У Хер­сон­ській та Оде­ській обла­стях з’яв­ля­ться ри­бо­охо­рон­ні па­тру­лі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­дро­вий кон­курс до ри­бо­охо­рон­них па­тру­лів Хер­сон­ської і Оде­ської обла­стей стар­тує 15 ве­ре­сня 2016 ро­ку, від­би­ра­ти­му­тьяк ке­рів­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь, так і ін­спе­ктор­ський склад — близь­ко 40 ін­спе­кто­рів у ко­жній обла­сті. Як по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жав­но­го ри­бно­го агент­ства Укра­ї­ни ( Дер­жри­б­агент­ства) Яре­ма Ко­ва­лів на бри­фін­гу в по­не­ді­лок, ри­бний па­тру­льКи­їв­ської обла­сті, який бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но в черв­ні, до­вів свою ефе­ктив­ність. « Рі­вень офі­цій­но­го ви­ло­ву за два мі­ся­ці по­рів­ня­но з черв­нем у про­ми­сло­ви­ків зріс удві­чі. Не то­му, що во­ни на­ро­сти­ли ви­лов, а то­му, що по­ча­ли по­ка­зу­ва­ти свої ре­аль­ні ви­ло­ви » , — на­го­ло­сив Ко­ва­лів. Так, ви­лов ри­би на Ки­їв­сько­му во­до­схо­ви­щі у ли­пні 2016 ро­ку зріс до 209,08 тонн по­рів­ня­но з 96,7 тонн у ли­пні 2015 ро­ку, на Ка­нів­сько­му во­до­схо­ви­щі в ли­пні 2016 ро­ку — 108,6 тонн, по­рів­ня­но з 50,05 тонн у ли­пні 2015 ро­ку. Ре­фор­му ор­га­нів ри­бін­спе­кції, яка пе­ред­ба­ча­ла лі­кві­да­цію ор­га­нів, що ді­я­ли, і ство­ре­н­ня но­вих те­ри­то­рі­аль­них управ­лі­ньри­бо­охо­ронн ого па­тру­ля, бу­ло роз­по­ча­то влі­тку 2015 ро­ку. Пі­ло­тний про­ект ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля бу­ло за­пу­ще­но в Ки­їв­ській обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.