«Поль­ський Да­вос»:

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Із 6 по 8 ве­ре­сня 2016 ро­ку в Кри­ни­ці-Здруй від­бу­де­ться XXVI Еко­но­мі­чний фо­рум. Що­рі­чно на фо­рум, який екс­пер­ти на­зи­ва­ють «поль­ським Да­во­сом», при­їжджає по­над 2500 уча­сни­ків — лі­де­ри по­лі­ти­чно­го, еко­но­мі­чно­го і гро­мад­сько­го жи­т­тя з близь­ко 60 кра­їн Єв­ро­пи, Азії та Аме­ри­ки. За оцін­ка­ми фа­хів­ців, він є най­ва­жли­ві­шою еко­но­мі­чною кон­фе­рен­ці­єю в Цен­траль­ній і Схі­дній Єв­ро­пі. Са­ме тут вже по­над 20 ро­ків зу­стрі­ча­ю­ться прем’єр-мі­ні­стри, пред­став­ни­ки уря­дів єв­ро­пей­ських дер­жав, єв­ро­ко­мі­са­ри, ке­рів­ни­ки єв­ро­пей­ських ком­па­ній, вче­ні та екс­пер­ти з еко­но­мі­ки, по­лі­ти­ки, су­спіль­но­го жи­т­тя.

Як і що­ро­ку, за­про­ше­н­ня на еко­но­мі­чний фо­рум в Кри­ни­ці-Здруй отри­ма­ли укра­їн­ський пре­зи­дент, го­ло­ва уря­ду та низ­ка мі­ні­стрів. Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман та ві­це­прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни з пи­та­ньєв­ро­ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе під­твер­ди­ли свою уча­стьв XXVI Еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі, який цьо­го­річ від­бу­ва­є­ться під де­ві­зом «Єв­ро­па пе­ред облич­чям ви­кли­ків — об’єд­на­ні чи роз­ді­ле­ні?». Се­ред уча­сни­ків фо­ру­му та­кож екс­пер­ти Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень. Зокре­ма, про­від­ні екс­пер­ти ана­лі­ти­чно­го цен­тру ІСЕД Яро­слав Жа­лі­ло, Ан­дрій Ве­се­лов­ський та Ма­рі­ан­на Ону­фрик пред­став­ля­ти­му­тьсвої до­по­віді в про­філь­них дис­ку­сій­них па­не­лях що­до зо­ни віль­ної тор­гів­лі між Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, ро­лі Пів­ден­но­го Кав­ка­зу в енер­ге­ти­чній без­пе­ці Єв­ро­пи, ро­дин­но-орі­єн­то­ва­ної по­лі­ти­ки, а Крі­сті­на Ав­рам­чен­ко мо­де­ру­ва­ти­ме па­нельз про­бле­ма­ти­ки децентралізації в Укра­ї­ні.

«Укра­ї­ну на фо­ру­мі в Кри­ни­ці пред­став­ля­ти­ме прем’єр-мі­ністр, від яко­го че­ка­ю­тьви­кла­ду еко­но­мі­чної стра­те­гії та, окре­мо, пла­ну дій на її ви­ко­на­н­ня. Усі йо­го по­пе­ре­дни­ки го­во­ри­ли або про пер­ше, або дру­ге, і це під­ри­ва­ло до­ві­ру су­сі­дів та ін­ве­сто­рів, — ана­лі­зує роль­ці­єї кон­фе­рен­ції в по­лі­ти­чно­му жит­ті Єв­ро­пи та мо­жли­ві її на­слід­ки для Укра­ї­ни кан­ди­дат по­лі­ти­чних на­ук, ди­пло­мат Ан­дрій Ве­се­лов­ський. — То­му Укра­ї­ні, пред­став­ле­ній і прем’єром, і де­пу­та­та­ми, і ке­рів­ни­ка­ми ба­га­тьох міст та ра­йо­нів, і на­у­ков­ця­ми, вар­то звер­ну­ти ува­гу на три ва­жли­ві аспе­кти.

