За­мість по­да­тку на при­бу­ток...

Під­при­єм­ці ви­ма­га­ють за­про­ва­ди­ти по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ви­вчає пи­та­н­ня се­кве­стру держ­бю­дже­ту на 2016 рік, по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Дми­тро Шим­ків жур­на­лі­стів. «Се­квестр держ­бю­дже­ту мо­же ма­ти мі­сце, оскіль­ки де­я­кі ре­чі, пе­ред­ба­че­ні в бю­дже­ті, на­ра­зі не від­бу­ли­ся. Від­по­від­но, пе­ре­гляд бю­дже­ту має під­ста­ви. Над цим за­раз пра­цює Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів, МЕРТ і вза­га­лі ве­сьКа­бі­нет Мі­ні­стрів», — ска­зав він.

■ Які са­ме бю­дже­тні «ре­чі» не вда­ли­ся, по­ки що за­ли­ша­є­ться та­єм­ни­цею. А втім, здо­га­да­ти­ся не скла­дно. В Укра­ї­ні яв­но не вда­ла­ся по­да­тко­ва ре­фор­ма, якої з усіх сил до­ма­гав­ся бі­знес. У ре­зуль­та­ті де­фі­цит зве­де­но­го дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни, за да­ни­ми НБУ, у сі­чні—ли­пні 2016 ро­ку ста­но­вив май­же 22,9 мі­льяр­да гри­вень, то­ді як за під­сум­ка­ми се­ми мі­ся­ців ми­ну­ло­го ро­ку був про­фі­цит (май­же 15,4 мі­льяр­да гри­вень).

■ Вра­же­н­ня та­ке, що вла­да про­сто за­го­во­ри­ли по­да­тко­ву ре­фор­му, за­ли­шив­ши без змін ста­рі прин­ци­пи ро­бо­ти фі­скаль­ної си­сте­ми. Окрім то­го, як кон­ста­тує, ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи по­да­тко­ву си­сте­му Укра­ї­ни, еко­но­міст, ви­кла­дач Ки­є­во-Мо­ги­лян­ською бі­зне­с­шко­ли Оле­ксій Ге­ра­щен­ко, сло­ва по­да­ток і ко­ру­пція на­стіль­ки близь­кі, що будь-який пра­ців­ник по­да­тко­вої ін­спе­кції, будь-який ке­рів­ник по­да­тко­вої адмі­ні­стра­ції асо­ці­ю­є­ться (і не ви­пад­ко­во) зі сло­вом ко­ру­пція. Збір по­да­тків сьо­го­дні пов’яза­ний, на йо­го дум­ку, не з тим, на­скіль­ки успі­шним є той чи той бі­знес, а з тим, які пла­ни по­став­ле­но пе­ред фі­скаль­ною слу­жбою, скіль­ки гро­шей до бю­дже­ту по­трі­бно зі­бра­ти. «Сьо­го­дні будь-яке під­при­єм­ство в Укра­ї­ні жи­ве в зо­ні не­ви­зна­че­но­сті, — за­зна­чає еко­но­міст, — до будь-яко­го під­при­єм­ця мо­жу­ть­при­йти по­да­тків­ці, по­ди­ви­ти­ся да­ні за 2012—2014 ро­ки і ска­за­ти: ти по­ви­нен допла­ти­ти стіль­ки-то по­да­тків, стіль­ки-то штра­фів, стіль­ки-то збо­рів. То­му бі­знес пра­гне при­хо­ва­ти свій при­бу­ток».

■ За цих умов укра­їн­ські під­при­єм­ці на­ма­га­ю­ться по­вер­ну­ти­ся до по­да­тко­вої ре­фор­ми. У се­ре­ду за іні­ці­а­ти­ви Пла­тфор­ми В2Future та Ін­сти­ту­ту лі­бе­раль­ної еко­но­мі­ки бу­ло роз­по­ча­то гро­мад­ську адво­ка­цій­ну кам­па­нію на під­трим­ку си­стем­но­го за­ко­но­про­е­кту, в яко­му про­по­ну­є­ться за­мі­ни­ти по­да­ток на при­бу­ток по­да­тка­ми на ви­ве­де­ний ка­пі­тал і на ди­ві­ден­ди. При­бу­ток, отри­ма­ний і за­ли­ше­ний в Укра­ї­ні, ви­ко­ри­ста­ний на роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва, на ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць, про­по­ну­ю­тьав­то­ри іні­ці­а­ти­ви, опо­да­тко­ву­ва­ти­ся не по­ви­нен.

