ЧЧии б б у у д де ер ре е з з у у л л ь ь т та а т т

У Ханч­жоу за­хі­дні лі­де­ри за­про­по­ну­ва­ли най­ближ­чим ча­сом про­ве­сти са­міт між Ні­меч­чи­ною, Фран­ці­єю, Ро­сі­єю та Укра­ї­ною. Кремль ви­зна­ча­є­ться

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, що під час са­мі­ту G20, який від­був­ся 4—5 ве­ре­сня в ки­тай­сько­му мі­сті Ханч­жоу, Ро­сії не вда­ло­ся оста­то­чно « похо­ро­ни­ти » « нор­манд­ський фор­мат » . На­га­да­є­мо, мі­ся­цьто­му пла­ну­ва­ло­ся, що зу­стріч глав дер­жав «нор­манд­сько­го фор­ма­ту» від­бу­де­ться на по­лях цьо­го са­мі­ту. І про це, зокре­ма, 8 сер­пня в Ба­ку за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ Ро­сії Сер­гій Лав­ров. Однак че­рез два дні ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін, зви­ну­ва­тив­ши Укра­ї­ну в на­ду­ма­но­му «те­ро­рі» на крим­сько­му пів­остро­ві, за­явив, що в цих умо­вах зу­стрі­ча­ти­ся в « нор­манд­сько­му фор­ма­ті», тим біль­ше — в Ки­таї, не­має сен­су. До ре­чі, оста­н­ня зу­стріч лі­де­рів кра­їн «нор­манд­ської че­твір­ки», на якій обго­во­рю­ва­ли ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, від­бу­ла­ся в жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку в Па­ри­жі

Ра­зом з тим, ві­до­мо, що ха­зя­їн Крем­ля хо­тів зу­стрі­ти­ся з лі­де­ра­ми Фран­ції та Ні­меч­чи­ни ра­зом у зву­же­но­му фор­ма­ті, щоб обго­во­ри­ти укра­їн­ське пи­та­н­ня за спи­ною Укра­ї­ни. Однак на та­кий фор­мат не по­го­ди­ли­сьні Мер­кель, ні Ол­ланд. Во­ни обоє про­ве­ли окре­мі зу­стрі­чі з Пу­ті­ним, у яких на­го­ло­си­ли на не­об­хі­дно­сті від­нов­ле­н­ня «нор­манд­сько­го фор­ма­ту».

Зокре­ма пі­сля зу­стрі­чі з ро­сій­ським лі­де­ром фран­цузь­кий пре­зи­дент на­пи­сав учо­ра на сво­їй сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі Facebook: «Ми ді­йшли зго­ди ор­га­ні­зу­ва­ти на­сту­пни­ми ти­жня­ми зу­стріч на най­ви­що­му рів­ні між Ні­меч­чи­ною, Фран­ці­єю, Ро­сі­єю та Укра­ї­ною». При цьо­му Ол­ланд за­зна­чив: що­до Укра­ї­ни йде­ться про подаль­ше вті­ле­н­ня мін­сько­го про­це­су, по­кра­ща­н­ня си­ту­а­ції з без­пе­кою на Дон­ба­сі, а та­кож сти­му­лю­ва­н­ня до­ві­ри між сто­ро­на­ми кон­флі­кту.

За по­ві­дом­ле­н­ням dpa, в хо­ді окре­мої дво­го­дин­ної зу­стрі­чі з Пу­ті­ним кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Анґе­ли Мер­ке­льо­бго­во­рю­ва­ли си­ту­а­цію на схо­ді Укра­ї­ни і «ду­же кон­кре­тно » го­во­ри­ли про те, яким чи­ном мо­жна про­дов­жи­ти мін­ські про­це­си.

