«Ви­рі­шаль­на пе­ре­вір­ка для Мер­кель»

Пар­тія ні­ме­цько­го кан­цле­ра по­сту­пи­ла­ся пра­вим по­пу­лі­стам на зе­мель­них ви­бо­рах у Ме­клен­бург-Пе­ре­дня По­ме­ра­нія

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - На­та­лія ПУШКАРУК

По­за­вчо­ра на зем­лі Ме­клен­бург-Пе­ре­дня По­ме­ра­нія на пів­ні­чно­му за­хо­ді Ні­меч­чи­ни від­бу­ли­ся ви­бо­ри в мі­сце­вий пар­ла­мент, в ре­зуль­та­ті яких пар­тія кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель«Хри­сти­янсь ко-де­мо­кра­ти­чний со­юз» не­спо­ді­ва­но по­сі­ла тре­тє мі­сце (19% го­ло­сів), і при цьо­му по­сту­пи­лась пра­во­по­пу­ліст­ській ан­ти­ім­мі­грант­ській пар­тії «Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни» (21% го­ло­сів). Пе­ре­мо­гу на ви­бо­рах отри­ма­ла лі­во­цен­трист­ська Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ні­меч­чи­ни (30% го­ло­сів). Утім, усі пар­тії, що про­йшли у пар­ла­мент, зокре­ма Лі­ва пар­тія (13% го­ло­сів), від­мо­ви­ли­ся від спів­пра­ці та ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції з пра­ви­ми по­пу­лі­ста­ми — пар­ті­єю «Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни» (АдН).

Ви­бо­ри в мі­сце­вий пар­ла­мент Ме­клен­бур­га на­зи­ва­ли ви­рі­шаль­ною пе­ре­вір­кою пе­ред за­галь­ни­ми ви­бо­ра­ми, що від­бу­ду­ться в Ні­меч­чи­ні 2017 ро­ку. Тож те­пер огля­да­чі за­зна­ча­ють, що сер­йо­зна еле­кто­раль­на під­трим­ка « Аль­тер­на­ти­ви для Ні­меч­чи­ни» (АдН) мо­же по­сла­би­ти по­зи­ції кан­цле­ра Мер­кель, яка ста­ла об’ єктом кри­ти­ки за те, що рів­но рік то­му «від­чи­ни­ла две­рі» в Єв­ро­пу міль­йо­нам бі­жен­ців.

Утім, Мер­кель, пе­ре­бу­ва­ю­чи на са­мі­ті G20 в Ки­таї, в ін­терв’ю ви­дан­ню Bild від­ки­ну­ла зви­ну­ва­че­н­ня, що кри­за бі­жен­ців ні- P би­то впли­ває на со­ці­аль­ні га

d ран­тії нім­ців. Зокре­ма во­на на­го­ло­си­ла: «Ні­ме­цький уряд не зби­ра­є­ться ско­ро­чу­ва­ти до­по­мо­гу ні­ко­му в Ні­меч­чи­ні че­рез до­по­мо­гу бі­жен­цям. Ми ні­чо­го не за­бра­ли в лю­дей. Ми, як і ра­ні­ше, до­ся­га­є­мо ве­ли­кої ме­ти — під­трим­ки та по­кра­ща­н­ня яко­сті жи­т­тя в Ні­меч­чи­ні».

Тим ча­сом лі­дер пар­тії АдН Лейф Ерік Хольм за­явив: «Мо­жли­во, сьо­го­дні ми ба­чи­мо по­ча­ток кін­ця пе­ре­бу­ва­н­ня Ан­ге­ли Мер­кель­на по­са­ді кан­цле­ра».

По­га­ні ре­зуль­та­ти пар­тії Мер­кель­на ви­бо­рах збу­ри­ли сві­то­ві ме­діа. Ви­да­н­ня Бі-Бі-Сі пи­ше, що по­раз­ка Ан­ге­ли Мер­ке­льу Ме­клен­бур­зі осо­бли­во для неї при­ни­зли­ва че­рез те, що це її ба­тьків­щи­на. Крім то­го, оче­ви­дно, що пі­сля та­ко­го ре­зуль­та­ту су­спіль­ство ще біль­ше ви­ма­га­ти­ме від уря­ду пе­ре­гля­ну­ти по­лі­ти­ку що­до не­ле­галь­них мі­гран­тів.

Ін­фор­ма­цій­не агент­ство DW за­зна­чає, що за по­раз­ку на ре­гіо­наль­них ви­бо­рах Мер­кель за­зна­ла кри­ти­ки і від по­лі­ти­ків зі сво­єї пар­тії.