Пер­ше: 85% уча­сни­ків з 2 500 за­яв­ле­них — це по­ля­ки, всі вер­стви поль­сько­го су­спіль­ства, бі­зне­су і ке­рів­ни­цтва. Се­ред них кіль­ка де­ся­тків — лі­де­ри поль­ських гро­мад­ських, ді­ло­вих ор­га­ні­за­цій за кор­до­ном, гло­баль­ної По­ло­нії, че­рез яку Поль­ща утвер­джує се­бе як сві­то­во­го пар­тне­ра і пре­тен­ден­та до G20. В Кри­ни­ці во­ни вста­нов­лять кон­такт з поль­ським бі­зне­сом і по­ве­зу­тькон­кре­тні про­по­зи­ції в усі ку­то­чки пла­не­ти. Укра­їн­ська ді­а­спо­ра зда­тна ви­ко­ну­ва­ти та­ку ж роль, для цьо­го ми ма­є­мо скли­ка­ти Укра­їн­ські фо­ру­ми не раз на п’ятьро­ків і не в те­а­трах, і за­про­шу­ва­ти на них не бо­монд в ді­а­ман­тах, а ви­ро­бни­ків та еко­но­мі­стів.

Дру­ге: го­спо­да­рі по­ля­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть­будь -яку на­го­ду, аби ан­га­жу­ва­ти іно­зем­них го­стей до ді­ло­вих до­мов­ле­но­стей — в тор­гів­лі, в ін­ве­сти­ці­ях, в енер­ге­ти­ці і в ко­сме­ти­ці, в ту­ри­змі і в до­слі­дже­н­нях. Вла­сне, для цьо­го і фо­рум — про­де­мон­стру­ва­ти го­стям Поль­щу не в бу­кле­тах та фо­то­аль­бо­мах, а в жи­вих, го­то­вих до спів­ро­бі­тни­цтва лю­дях.

По-тре­тє: упро­довж остан­ніх 25 ро­ків Поль­ща про­йшла скла­дний шлях від кон­тро­льо­ва­но­го в’язня «со­ці­а­лі­сти­чно­го та­бо­ру» до впли­во­вої єв­ро­пей­ської дер­жа­ви, яка по­зи­ціо­нує се­бе цен­тром Єв­ро­пей­сько­го Схо­ду. Істо­ри­чні єв­ро­пей­ські гран­ди Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Бри­та­нія з по­ва­гою став­ля­ться до ці­єї но­вої Поль­щі. Цей шлях ціл­ком до сна­ги і Укра­ї­ні. Біль­ше то­го: тіль­ки здій­сне­н­ня гли­бо­ких і бо­лі­сних ре­форм, на зра­зок поль­ських, га­ран­ту­ва­ти­ме Укра­ї­ні без­пе­ку від агре­сії зі Схо­ду і пер­спе­кти­ви у спіль­ній Єв­ро­пі. Все це мо­жна бу­де по­ба­чи­ти і від­чу­ти у Кри­ни­ці у ве­ре­сні. І, зро­бив- ши на­ле­жні ви­снов­ки, бу­ду­ва­ти но­ву Укра­ї­ну».

«Що ж до па­не­лі, де ви­сту­па­ти­му я, — про­дов­жує Ан­дрій Ве­се­лов­ський, який упро­довж ба­га­тьох ро­ків був на­ціо­наль­ним ко­ор­ди­на­то­ром Укра­ї­ни в ГУАМ, — то тут обго­во­рю­ва­ти­муть ро­льПів­ден­но­го Кав­ка­зу (Азер­бай­джан, Гру­зія) в енер­ге­ти­чній без­пе­ці Єв­ро­пи. А там, де енер­ге­ти­ка — там і те­ро­ризм, і мі­гра­ція, і між­дер­жав­ні кон­флі­кти, і, во­дно­час, на­дії на їх по­до­ла­н­ня. Це жит­тє­во ва­жли­ві для Укра­ї­ни пи­та­н­ня, тим біль­ше, що і ми, і ці дві кра­ї­ни (ра­зом з Мол­до­вою) — чле­ни ГУАМ, Ор­га­ні­за­ції за де­мо­кра­тію і еко­но­мі­чний роз­ви­ток. Всі чо­ти­ри дер­жа­ви є об’єкта­ми втру­ча­н­ня і агре­сії РФ. Са­ме цю ін­фор­ма­цію ва­жли­во до­не­сти до уча­сни­ків фо­ру­му».