Учо­ра в хо­ді пів­то­ра­го­дин­ної зу­стрі­чі, яка про­хо­ди­ла дов­ше, ніж пла­ну­ва­ло­ся, те­му Си­рії і, го­лов­ним чи­ном, Укра­ї­ни з Пу­ті­ним обго­во­рив пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма. Про це в ко­мен­та­рі Ін­тер­факс по­ві­до­мив прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та РФ Дми­тро Пе­сков. За йо­го сло­ва­ми, Ро­сія ще не ви­зна­чи­ла­ся що­до пи­та­н­ня сво­єї уча­сті в мо­жли­во­му са­мі­ті «нор­манд­сько­го фор­ма­ту». Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня про мо­жли­ві­стьта­кої зу­стрі­чі, Пе­сков ска­зав: « По­трі­бно ви­ко­на­ти ще не­ма­ло ро­бо­ти пе­ред тим як оста­то­чно ви­зна­чи­ти­ся».

Тим ча­сом аме­ри­кан­ська сто­ро­на ні­як не про­ко­мен­ту­ва­ла ре­зуль­та­тів ці­єї остан­ньої зу­стрі­чі двох лі­де­рів у рам­ках G20.

Із усіх пе­ре­го­во­рів між сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми, що від­бу­ли­ся в Ханч­жоу, най­більш по­зи­тив­ною для Укра­ї­ни є за­ява Оба­ми під час прес- кон­фе­рен­ції з бри­тан­ським прем’єром Те­ре­зою Мей, що оби­дві кра­ї­ни є со­ю­зни­ка­ми в НАТО, « спри­йма­ю­тьсвіт одна­ко­вим чи­ном і про­дов­жа­тьчи­ни­ти опір ро­сій­ській агре­сії в Укра­ї­ні».

«БУДЬ-ЯКІ ЗУ­СТРІ­ЧІ В «НОР­МАНД­СЬКО­МУ ФОР­МА­ТІ» ТА ЇХНІ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ МА­ЮТЬ СПРИ­Я­ТИ ПРИПИНЕННЮ РО­СІЙ­СЬКОЇ АГРЕ­СІЇ»

Оле­ксій МАКЄЄВ, ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту по­лі­ти­ки та ко­му­ні­ка­цій МЗС Укра­ї­ни, Ки­їв:

— Оцін­ку ре­зуль­та­тів са­мі­ту і, зокре­ма, пе­ре­го­во­рів на по­лях са­мі­ту з ро­сій­ським лі­де­ром ми мо­же­мо да­ва­ти, ко­ли по­го­во­ри­мо з на­ши­ми ко­ле­га­ми і ко­ли во­ни роз­ка­жуть, які там від­бу­ли­ся до­мов­ле­но­сті. Ми не мо­же­мо ко­мен­ту­ва­ти те, що да­ва­лось у пре­су або пу­блі­ку­є­ться за­раз у ЗМІ. Нам тре­ба зна­ти пре­дмет пе­ре­го­во­рів, а не ке­ру­ва­ти­ся тіль­ки за­ява­ми.

Мо­жу ли­ше за­зна­чи­ти, що «нор­манд­ський фор­мат» є єди­ним фор­ма­том вре­гу­лю­ва­н­ня укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кон­флі­кту. І укра­їн­ська сто­ро­на зав­жди на­по­ля­га­ла на то­му, що цей фор­мат є ва­жли­вим і що зу­стрі­чі в цьо­му фор­ма­ті на рів­ні мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ, пре­зи­ден­тів ма­ють спри­я­ти оста­то­чно­му ви­рі­шен­ню кон­флі­кту і припиненню ро­сій­ської агре­сії. Зві­сно, будь-які зу­стрі­чі в «нор­манд­сько­му фор­ма­ті» та їхні ре­зуль­та­ти ма­ють спри­я­ти припиненню ро­сій­ської агре­сії. То­му укра­їн­ська сто­ро­на бу­де го­то­ва бра­ти участь у та­ких зу­стрі­чах із орі­єн­та­ці­єю са­ме на та­кий ре­зуль­тат.