■ Про та­кти­ку від­по­від­но­го руху жур­на­лі­стам роз­по­вів актив­ний уча­сник не­дав­ніх по­да­тко­вих дис­ку­сій, під­при­є­ме­цьі го­ло­ва Ін­сти­ту­ту лі­бе­раль­ної еко­но­мі­ки Пав­ло Се­ба­стья­но­вич. За йо­го сло­ва­ми, по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал мо­же кар­ди­наль­но змі­ни­ти еко­но­мі­ку Укра­ї­ни. То­му ве­те­ран руху за еко­но­мі­чні ре­фор­ми за­кли­кає бі­знес об’ єд­на­ти­ся дов­ко­ла ідеї по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал і ство­ри­ти си­лу («Іні­ці­а­ти­ву «Бі­знес за май­бу­тнє » ) , яка пе­ре­ко­нає чи зму­си­тьпар­ла­мен­та­рі­їв ухва­ли­ти від­по­від­ний за­кон. За йо­го сло­ва­ми, до ці­єї кам­па­нії вже при­єд­на­ло­ся близь­ко 200 бі­зне­сів. «Ми пра­цю­ва­ти­ме­мо з на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми, з пар­ла­мент­ськи­ми фра­кці­я­ми і гру­па­ми, аби цей за­кон бу­ло вне­се­но у Вер­хов­ну Ра­ду, обго­во­ре­но і про­го­ло­со­ва­но».

■ За­снов­ник ком­па­нії «Текс­тиль-кон­такт», пре­зи­дент асо­ці­а­ції «Укр­лег­пром» Оле­ксандр Со­ко­лов­ський не за­ра­хо­вує се­бе до ав­то­рів про­е­кту про по­да­ток на ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу, але, як бі­зне­смен і вла­сник низ­ки ком­па­ній, вва­жає, що успіх ці­єї іні­ці­а­ти­ви за­ле­жа­ти­ме пе­ред­усім від то­го, чи під­три­має її бі­знес. Си­ту­а­цію, що скла­ла­ся в по­да­тко­вій сфе­рі, він на­зи­ває «кри­чу­щою» і за­зна­чає, що по­при роз­мо­ви про ре­фор­ми ре­аль­них змін не від­бу­ло­ся, та бі­знес і не ба­чить, що мо­же від­бу­ти­ся най­ближ­чим ча­сом. «Вла­да жо­дних ре­аль­них кро­ків не ро­бить. І зав­да­н­ня бі­зне­су за­раз, — ка­же він, — по­ля­гає в то­му, аби до­по­мог­ти вла­ді зро­би­ти рі­шу­чі й ефе­ктив­ні кро­ки».

■ Пред­став­ник лег­кої про­ми­сло­во­сті за­зна­чає, що всі про­по­зи­ції що­до вдо­ско­на­ле­н­ня по­да­тко­во­го по­ля по­ки що на­ра­жа­ю­ться на за­пе­ре­че­н­ня на кшталт «це мо­же при­зве­сти до ско­ро­че­н­ня над­хо­дже­ньдо держ­бю­дже­ту». У ре­зуль­та­ті по­да­тко­вих ре­форм пра­кти­чно не­має, але ВВП все одно ско­ро­тив­ся за остан­ні два ро­ки більш ніж удві­чі — до 80 мі­льяр­дів до­ла­рів, і цьо­го ро­ку теж не­має пе­ред­умов, щоб ми ви­йшли на ве­ли­ку ци­фру. На ду­шу на­се­ле­н­ня ВВП в Укра­ї­ні ста­но­ви­тьдві ти­ся­чі до­ла­рів, що є най­ниж­чим по­ка­зни­ком в Єв­ро­пі. Зар­пла­ти у нас теж най­ниж­чі на кон­ти­нен­ті. І це єди­на з кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг, які мо­жу­ть­при­вер­ну­ти ін­ве­сто­ра. «Це для нас є ціл­ко­ви­тою без­ви­хід­дю і ве­де до де­гра­да­ції дер­жа­ви, — пе­ре­ко­на­ний Со­ко­лов­ський, — до пе­ре­тво­ре­н­ня її на ба­на­но­ву ре­спу­блі­ку. Для Укра­ї­ни це ка­та­стро­фа».

