У Ра­ді за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект про за­бо­ро­ну при­ва­ти­за­ції «Тур­бо­ато­му»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про­ект по­ста­но­ви про за­бо­ро­ну при­ва­ти­за­ції ПАТ « Тур­бо­атом » ( Хар­ків) за­ре­є­стро­ва­но у Вер­хов­ній Ра­ді, по­ві­до­мив го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­та­нь­про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки і під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк. « Сьо­го­дні ра­зом з Оле­гом Ля­шком ( лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії. — ІФ), Ві­кто­ром Вов­ком, Юрі­єм Чи­жма­рем (оби­два — чле­ни фра­кції РП) і ко­ле­га­ми за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект №5065 про за­бо­ро­ну при­ва­ти­за­ції хар­ків­сько­го « Тур­бо­ато­му » , — на­пи­сав Га­ла­сюк на сво­їй сто­рін­ці в «Фейс­бу­ці». Він на­го­ло­сив, що та­кі стра­те­гі­чні, при­бу­тко­ві, ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні і со­ці­аль­но від­по­від­аль­ні під­при­єм­ства ма­ю­тьпра­цю­ва­ти на ко­ристь дер­жа­ви, «а не йти з мо­ло­тка в сум­нів­не май­бу­тнє » . Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни ввів ПАТ « Тур­бо­атом» до пе­ре­лі­ку пла­но­ва­них до при­ва­ти­за­ції 2017 ро­ку під­при­ємств. «Тур­бо­атом» — єди­ний в Укра­ї­ні ви­ро­бник тур­бін­но­го обла­дна­н­ня для гі­дро-, те­пло­вих і атом­них еле­ктро­стан­цій. Ком­па­нія 2015 ро­ку збіль­ши­ла до­хід від ре­а­лі­за­ції — на 40%, до 2,8 млрд грн, чи­стий при­бу­ток у 2,6 ра­зу — до 1 млрд 632,8 млн грн. Дер­жа­ві на­ле­жить75,22% її ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу, ще більш як 16% спіль­но во­ло­ді­ють вен­чур­ні ін­вес­тфон­ди під управ­лі­н­ням КУА «Сва­рог Ес­сет Ме­не­джмент » , пов’ яза­ної з під­при­єм­цем Ко­стян­ти­ном Гри­го­ри­ши­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.