­чно ре­став­ра­цій­ні ро­бо­ти.

ПЕРЕМОЖНІ СИ­ГНА­ЛИ

Бу­ду­ва­ти на те­ри­то­рії пам’ятки за­бо­ро­няє за­ко­но­дав­ство що­до охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни. Втім, для ін­ве­сто­рів це не ста­ло пе­ре­по­ною. 2003 ро­ку ПАТ «Аві­а­ком­па­нія «Ві­та» отри­ма­ло 0,22 ге­кта­ра зем­лі на те­ри­то­рії пам’ятки під за­бу­до­ву. Від­по­від­не рі­ше­н­ня під­го­ту­ва­ла Ки­їв­ра­да, хо­ча по­ді­бні до­го­во­ри мо­жна укла­да­ти ли­ше пі­сля до­зво­лу Вер­хов­ної Ра­ди: оскіль­ки йде­ться про осо­бли­во цін­ні зем­лі істо­ри­ко-куль­тур­но­го при­зна­че­н­ня, мі­сто не упов­но­ва­же­не ни­ми роз­по­ря­джа­ти­ся, тим па­че до­зво­ля­ти за­бу­до­ву.

Аві­а­ком­па­нія та­ки отри­ма­ла зе­мель­ну ді­лян­ку в орен­ду на 25 ро­ків. Як за­зна­ча­ю­ть­акти­ві­сти, вла­сни­ком ком­па­нії є ко­ли­шній се­кре­тар Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни ча­сів Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча — Во­ло­ди­мир Сів­ко­вич. По­при по­ру­ше­н­ня за­ко­ну та про­те­сти гро­мад­сько­сті, ін­ве­стор під­го­ту­вав про­ект за­бу­до­ви те­ри­то­рії, тут ма­ли «ви­ро­сти» кіль­ка 14-по­вер­хі­вок. Зго­дом з’яви­ли­ся про­е­кти бу­дів­ни­цтва во­сьми­по­вер­хо­во­го клу­бно­го до­му. На­га­да­є­мо, за­ко­но­дав­ство до­зво­ляє тут ли­ше ре­став­ра­цій­ні ро­бо­ти, без за­зі­ха­ньна істо­ри­чні об’єкти.

Ба­га­то ро­ків гро­мад­ськість бо­ро­ла­ся за збе­ре­же­н­ня уні­каль­ної мі­сци­ни у се­ре­дмі­сті Ки­є­ва. Крок за кро­ком вда­ва­ло­сьо­три­му­ва­ти переможні си­гна­ли. То­рік, у жов­тні, Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни ви­ніс рі­ше­н­ня, за яким аві­а­ком­па­нія ма­ла спла­ти­ти штраф у роз­мі­рі 170 ти­сяч гри­вень­за не­за­кон­ний по­ча­ток бу­ді­вель­них ро­біт на зе­мель­ній ді­лян­ці в Пав­лів­сько­му скве­рі на Об­сер­ва­тор­ній гір­ці. Адже за­бу­дов­ник по­ні­ве­чив ча­сти­ну де­рев у скве­рі, за­віз на те­ри­то­рію бе­тон­ні пли­ти, го­ту­вав­ся до стар­ту бу­дів­ни­цтва будь-якою ці­ною.

МІ­СТО ДО СУ­ДУ НЕ ПОСПІШАЄ

Да­лі до за­хи­сту Об­сер­ва­тор­ної гір­ки під­клю­чи­ло­ся мі­сто. Як за­ува­жує юрис­тка та спів­за­снов­ни­ця гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» Ма­ри­на Со­лов­йо­ва, сто­ли­чна вла­да зро­би­ла все мо­жли­ве зі сво­го бо­ку. Зокре­ма то­рік, у жов­тні, Ки­їв­ра­да тим­ча­со­во при­зу­пи­ни­ла пра­во авіа­ком­па­нії « Ві­та » ко­ри­сту­ва­ти­ся ді­лян­кою, по­ки та не отри­має всі не­об­хі­дні до­зво­ли від Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. Се­ред ін­шо­го за­бу­дов­ник про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців мав під­го­ту­ва­ти но­ве істо­ри­ко­мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня. Оскіль­ки цьо­го не зро­бле­но, мі­сто має пра­во по­да­ти на ком­па­нію до су­ду та ро­зі­рва­ти до­го­вір про орен­ду зем­лі. Так са­мо під­ста­вою для по­да­чі су­до­во­го по­зо­ву, за сло­ва­ми Со­лов­йо­вої, є зга­да­ний до­ку­мент про ме­жі та ре­жи­ми ви­ко­ри­ста­н­ня те­ри­то­рії, ухва­ле­ний На­у­ко­во-ме­то­ди­чною ра­дою Мін­куль­ту.