■ Та все ж він упев­не­ний, що вла­ді все ж та­ки до­ве­де­ться про­во­ди­ти ре­фор­ми — без них ні­чо­го не до­сяг­ти. Вла­ді тре­ба до­мо­ви­ти­ся з бі­зне­сом про йо­го ви­хід із ті­ні (50% еко­но­мік у нас у ті­ні — про це ми по­чу­ли вчо­ра на зу­стрі­чі з мі­ні­стром еко­но­мі­ки), а по­ки що все йде нав­па­ки: аби не ро­зо­ри­ти­ся, збе­рег­ти тру­до­ві ко­ле­кти­ви, під­при­єм­ства ви­му­ше­ні мі­ні­мі­зу­ва­ти по­да­тки — або за­ли­ша­ти­ся в ті­ні, або йти у тінь. І під­при­єм­ці так чи­ня­тьне то­му, що во­ни не па­трі­о­ти сво­єї кра­ї­ни, а то­му, що іна­кше їм не ви­жи­ти.

■ «Су­спіль­но­го до­го­во­ру між вла­дою і бі­зне­сом як не бу­ло, так і не­має», — ка­же Со­ко­лов­ський. За йо­го сло­ва­ми, су­спіль­ний до­го­вір по­ви­нен ма­ти на ува­зі не ли­ше окре­мі пун­кти по­да­тко­вої ре­фор­ми. Во­на по­вин­на ста­ти від­прав­ною то­чкою для си­стем­них ре­форм. «Під­при­єм­ці вто­ми­ли­ся бу­ти зло­чин­ця­ми у сво­їй кра­ї­ні, а в ни­ні­шній си­сте­мі біль­шість бі­зне­сів ви­му­ше­на ухи­ля­ти­ся пев­ним чи­ном від по­да­тків, — на­го­ло­шує Со­ко­лов­ський, — а ін­ве­сто­ри, ко­ли ба­ча­тьна­шу по­двій­ну бух­гал­те­рію, не хо­чу­тьін­ве­сту­ва­ти». Якщо про­по­но­ва­них по­да­тко­вих змін не бу­де з 1 сі­чня 2017 ро­ку, еко­но­мі­чний ре­зуль­тат кра­ї­ни, на дум­ку Со­ко­лов­сько­го, мо­же бу­ти ще гір­шим, ніж у 2014—2015 ро­ках.

■ «Ми, під­при­єм­ці, опи­ни­ли­ся за­раз у по­ро­чно­му ко­лі, — за­зна­чає під­при­є­мець, пред­став­ник Асам­блеї гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су Укра­ї­ни Еду­ард Кур­ган­ський. — Якщо ти спла­чу­єш по­да­тки — ста­єш не­кон­ку­рен­тосп- ро­мо­жним по­рів­ня­но з ти­ми бі­зне­са­ми, які від цьо­го ухи­ля­ю­ться. А якщо не спла­чу­єш — втра­ча­єш мо­жли­во­сті для за­хи­сту сво­єї при­ва­тної вла­сно­сті, то­му що во­на пра­кти­чно не­ле­галь­на. Ми по­вин­ні це ко­ло ро­зі­рва­ти». Він пе­ре­ко­на­ний, що це мо­жна зро­би­ти, змі­нив­ши по­да­тко­ву си­сте­му так, щоб во­на не бу­ла прив’яза­на до при­бу­тку.

■ «Роз­по­чи­на­ю­чи цю кам­па­нію, ми спо­ді­ва­є­мо­ся змі­ни­ти по­да­тко­ву си­сте­му та­ким чи­ном, щоб во­на да­ва­ла змо­гу лю­дям не при­хо­ву­ва­ти сво­їх до­хо­дів», — на­го­ло­шує Кур­ган­ський і на­га­дує, що та­кий ефект отри­ма­ли, ко­ли 1998 ро­ку бу­ло за­про­ва­дже­но єди­ний по­да­ток для ма­ло­го бі­зне­су. Вже че­рез рік над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту від ма­ло­го бі­зне­су зро­сли у кіль­ка ра­зів. На­став час зро­би­ти при­бли­зно те ж са­ме для за­галь­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, пе­ре­ко­на­ний під­при­є­мець.

■ Утім, зав­да­н­ня в іні­ці­а­ти­ви «Бі­знес за май­бу­тнє» не з лег­ких. «День» за­пи­тав у Со­ко­лов­сько­го, чи не бо­я­ться ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту, що у від­по­відьїм на­стіль­ки під­ви­щать ре­шту по­да­тків, що при­бу­тку пра­кти­чно не залишиться. «Бо­я­ться, — від­по­вів він. — Але якщо змі­ни­ти всі одра­зу по­да­тки не вда­є­ться, то по­трі­бно по­чи­на­ти з одно­го і по­сту­по­во йти до ме­ти. Адже єди­ний со­ці­аль­ний вне­сок змен­ши­ли. Так по­ти­хень­ку по­трі­бно про­би­ва­ти й ре­шту — при­во­ди­ти си­сте­му до ла­ду».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.