Кли­чко по­ві­до­мив про ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів у То­кіо

Япон­ська кор­по­ра­ція го­то­ва мо­дер­ні­зу­ва­ти ще 10 ва­го­нів ки­їв­сько­го ме­тро і сміт­тє­спа­лю­валь­ний за­вод «Енер­гія»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

« Урам­ках ви­ко­на­н­ня Кі­от­сько­го про­то­ко­лу в 2014—2015 рр. ми мо­дер­ні­зу­ва­ли 120 ва­го­нів. Це до­зво­ли­ло про­дов­жи­ти тер­мін їх екс­плу­а­та­ції на 20 ро­ків, за­оща­джу­ва­ти до 40% еле­ктро­енер­гії. Itochu го­то­ва про­дов­жи­ти спів­пра­цю і ком­пле­ксно мо­дер­ні­зу­ва­ти ще 10 ва­го­нів за ра­ху­нок ін­ших про­е­ктів, на які бу­ли пе­ред­ба­че­ні ко­шти між­дер­жав­ною уго­дою між Укра­ї­ною і Япо­ні­єю, і які з рі­зних при­чин не бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні в Укра­ї­ні», — ска­зав Ві­та­лій Кли­чко за під­сум­ка­ми зу­стрі­чі з ке­рів­ни­цтвом Itochu в То­кіо. За йо­го сло­ва­ми, на мо­дер­ні­за­цію ва­го­нів не­об­хі­дно 265,4 млн грн. За­галь­ний роз­мір не­ви­ко­ри­ста­них ко­штів — близь­ко 960,4 млн грн.

«Спо­ді­ва­ю­ся, ми по­го­ди­мо це пи­та­н­ня з на­шим уря­дом, то­му що ду­же хо­че­мо, щоб ці 10 ва­го­нів бу­ли мо­дер­ні­зо­ва­ні в рам­ках «зе­ле­них ін­ве­сти­цій», — під­кре­слив Кли­чко.

Мер Ки­є­ва на­га­дав, що 2016 ро­ку в рам­ках Кі­от­сько­го про­то­ко­лу на мо­дер­ні­за­цію ге­не­раль­но­му ви­ко­нав­це­ві ро­біт — ПАО «Крю­ків­ський ва­го­но­бу­дів­ний за­вод» — пе­ре­да­но ще 15 ва­го­нів (тре­тій етап про­е­кту).

Прес-слу­жба ме­ра Ки­є­ва Ві­та­лія Кли­чка та­кож по­ві­дом­ляє, що Itochu за­ці­кав­ле­на спів­ро­бі­тни­ча­ти з Ки­є­вом у ре­а­лі­за­ції но­вих про­е­ктів, зокре­ма в мо­дер­ні­за­ції сміт­тє­спа­лю­валь­но­го за­во­ду «Енер­гія», в бу­дів­ни­цтві но­во­го сміт­тє­спа­лю­валь­но­го за­во­ду, який би не ли­ше ути­лі­зу­вав від­хо­ди, а й ви­ро­бляв енер­гію.

Itochu та­кож ви­яви­ла ін­те­рес до бу­дів­ни­цтва ме­тро в Ки­є­ві. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ків Itochu, най­ближ­чим ча­сом фа­хів­ці кор­по­ра­ції зби­ра­ю­ться до Ки­є­ва для ви­вче­н­ня умов мо­жли­вих про­е­ктів.

Кли­чко під час сво­го ві­зи­ту до То­кіо має на­мір та­кож зу­стрі­ти­ся з ке­рів­ни­цтвом ком­па­ній Marubeni і Hitachi.

У рам­ках пер­шо­го ета­пу гли­бо­кої мо­дер­ні­за­ції ва­го­нів Ки­їв­сько­го ме­тро­по­лі­те­ну за ко­шти, отри­ма­ні Укра­ї­ною в рам­ках Кі­от­сько­го про­то­ко­лу, КВСЗ у спів­пра­ці з Itochu мо­дер­ні­зу­вав 95 ва­го­нів більш ніж за 1 млрд грн. Ще 25 ва­го­нів мо­дер­ні­зо­ва­но ним же в рам­ках дру­го­го ета­пу 2015 ро­ку.

ФО­ТО З САЙТА KIEV.KLICHKO.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.