« Ви­со­кий ре­зуль­тат АдН є бо­лі­сним для ба­га­тьох у на­шій пар­тії. Зна­чна кіль­кість лю­дей хо­ті­ли ви­сло­ви­ти своє не­за­до­во­ле­н­ня та про­тест. І ми ба­чи­мо це, зокре­ма, в дис­ку­сі­ях що­до бі­жен­ців » , — ска­зав ге­не­раль­ний се­кре­тар пар­тії ХДС Пі­тер Та­у­бер.

Ген­сек « Хри­сти­ян­сько- со­ці­аль­но­го со­ю­зу» в Ба­ва­рії (со­ю­зник ХДС) Ан­дре­ас Шойер за­зна­чив, що пі­сля « роз­гром­но­го» ре­зуль­та­ту на ви­бо­рах Бер­лін по­ви­нен при­йма­ти «жорс­ткі рі­ше­н­ня » . « Ми не мо­же­мо про­сто зда­ти­ся та ди­ви­ти­ся, як пар­тія, по­бу­до­ва­на на за­лу­чен­ні про­те­стно­го еле­кто­ра­ту, ко­ри­сту­є­ться по­раз­ка­ми фе­де­раль­но­го уря­ду в Бер­лі­ні » , — на­го­ло­сив він. А ре­чник пар­тії Сте­фан Ма­єр ска­зав ви­дан­ню Huffington Post, що ре­зуль­та­ти ви­бо­рів роз­ці­ню­ю­ться як « ка­та­стро­фа » , яка на­ста­ла са­ме в ре­зуль­та­ті по­лі­ти­ки Мер­кель­що­до бі­жен­ців.

На дум­ку мі­ні­стра фі­нан­сів Ба­ва­рії Мар­ку­са Зо­де­ра, ре- зуль­тат на ви­бо­рах у Ме­клен­бур­зі має ста­ти «дзвін­ком-про­бу­дже­н­ням » , і то­му Мер­кель по­вин­на зайня­ти жорс­ткі­шу по­зи­цію що­до мі­гран­тів.

Тим ча­сом у ко­мен­та­рі CNN за­зна­ча­є­ться: « Екс­пер­ти вва­жа­ють, що та­кі ре­зуль­та­ти не озна­ча­ють, що на Мер­кель на­су­ва­є­ться не­без­пе­ка на на­сту­пних ви­бо­рах, якщо во­на ві­зьме в них участь. Імо­вір­но, що АдН ма­ти­ме про­бле­ми з фор­му­ва­н­ням ко­а­лі­ції з більш тра­ди­цій­ни­ми по­лі­ти­чни­ми пар­ті­я­ми. Але це то­чно вка­зує Мер­кель на де­я­кі про­бле­ми».

«ЦЕ ЖАХ ДЛЯ ХДС, ЯКИЙ УПЕР­ШЕ ОТРИ­МАВ СЕР­ЙО­ЗНУ КОН­КУ­РЕН­ЦІЮ НА ПРАВОМУ ФЛАН­ЗІ» Гер­хард ГНАУК, жур­на­ліст га­зе­ти Die Welt, Ні­меч­чи­на:

— Успіх « Аль­тер­на­ти­ви для Ні­меч­чи­ни» (АдН) — на­по­ло­ви­ну, якщо не біль­ше, — ре­зуль­тат мі­гра­цій­ної кри­зи. АдН ста­ла по­мі­тною на хви­лі не­вдо­во­ле­н­ня че­рез « по­ря­ту­нок» Гре­ції чер­го­ви­ми мі­льяр­да­ми. Але від­то­ді во­на пе­ре­йшла на ра­ди­каль­ні­ші по­зи­ції. З дру­го­го бо­ку, що­до пра­во­ра­ди­каль­ної На­ціо­наль­но- де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни, яка в не­ді­лю не по­тра­пи­ла в пар­ла­мент, мо­жна ска­за­ти, що во­на — ан­ти­де­мо­кра­ти­чна. А з АдН усе не так про­сто. На жаль, один із лі­де­рів АдН, пан Га­у­ланд, яв­но на­ла­што­ва­ний про­пу­тін­ськи, і це по­ка­за­ли, зокре­ма, йо­го сло­ва про Крим.

Усе це — жах для «Хри­сти­ян­сько- де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу», який упер­ше має сер­йо­зну кон­ку­рен­цію на правому флан­зі. Втім цьо­го ра­зу, АнД не вхо­ди­тьв уряд зем­лі Ме­клен­бур­гПе­ре­дня По­ме­ра­нія, і це до­бре.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.