На дум­ку ін­шої акти­віс­тки, мо­лод­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка Ін­сти­ту­ту ми­сте­цтво­знав­ства, фоль­кло­ри­сти­ки та етно­ло­гії ім. М. Т. Риль­сько­го НАН Укра­ї­ни — Алі­ни Ар­тюх, — мі­ська вла­да чо­му­сьне поспішає ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти своє пра­во на суд. Алі­на Ар­тюх на­га­дує, що в за­бу­дов­ни­ка дав­но за­вер­шив­ся ще один тер­мін, вста­нов­ле­ний Ки­їв­ра­дою, — на де­мон­таж пар­ка­ну і по­вер­не­н­ня ді- лян­ці істо­ри­чно­го ви­гля­ду. У ра­зі не­ви­ко­на­н­ня цих умов мі­сто так са­мо обі­ця­ло по­зи­ва­ти­ся до су­ду що­до по­вер­не­н­ня ді­лян­ки мі­сту. Єди­не, що на­ра­зі зро­би­ла сто­ли­чна вла­да, — по­го­ди­ла ре­жим ви­ко­ри­ста­н­ня те­ри­то­рії та за­твер­ди­ла йо­го на­ка­зом Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції.

«ВИСОТНЕ БУ­ДІВ­НИ­ЦТВО НЕПРИПУСТИМЕ»

«Мі­сто вже свою спра­ву зро­би­ло. Остан­нє сло­во са­ме за Мін­куль­том, — пе­ре­ко­на­на Ма­ри­на Со­лов­йо­ва. — Мі­ні­стер­ський на­каз бу­де оста­то­чною пе­ре­мо­гою. Висотне бу­дів­ни­цтво тут неприпустиме. Я вва­жаю, що мі­ністр Єв­ген Ни­щук і са­ме ві­дом­ство сьо­го­дні обра­ли на­прям на охо­ро­ну куль­тур­ної спад­щи­ни, то­му ма­ють той до­ку­мент за­твер­ди­ти й за­хи­сти­ти Об­сер­ва­тор­ну гір­ку. Тре­ба роз­ри­ва­ти цей до­го­вір орен­ди та на­во­ди­ти там лад».

Якщо мі­ні­стер­ський на­каз — це справ­ді клю­чо­ва га­ран­тія без­пе­ки для Об­сер­ва­тор­ної гір­ки, то з’ яви­ти­ся він має якнай­швид­ше. Адже є ри­зик, що за­бу­дов­ник ра­зом із ар­хі­те­кто­ра­ми про­е­кту оскар­жу­ва­ти­му­тьрі­ше­н­ня На­у­ко­во- ме­то­ди­чної ра­ди. Про це по­ві­до­ми­ла у Facebook мі­сце­ва ме­шкан­ка та за­хи­сни­ця пам’ ятки Лю­дми­ла Глу­щен­ко. За її сло­ва­ми, ар­хі­те­ктор про­е­кту ви­со­тки на Го­го­лів­ській, 32В упев­не­ний, що ця но­во­бу­до­ва не ли­ше не сплюн­друє істо­ри­чний ланд­шафт, а нав­па­ки, при­кра­сить йо­го. Са­ме рі­ше­н­ня На­у­ко­во­ме­то­ди­чної ра­ди, на дум­ку ав­то­ра су­пе­ре­чли­во­го про­е­кту, тре­ба ска­су­ва­ти, оскіль­ки до скла­ду ор­га­ну не вхо­дя­ть­про­фе­сій­ні ар­хі­те­кто­ри. «Хто ж то­ді го­ло­ва ра­ди Яків Ді­хтяр? Те­тя­на Ма­ні­фа­со­ва — ми­сте­цтво­зна­вець, про­від­ний екс­перт, Ми­хай­ло Каль­ни­цький — ві­до­мий ки­є­во­зна­вець, Не­ля Ку­ко­валь­ська — ген­ди­ре­ктор за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська», — уто­чнює Лю­дми­ла Глу­щен­ко. — І вза­га­лі, щоб лю­би­ти Ки­їв і ма­ти ба­жа­н­ня йо­го збе­рег­ти, не обов’ яз­ко­во бу­ти ар­хі­те­кто­ром».

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.