«Мит­тє­во­сті вій­ни»

У Ми­ко­ла­є­ві ви­йшла пер­ша книж­ка спо­га­дів уча­сни­ків АТО, їхніх рі­дних та дру­зів

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«Мит­тє­во­сті вій­ни» — це спо­га­ди уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, що­ден­ни­ки укра­їн­ських вій­сько­вих, ілю­стра­ції ху­до­жни­ків і фо­то­гра­фії з по­ля бою, на­ри­си, на­пи­са­ні по га­ря­чих слі­дах по­дій не­ого­ло­ше­ної вій­ни. Ав­тор­ський ко­ле­ктив під ке­рів­ни­цтвом кан­ди­да­та істо­ри­чних на­ук Сер­гія Ма­кар­чу­ка з ми­ну­лої ве­сни пра­цю­вав над збо­ром та оброб­кою ін­фор­ма­ції для книж­ки, яка скла­да­є­ться з чо­ти­рьох ча­стин: «Ге­рої не вми­ра­ють» при­свя­че­на тим ми­ко­ла­їв­цям, які за­ги­ну­ли в АТО; у дру­гий ро­зділ уві­йшли спо­га­ди та на­ри­си уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції; тре­тій ро­зділ — «Все для пе­ре­мо­ги» — при­свя­че­ний во­лон­те­рам, тим, хто і сьо­го­дні до­по­ма­гає бій­цям. Ро­зділ «Ві­тчи­зна пам’ятає» роз­по­від­ає про на­го­ро­ди, які за­хи­сни­ки Укра­ї­ни отри­ма­ли по­смер­тно.

Ідея на­пи­са­н­ня та­кої книж­ки ви­ни­кла рік то­му в на­ро­дно­го де­пу­та­та Та­ра­са Кре­мі­ня та ке­рів­ни­ка Обла­сно­го цен­тру по­шу­ко­вих до­слі­дже­ньі ре­да­кцій­но-ви­дав­ни­чої ді­яль­но­сті, кан­ди­да­та істо­ри­чних на­ук Сер­гія Ма­кар­чу­ка, адже по­шу­ко­ва ро­бо­та вхо­ди­тьв про­гра­му ді­яль­но­сті обла­сно­го цен­тру.

«Ін­ші ви­да­н­ня, над яки­ми пра­цює наш ко­ле­ктив, — су­то на­у­ко­ві, істо­ри­чні. З ни­ми лег­ше пра­цю­ва­ти. Лег­ше пра­цю­ва­ти з ар­хів­ни­ми до­ку­мен­та­ми, які від­обра­жа­ю­тьпо­дії, які «мов­чать», у яких ні­чо­го не «бо­лить». Але ко­ли ви при­хо­ди­те до лю­ди­ни, яка втра­ти­ла сво­го си­на, бра­та, чо­ло­ві­ка, й го­во­ри­те: «Да­вай­те ми на­пи­ше­мо ста­т­тю...» — це біль. Те са­ме —й у роз­ді­лі зі спо­га­да­ми. Лю­дей, які про­йшли че­рез Зе­ле­но­пі­л­ля, Дя­ко­ве, Ізва­ри­не, че­рез До­не­цький ае­ро­порт, Іло­вайськ, че­рез всі ці бої, об­стрі­ли з те­ри­то­рії Ро­сії, — ду­же скла­дно ви­ве­сти на від­вер­ту ро­змо­ву... По цій книжці май­бу­тні по­ко­лі­н­ня скла­да­ти­му­тьв­ра­же­н­ня про по­дії ни­ні­шньо­го дня», — го­во­ри­тьСер­гій Ма­кар­чук.

У книжці чи­тач зна­йде роз­по­відь про пер­шу жер­тву «зе­ле­них чо­ло­ві­чків» у Кри­му — офі­це­ра Сак­ської авіа­цій­ної бри­га­ди ма­йо­ра Ста­ні­сла­ва Ка­ра­чев­сько­го, про ма­йо­ра 79-ї ОАЕМБр Сер­гія Кри­во­но­со­ва, з по­зив­ним «Гра­ніт», який ці­ною вла­сно­го жи­т­тя вря­ту­вав по­бра­ти­мів. Тут і тра­гі­чна істо­рія «кі­бор­га» Ві­кто­ра Ко­валь­чу­ка, істо­рія пов­но­го ка­ва­ле­ра ор­де­на «За му­жність» Павла Чай­ки, «кі­бор­га» Сер­гія Та­на­со­ва, істо­рія ми­ко­ла­їв­сько­го ар­хе­о­ло­га Оле­ксан­дра Смир­но­ва, жур­на­лі­ста Оле­ксан­дра Те­ре­щен­ка та на­чаль­ни­ка по­да­тко­вої ін­спе­кції Юрія Сте­пан­ця (ни­ні — за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви мі­ста Ми­ко­ла­є­ва), які по­ки­ну­ли свою ро­бо­ту й пі­шли за­хи­ща­ти Ба­тьків­щи­ну, та ще со­тні істо­рій Ге­ро­їв, які за­хи­ща­ли та про­дов­жу­ю­тьза­хи­ща­ти Укра­ї­ну від ро­сій­ських на­йман­ців.

По­ки ав­то­ри го­ту­ва­ли до дру­ку пер­шу книж­ку, вже з’яви­ли­ся ма­те­рі­ли для дру­гої. «Кни­га «Мит­тє­во­сті вій­ни» ще бу­ла в ко­ре­кто­ра на ви­чи­ту­ван­ні, ко­ли лю­ди по­ча­ли са­мі на нас ви­хо­ди­ти й не­сти ма­те­рі­а­ли. Тоб­то порт­фель дру­гої книж­ки по­чав фор­му­ва­ти­ся ще в про­це­сі ро­бо­ти над пер­шою. Без­пе­ре­чно, в одну книж­ку не вти­снеш усі на­ри­си про тих, хто загинув. Ця ро­бо­та ав­то­ма­ти­чно про­дов­жу­ва­лась. У дру­гу книж­ку ввій­ду­тьма­те­рі­а­ли про ті під­роз­ді­ли, про які з об’єктив­них чи суб`єктив­них при­чин ми не всти­гли на­пи­са­ти. На­при­клад, про бри­га­ду «Ди­ка ка­чка», яка бу­ла роз­та­шо­ва­на не­по­да­лік ДАПу; про окре­мий ба­таль­йон «Фе­нікс»; ду­же ба­га­то ма­те­рі­а­лів про ту ж 79-у ОАЕРМБ, під­роз­діл «Свя­тий Ми­ко­лай». Уже го­то­ва і на­зва для дру­гої ча­сти­ни — «До­ро­га­ми вій­ни». Ми на­ма­га­ти­ме­мо­ся про­слід­ку­ва­ти, в мі­ру мо­жли­во­го, май­же що­ден­ний шлях на схід ко­жно­го під­роз­ді­лу з Ми­ко­ла­їв­щи­ни, який воював там із банд­фор­му­ва­н­ня­ми», — по­ді­лив­ся пла­на­ми Сер­гій Ма­кар­чук.

Пер­ша офі­цій­на пре­зен­та­ція книж­ки «Мит­тє­во­сті вій­ни» від­бу­де­ться у Льво­ві під час Фо­ру­му ви­дав­ців. Ва­лен­ти­на ГУРОВА, кор­пункт «Дня» в Ми­ко­ла­є­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.