А от які на­дії в еко­но­мі­чній пло­щи­ні пле­кає Укра­ї­на від уча­сті в та­ко­му ви­со­ко­по­ва­жно­му зі­бран­ні, про­ко­мен­ту­вав екс-за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, член прав­лі­н­ня Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень Ана­то­лій Ма­ксю­та: «Фун­да­мен­таль­ною від­мін­ні­стю та­ко­го рів­ня кон­фе­рен­ції є від­кри­ті­стьми­сле­н­ня про стан та май­бу­тнє дер­жа­ви і еко­но­мі­ки на тлі гло­баль­них змін, що від­бу­ва­ю­ться у сві­ті та ре­гіо­ні Єв­ро­пи. У про­це­сі дис­ку­сій екс­пер­тів та пра­кти­ків бі­зне­су най­ви­що­го кла­су, а та­кож пред­став­ни­ків по­лі­ти­чної елі­ти мо­жна про­ана­лі­зу­ва­ти клю­чо­ві мо­де­лі рі­шень, які зда­тні сер­йо­зно впли­ну­ти на еко­но­мі­чне і су­спіль­не ста­но­ви­ще у май­бу­тньо­му. Са­ме на кон­фе­рен­ції та­ко­го ши­ро­ко­го фор­ма- ту пред­став­ни­ки уря­дів ви­зна­ча­ють рі­ве­ньдо­ві­ри ін­ве­сто­рів до сво­їх кра­їн і мо­жу­тьв­не­сти від­по­від­ні ко­ре­кти­ви у свою ді­яль­ність. От­же, зав­да­н­ня пред­став­ни­ків Укра­ї­ни на цій кон­фе­рен­ції я ба­чу у то­му, щоб по­чу­ти, що ка­жуть про Укра­ї­ну, пред­ста­ви­ти се­бе, взя­ти уча­стьв дис­ку­сі­ях і зро­би­ти ви­снов­ки що­до ко­ре­кції ре­форм, щоб Укра­ї­на по­сі­ла до­стой­не мі­сце се­ред єв­ро­пей­ських кра­їн як за еко­но­мі­чним роз­ви­тком, так і за спро­мо­жні­стю впли­ва­ти на розв’яза­н­ня гло­баль­них ви­кли­ків».

Дій­сно, Еко­но­мі­чний фо­рум в Кри­ни­ці-Здруй про­тя­гом остан­ніх ро­ків став най­ві­до­мі­шим мі­сцем зу­стрі­чі бі­зне­сме­нів та по­лі­ти­ків зі Схо­ду та За­хо­ду. Тут створена пре­кра­сна мо­жли­ві­стьдля де­ба­тів і не­фор­маль­них пе­ре­го­во­рів. А, як ві­до­мо, ін­ди­ві­ду­аль­ні кон­та­кти — це уні­каль­на мо­жли­вість для укла­де­н­ня ва­жли­вих та ви­гі­дних угод.

«Де­віз фо­ру­му від­обра­жає клю­чо­вий ди­скурс цьо­го­рі­чних обго­во­рень: як по­до­ла­ти кри­зу роз’єд­на­н­ня, яка вра­жає сьо­го­дні Єв­ро­пу. Є по­зи­тив­ний си­гнал, і ва­жли­во, щоб єв­ро­пей­ці йо­го усві­до­ми­ли: де­да­лі оче­ви­дні­шим стає те, що ця кри­за — не си­стем­на ва­да ЄС і на­ві­тьне «хво­ро­ба зро­ста­н­ня». Во­на — на­слі­док на­дмір­но жи­ву­чих «при­ви­дів ми­ну­ло­го» — не­ви­рі­ше­них про­блем, які про­дов­жу­ю­тьгні­ти­ти са­мих чле­нів Єв­ро­со­ю­зу та кра­ї­ни ма­кро­ре­гіо­ну Єв­ро­пи та Близь­ко­го Схо­ду», — вва­жає до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, ке­рів­ник еко­но­мі­чних про­грам Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень Яро­слав Жа­лі­ло.

