Ма­тір Те­ре­зу ого­ло­си­ли Каль­кут­ською свя­тою

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Па­па Рим­ський Фран­циск за­ра­ху­вав до ли­ку свя­тих ма­тір Те­ре­зу — ка­то­ли­цьку чер­ни­цю, яка усла­ви­ла­ся на увесь світ ор­га­ні­за­ці­єю ме­ди­чної до­по­мо­ги ін­дій­ським бі­дня­кам. У сво­їй про­мо­ві на це­ре­мо­нії ка­но­ні­за­ції на пло­щі Свя­то­го Пе­тра в Ри­мі Па­па Фран­циск ска­зав: «Ми за­яв­ля­є­мо і ви­зна­є­мо бла­жен­ну ма­тір Те­ре­зу Каль­кут­ську свя­тою » . Ма­ти Те­ре­за ( справ­жнє ім’ я Агнес Гон­дже Бо­я­джіу) на­ро­ди­ла­ся 26 сер­пня 1910 ро­ку в ка­то­ли­цькій ал­бан­ській ро­ди­ні у Ско­пьє, ни­ні сто­ли­ці ко­ли­шньої юго­слав­ської ре­спу­блі­ки Ма­ке­до­нії, а то­ді про­він­ції Осман­ської ім­пе­рії. У 19 ро­ків во­на ви­їха­ла до Ір­лан­дії і там всту­пи­ла до чер­не­чо­го ор­де­на «Ір­ланд­ські се­стри Ло­ре­то». 1931 ро­ку прийня­ла по­стри­же­н­ня і взя­ла ім’я Те­ре­за на честь ка­но­ні­зо­ва­ної 1927 ро­ку чер­ни­ці-кар­ме­лі­тки Те­ре­зи з Лі­зьє, ві­до­мої сво­єю до­бро­тою і ми­ло­сер­дям. Ор­ден на­пра­вив її на слу­жі­н­ня до Ін­дії, де во­на спо­ча­тку ви­кла­да­ла в жі­но­чій шко­лі свя­тої Ма­рії в Дар­джи­лін­гу, а 10 ве­ре­сня1946 ро­ку ді­ста­ла бла­го­сло­ве­н­ня­від ке­рів­ни­цтва ор­де­на до­по­ма­га­ти хво­рим у Каль­кут­ті. Ма­ти Те­ре­за по­мер­ла у ві­ці 87 ро­ків, її бе­а­ти­фі­ку­вав ( пер­ший рі­вень ка­но­ні­за­ції у ка­то­ли­ків) па­па Іван-Пав­ло II 2003 ро­ку.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.