«НА­СПРАВ­ДІ НЕ­МАЄ ЖО­ДНО­ГО РУХУ В БІК «НОР­МАНД­СЬКО­ГО ФОР­МА­ТУ»

Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

— Я вва­жаю, що на­справ­ді не­має жо­дно­го руху в бік «нор­манд­сько­го фор­ма­ту». Ол­ланд мо­же го­во­ри­ти що зав­го­дно, але Пу­тін зав­дя­ки сво­є­му лі­тньо­му те­а­тру дав чі­тко зро­зу­мі­ти, що не спів­пра­цю­ва­ти­ме з бо­ку Ро­сії. Ки­тай отри­мав де­яке по­пе­ре­дже­н­ня що­до те­ри­то­рі­аль­ної су­пе­ре­чки в Пів­ден­но-Ки­тай­сько­му мо­рі, але він не змі­нює сво­єї по­зи­ції. Ве­ли­ко­бри­та­нія отри­ма­ла за­сте­ре­же­н­ня від Ки­таю та Япо­нії що­до Brexit (ви­сту­па­ю­чи за м’який Brexit), і ми по­ба­чи­мо, чи це якось впли­не на неї та То­рі. Іна­кше ка­жу­чи, на цьо­му са­мі­ті ні­чо­го не бу­ло но­во­го!

Я не знаю про де­та­лі зу­стрі­чі Оба­ми з Пу­ті­ним, але ви­гля­дає це, як кла­си­чна ди­мо­ва за­ві­са Крем­ля. Во­ни ка­жуть, що го­то­ві роз­мов­ля­ти, але на­справ­ді не зби­ра­ю­ться щось ро­би­ти. Та­ким є моє про­чи­та­н­ня си­ту­а­ції, що ґрун­ту­є­ться на ми­ну­ло­му до­сві­ді. Але я хо­тів би бу­ти зди­во­ва­ним...

«ДОПОКИ ЄС НЕ ПОЧНЕ ТВЕРЕЗО ВИ­ЗНА­ЧА­ТИ СВОЇ ІН­ТЕ­РЕ­СИ ЩО­ДО РО­СІЇ, ЦЯ АБСУРДНА СИ­ТУ­А­ЦІЯ ТРИ­ВА­ТИ­МЕ»

Ан­дре­ас УМЛАНД, ні­ме­цький по­лі­то­лог, Бер­лін:

— Ре­зуль­та­ти та­ко­го ро­ду са­мі­тів ча­сто ви­зна­ча­ю­ться їхньою під­го­тов­кою або по­пе­ре­дні­ми по­ді­я­ми. Си­гна­ли до са­мі­ту не бу­ли під­ба­дьор­ли­ви­ми, а очі­ку­ва­н­ня бу­ли ще мен­ши­ми. Від­чу­тні ре­зуль­та­ти мо­жуть бу­ти до­ся­гну­ти­ми, якщо в Мо­скві ста­не­ться змі­на го­лов­них по­лі­ти­чних прі­о­ри­те­тів. А для цьо­го по­трі­бно біль­ше еко­но­мі­чно­го ти­ску з бо­ку За­хо­ду на Ро­сію до по­ча­тку пе­ре­го­во­рів. А ко­ли по­лі­ти­чний ри­зик подаль­шо­го еко­но­мі­чно­го спа­ду ста­не біль­шим, ніж вну­трі­шні по­лі­ти­чні ви­го­ди від сим­во­лі­чних успі­хів в Укра­ї­ні та Си­рії, Мо­сква почне шу­ка­ти ви­хід з по­ря­тун­ком облич­чя із вій­сько­во­го за­лу­че­н­ня на Дон­ба­сі та си­рій­ській гро­ма­дян­ській вій­ні. Про­дов­же­н­ня Єв­ро­со­ю­зом ве­ли­че­зних об­ся­гів ім­пор­ту ро­сій­ської на­фти на тлі ве­ли­че­зних за­трат і ри­зи­ків ро­сій­ської во­єн­ної ін­тер­вен­ції в Укра­ї­ні та Си­рії ви­гля­дає для ЄС не­по­слі­дов­ним, якщо не див­ним. З огля­ду на ве­ли­ку до­лю над­хо­джень у ро­сій­ський бю­джет від екс­пор­ту на­фти, ЄС не­пря­мо спів­фі­нан­сує рі­зно­ма­ні­тну «твер­ду» і «м’яку» по­лі­ти­ку Ро­сії, яка спря­мо­ва­на на під­рив За­хо­ду.