«А це озна­чає, що по­до­ла­н­ня кри­зи — не у від­ка­ті на­зад, а у пе­ре­хо­ді ЄС на но­вий оберт роз­ви­тку. Ро­зу­мі­н­ня цьо­го є — що чі­тко про­сте­жу­є­ться у про­гра­мі фо­ру­му. Про­бле­ма­ти­ка ін­фор­ма­ти­за­ції, ін­те­ле­кту­а­лі­за­ції, ста­нов­ле­н­ня но­вої «ро­зум­ної» еко­но­мі­ки чер­во­ною ни­ткою про­ни­зує зна­чну час­тку па­нель­них дис­ку­сій. Са­ме тут вар­то шу­ка­ти но­ві об’єд­нав­чі ру­шії для Єв­ро­пи. І Укра­ї­на по­сі­дає ви­гра­шну по­зи­цію, оскіль­ки має «не­о­ра­не по­ле» для про­е­ктів що­до впро­ва­дже­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій у рі­зні се­кто­ри еко­но­мі­ки, вра­хо­ву­ю­чи ба­зо­ві га­лу­зі. Це вель­ми пер­спе­ктив­ний та вза­є­мо­ви­гі­дний про­цес. Адже він до­зво­ляє по-но­во­му роз­гля­ну­ти ре­сур­сний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни, що ста­но­ви­тьна­ціо­наль не ба­гат­ство, пе­ре­йти на які­сно но­ві рів­ні ефе­ктив­но­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня, а від­так — і про­ду­ктив­но­сті пра­ці. Нам по­трі­бно до­не­сти єв­ро­пей­цям цю дум­ку та до­би­ти­ся їхньо­го ро­зу­мі­н­ня, що, ви­чі­ку­ю­чи, до­ки ми са­мі бо­ро­ти­ме­мо­ся з ко­ру­пці­єю чи вла­што­ву­ва­ти­ме­мо спра­ви на схо­ді, во­ни ри­зи­ку­ю­тьв­тра­ти­ти Укра­ї­ну як кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу для май­бу­тньої Єв­ро­пи вза­га­лі. По­трі­бна по­ту­жна уча­стьЄС в ін­сти­ту­цій­ній мо­дер­ні­за­ції Укра­ї­ни та якнай­швид­шо­му від­нов­лен­ні ста­ло­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня — і це най­кра­щим чи­ном ви­рі­шу­ва­ти­ме зга­да­ні вну­трі­шні про­бле­ми», — на­го­ло­сив пан Жа­лі­ло.

Яро­слав ЖА­ЛІ­ЛО: «По­до­ла­н­ня кри­зи — не у від­ка­ті на­зад, а у пе­ре­хо­ді ЄС на но­вий оберт роз­ви­тку. Ро­зу­мі­н­ня цьо­го є — що чі­тко про­сте­жу­є­ться у про­гра­мі фо­ру­му. Про­бле­ма­ти­ка ін­фор­ма­ти­за­ції, ін­те­ле­кту­а­лі­за­ції, ста­нов­ле­н­ня но­вої «ро­зум­ної» еко­но­мі­ки чер­во­ною ни­ткою про­ни­зує зна­чну час­тку па­нель­них дис­ку­сій. Са­ме тут вар­то шу­ка­ти но­ві об’єд­нав­чі ру­шії для Єв­ро­пи. І Укра­ї­на по­сі­дає ви­гра­шну по­зи­цію, оскіль­ки має «не­о­ра­не по­ле» для про­е­ктів що­до впро­ва­дже­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій у рі­зні се­кто­ри еко­но­мі­ки, вра­хо­ву­ю­чи ба­зо­ві га­лу­зі. Це вель­ми пер­спе­ктив­ний та вза­є­мо­ви­гі­дний про­цес. Адже він до­зво­ляє по-но­во­му роз­гля­ну­ти ре­сур­сний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни, що ста­но­вить на­ціо­наль­не ба­гат­ство, пе­ре­йти на які­сно но­ві рів­ні ефе­ктив­но­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня, а від­так — і про­ду­ктив­но­сті пра­ці. Нам по­трі­бно до­не­сти єв­ро­пей­цям цю дум­ку та до­би­ти­ся їхньо­го ро­зу­мі­н­ня, що, ви­чі­ку­ю­чи, до­ки ми са­мі бо­ро­ти­ме­мо­ся з ко­ру­пці­єю чи вла­што­ву­ва­ти­ме­мо спра­ви на схо­ді, во­ни ри­зи­ку­ють втра­ти­ти Укра­ї­ну як кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу для май­бу­тньої Єв­ро­пи вза­га­лі. По­трі­бна по­ту­жна участь ЄС в ін­сти­ту­цій­ній мо­дер­ні­за­ції Укра­ї­ни та якнай­швид­шо­му від­нов­лен­ні ста­ло­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня — і це най­кра­щим чи­ном ви­рі­шу­ва­ти­ме зга­да­ні вну­трі­шні про­бле­ми»

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ПРЕМ’ЄР-МІ­НІСТР УКРА­Ї­НИ ВО­ЛО­ДИ­МИР ГРОЙ­СМАН ПІД­ТВЕР­ДИВ СВОЮ УЧАСТЬ В XXVI ЕКО­НО­МІ­ЧНО­МУ ФО­РУ­МІ, ЯКИЙ ЦЬО­ГО­РІЧ ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ ПІД ДЕ­ВІ­ЗОМ «ЄВ­РО­ПА ПЕ­РЕД ОБЛИЧ­ЧЯМ ВИ­КЛИ­КІВ — ОБ’ЄД­НА­НІ ЧИ РОЗ­ДІ­ЛЕ­НІ?»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.