Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО, Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Я до­ру­чив Ге­не­раль­но­му про­ку­ро­ру взя­ти роз­слі­ду­ва­н­ня (що­до під­па­лу бу­дів­лі «НІС». — Ред.) під осо­би­стий кон­троль, бо за­ли­ша­є­ться ба­га­то за­пи­тань... Не­при­пу­сти­мо, щоб хтось ври­вав­ся до бу­ді­вель, під­па­лю­вав — я впев­не­ний у то­му, що це не має жо­дно­го від­но­ше­н­ня до па­трі­о­тів. Сьо­го­дні це не мен­ша­бо на­віть біль­ше шко­дить Укра­ї­ні, ніж будь-які кон­та­кти з про­во­ка­то­ра­ми. Ра­зом з тим є аб­со­лю­тно не­при­пу­сти­мою ре­а­лі­за­ція сце­на­рію дер­жа­ви-агре­со­ра, ко­ли че­рез фі­нан­су­ва­н­ня з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції окре­мі за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції на­ма­га­ю­ться де­ста­бі­лі­зу­ва­ти вну­трі­шньо­по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в Укра­ї­ні. Але ре­а­гу­ва­н­ня на це має бу­ти в аб­со­лю­тно за­кон­ний спо­сіб ( president.gov.ua)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.