Допоки ЄС не почне тверезо обго­во­рю­ва­ти й ви­зна­ча­ти свої ін­те­ре­си що­до Ро­сії, ця абсурдна си­ту­а­ція три­ва­ти­ме, не­зва­жа­ю­чи на те, які ди­пло­ма­ти­чні зу­си­л­ля Ні­меч­чи­на, США, Фран­ція чи ін­ші грав­ці вжи­ва­ти­муть.

«ПОДОБАЄТЬСЯ НАМ «НОР­МАНД­СЬКИЙ ФОР­МАТ» ЧИ НІ, АЛЕ ЙО­ГО НА­ЯВ­НІСТЬ КРАЩА ЗА ПОВ­НУ ВІД­СУ­ТНІСТЬ»

Ми­ко­ла КАПІТОНЕНКО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син, Ки­їв:

Ре зуль­та­ти са­мі ту бу ли пе ред ба­чу­ва­ни­ми: як G7, так і G20 — це фо­ру­ми для обго­во­ре­н­ня ва­жли­вих по­то­чних пи­тань, а не ухва­ле­н­ня до­ле­но­сних рі­шень. У фо­ку­сі ува­ги бу­ла не Укра­ї­на, а про­бле­ми гло­баль­ної еко­но­мі­ки і клі­ма­ту — теж до­сить тра­ди­цій­не ме­ню та­ких за­хо­дів остан­ніх ро­ків. Бе­сі­ди, у яких Укра­ї­на за­чі­па­ла­ся, фа­кти­чно від­тво­рю­ва­ли офі­цій­ну ри­то­ри­ку Ва­шинг­то­на і єв­ро­пей­ських сто­лиць остан­нім ча­сом. Захід хо­че ста­біль­но­сті й ба­чить шлях до неї че­рез Мін­ський фор­мат; Ро­сія на­ма­га­є­ться на­по­ляг­ти на сво­є­му; а Ки­тай ду­має, як ви­тя­гну­ти із си­ту­а­ції ма­кси­мум ко­ри­сті. Це — ви­ща лі­га сві­то­вої по­лі­ти­ки, і Укра­ї­на для біль­шо­сті грав­ців є ін­стру­мен­том, при­во­дом або — в най­кра­що­му ра­зі — аб­стра­ктним прин­ци­пом. На­по­ляг­ти на вла­сно­му ба­чен­ні си­ту­а­ції і її ви­рі­шен­ні — на­віть якщо б во­но у нас бу­ло — кон­кре­тно на цьо­му са­мі­ті не ви­йшло б. Але у нас за­ли­ша­ю­ться пра­цю­ю­чі фор­ма­ти. Подобається нам «нор­манд­ський фор­мат» чи ні, але йо­го на­яв­ність краща за пов­ну від­су­тність. Ми мо­же­мо до­зво­ли­ти го­во­ри­ти ди­пло­ма­там при гар­ма­тах, які, хоч і не мов­чать пов­ні­стю, але мо­жуть стрі­ля­ти зна­чно го­ло­сні­ше. Кри­зу, що скла­ла­ся, не розв’яза­ти про­сти­ми шля­ха­ми. Тиск на Мо­скву на­вряд чи бу­де силь­ні­шим, ніж він є сьо­го­дні; а от по­сла­би­ти­ся має всі шан­си. І нам кра­ще ви­хо­ди­ти са­ме з та­ких ре­а­лій. Якщо ми хо­че­мо хо­ча б час­тко­во від­но­ви­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність з по­вер­не­н­ням Дон­ба­су — аль­тер­на­ти­ви про­дов­жен­ню по­віль­ної й по­кро­ко­вої ро­бо­ти в рам­ках Мін­ська або йо­го за­мі­ни — не­має.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.