«Спіль­на спад­щи­на та від­по­від­аль­ність»

У Льво­ві від­кри­ли «Про­стір cи­на­гог»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

4 ве­ре­сняль­вів­ській гро­ма­ді пред­ста­ви­ли ре­зуль­та­ти пер­шо­го ета­пу про­е­кту — за­кон­сер­во­ва­ні за­ли­шки си­на­го­ги «Зо­ло­та ро­за», мар­ко­ва­ний фун­да­мент Бу­дин­ку на­вча­н­ня(Бейт Га­мі­дра­шу) та ін­ста­ля­цію «Уві­ко­ві­чне­н­ня».

Вті­лю­ва­чі про­е­кту го­во­рять про пер­ший в Укра­ї­ні ви­па­док, ко­ли вша­ну­ва­н­ня­місць єв­рей­ської істо­рії іні­ці­ю­ва­ли та ре­а­лі­зу­ва­ли не гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції чи фон­ди, а Львів­ська мі­ська ра­да у спів­пра­ці з пар­тне­ра­ми.

«Це пер­ший крок. Ма­є­мо на­дію, що дру­гий від­бу­де­ться­не­вдов­зі й уза­га­лі бу­дуть про­дов­же­ні всі про­е­кти зі вша­ну­ва­н­ня­єв­рей­ських місць у Льво­ві», — за­зна­чи­ла на уро­чи­сто­стях ди­ре­ктор Все­укра­їн­сько­го єв­рей­сько­го Бла­го­дій­но­го фон­ду «Хе­сед-Ар’є» Адель Ді­а­но­ва.

У це­ре­мо­нії від­кри­т­тя «Про­сто­ру cи­на­гог» взя­ли участь: мі­ський го­ло­ва Ан­дрій Са­до­вий, На­дзви­чай­ний та Пов­но­ва­жний По­сол Фе­де­ра­тив­ної Ре­спу­блі­ки Ні­меч­чи­на Ернст Райхель, По­че­сний кон­сул Ізра­ї­лю в За­хі­дно­му ре­гіо­ні Олег Ви­шня­ков, де­пу­та­ти рі­зних рів­нів, пред­став­ни­ки пар­тнер­ських ор­га­ні­за­цій і до­слі­дни­цьких се­ре­до­вищ.

При­су­тні на по­дії за­зна­ча­ли, що від­кри­т­тя«Про­сто­ру си­на­гог» ва­жли­ве не тіль­ки для­єв­ре­їв Льво­ва та мі­сце­вої гро­ма­ди, а й для­сві­то­во­го єв­рей­ства. «Львів при­ва­блює го­стей ди­во­ви­жною атмо­сфе­рою, уні­каль­ною куль­ту­рою, ба­га­тою ар­хі­те­кту­рою, — за­зна­чив По­че­сний кон­сул Ізра­ї­лю в За­хі­дно­му ре­гіо­ні Олег Ви­шня­ков. — Я впев­не­ний, що «Про­стір си­на­гог» ста­не ма­гні­том для­ту­ри­стів».

На­га­да­є­мо, три са­краль­ні спо­ру­ди («Зо­ло­та ро­за», Бейт Га­мі­драш та Ве­ли­ка мі­ська си­на­го­га) бу­ли зни­ще­ні у 1940-х ро­ках. Пі­сля­здо­бу­т­тя Укра­ї­ною не­за­ле­жно­сті ця­ді­ля нка в цен­трі мі­ста за­не­па­да­ла. Ві­сім ро­ків то­му бу­ло ого­ло­ше­но Мі­жна­ро­дний ар­хі­те­ктур­ний кон­курс зі вша­ну­ва­н­ня­місць єв­рей­ської істо­рії у Льво­ві. У кон­кур­сі на ство­ре­н­ня­ме­мо­рі­аль­но­го про­сто­ру в єв­рей­сько­му квар­та­лі пе­ре­міг бер­лін­ський ар­хі­те­ктор Франц Ре­шке.

Ро­бо­ти зі вті­ле­н­ня­про­е­кту роз­по­ча­ли­сяв ли­пні 2015 ро­ку. За цей час вда­ло­ся­за­кон­сер­ву­ва­ти вці­лі­лі за­ли­шки си­на­го­ги «Зо­ло­та ро­за», обла­шту­ва­ти на її те­ри­то­рії дре­на­жну си­сте­му то­що.

2017-го пла­ну­ють ро­бо­ти на ді­лян­ці Ве­ли­кої мі­ської си­на­го­ги. Го­лов­не мот­то про­е­кту — «Єв­рей­ська істо­рі­я­Льво­ва — спіль­на спад­щи­на і від­по­від­аль­ність».

ФО­ТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.