Па­ра­лель­ні ре­аль­но­сті вла­ди

Пре­зи­дент ви­сту­пив у пар­ла­мен­ті зі що­рі­чним по­сла­н­ням до Вер­хов­ної Ра­ди

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Увів­то­рок депутати під га­сла мі­тин­гу­валь­ни­ків бі­ля Вер­хов­ної Ра­ди, де бу­ло чу­ти до бо­лю зна­йо­мий гур­кіт ша­хтар­ських ка­сок, від­кри­ли осін­ню се­сію. За­сма­глі і від­по­чи­лі пар­ла­мен­та­рі слу­хня­но про­слу­ха­ли уро­чи­сті про­мо­ви Пре­зи­ден­та і спі­ке­ра Ра­ди та взя­ли­ся пра­цю­ва­ти.

Пі­сля як зав­жди пал­кої про­мо­ви Пре­зи­ден­та сло­во на­да­ли в то­му чи­слі й опо­зи­цій­ним де­пу­та­там. Той же Бой­ко ки­нув з три­бу­ни низ­ку очі­ку­ва­них ме­се­джів про не­зго­ду з кур­сом дер­жа­ви і ра­зом з Но­він­ським за­ли­ши­ли се­сій­ну за­лу. Ін­ші депутати, ози­ра­ю­чись на цю па­ру, ли­ше обу­рю­ва­лись — чо­му той­же Бой­ко до­сі си­дить в Ра­ді, а не в бу­це­гар­ні. Ви­сту­па­ла з роз­пу­ще­ною ко­сою і Юлія Ти­мо­шен­ко з при­бли­зно ана­ло­гі­чною гнів­ною ри­то­ри­кою. А Сер­гійЛьо­во­чкін вза­га­лі ска­зав, що «Укра­ї­на жи­ве в умо­вах ін­кві­зи­ції». Спа­ле­на сер­вер­на «Ін­те­ру» в да­но­му ви­пад­ку да­ла при­від, так би мо­ви­ти, роз­пи­са­ти ан­ту­раж для по­ді­бних за­яв.

Пе­ред Пре­зи­ден­том ви­сту­пив спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрійПа­ру­бій , який ри­ту­аль­но зга­дав про не­об­хі­дність бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, що на йо­го дум­ку до­по­мо­же на­пов­ни­ти бю­джет та за­клей­мив сум­но­зві­сно­го суд­дю Ми­ко­лу Ча­у­са. Що­прав­да ку­ди і чо­му зник цей­су­д­дя, у го­ро­ді яко­го зна­йшли бан­ки з до­ла­ра­ми, Па­ру­бій­не при­га­дав. Го­во­рять, що він вже в Кри­му, в той­час як Ра­да про­го­ло­су­ва­ла про на­да­н­ня зго­ди на йо­го за­три­ма­н­ня та арешт. Та­ку « опе­ра­тив­ність » вла­да про­яв­ляє не впер­ше. Чо­го вар­та істо­рія з Клю­є­вим, яко­го ого­ло­си­ли в роз­шук пі­сля то­го, як да­ли йо­му «по­ма­ха­ти ру­чкою» пра­во­охо­рон­цям в ае­ро­пор­ту.

От­же яки­ми ж бу­ли основ­ні ме­се­джі са­мо­го Пре­зи­ден­та?

Пер­ше: «Фан­та­зії про мир в обмін на те­ри­то­рії — ілю­зор­ні. При та­ко­му під­хо­ді не бу­де ні ми­ру, ні те­ри­то­рій, а за­ли­ша­ться ли­ше гань­ба та ві­чно тлі­ю­чий кон­флікт».

Дру­ге: « Для ме­не го­лов­ним бу­ла, є і бу­де бо­роть­ба за від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни в кор­до­нах 1991 ро­ку».

Тре­тє: « За­я­ва Пу­ті­на, ні­би пи­та­н­ня Кри­му за­кри­те, це ли­ше йо­го ма­ре­н­ня. Хо­ча — во­но дій­сно за­кри­те 1954 і 1991 ро­ках: Крим був, є і бу­де укра­їн­ським!».

Пов­ні­стю що­рі­чне по­сла­н­ня Пре­зи­ден­та до Вер­хов­ної Ра­ди « Про вну­трі­шнє та зов­ні­шнє ста­но­ви­ще Укра­ї­ни у 2016 ро­ці » мо­жна про­чи­та­ти: president.gov.ua/news/shorichneposlannya-prezidenta-do-verhovnoyi-radipro-vnutri-38077.

Що­прав­да, ні сам Пре­зи­дент, ні йо­го слу­жби так і не про­ко­мен­ту­ва­ли за­яви то­го ж Нур­сул­та­на На­зар­ба­є­ва, який­ще мі­сяць то­му по­ві­до­мив про те, що По­ро­шен­ко го­то­вий­на по­сту­пки що­до оку­по­ва­них те­ри­то­рій, але йо­му «чо­мусь за­ва­жає пар­ла­мент». Окрім то­го на­віть за­яви Пре­зи­ден­та про « стра­те­гі­чний­курс на НАТО» ви­гля­да­ють сум­нів­но, адже зна­є­мо, що вже до­сить три­ва­лий­час Укра­ї­на не при­зна­чає сво­го офі­цій­но­го пред­став­ни­ка в Альян­сі. Очі­ку­ва­лось, що та­ке при­зна­че­н­ня від­бу­де­ться під са­міт НАТО в Вар­ша­ві в ли­пні цьо­го ро­ку, але йці очі­ку­ва­н­ня не справ­ди­лись. Що за­ва­жає Президенту під­твер­ди­ли « стра­те­гі­чний курс » кон­кре­тни­ми ді­я­ми і при­зна­че­н­ня­ми? Чи, мо­же, цей­курс не та­кийв­же й «стра­те­гі­чний»?

На­справ­ді та­кі па­ра­лель­ні ре­аль­но­сті на­шої вну­трі­шньої і зов­ні­шньої по­лі­ти­ки на­тя­ка­ють на за­ко­но­мір­ні пи­та­н­ня, що­до не­від­по­від­но­сті в то­му чи­слі про­мов кер­ма­ни­чів та їхніх дій. По фа­кту су­спіль­ство від­чу­ває ди­со­нанс від та­кої не­від­по­від­но­сті, що ли­ше по­си­лює не­га­тив­ні на­строї, яки­ми без­умов­но ко­ри­сту­ю­ться про­ро­сій­ські си­ли. І тут вар­то на­зи­ва­ти ре­чі сво­ї­ми іме­на­ми, адже ті хто се­бе на­зи­ває «пар­ті­я­ми ми­ру» на­справ­ді в свій­час при­ве­ли на на­шу зем­лю вій­ну. Але на тлі то­таль­но­го зу­бо­жі­н­ня народу і вто­ми від вій­ни, ці ж си­ли про­дов­жу­ють гра­ти не­без­пе­чни­ми на­стро­я­ми. Гур­кіт ша­хтар­ських ка­сок в да­но­му ви­пад­ку — це не ли­ше від­лу­н­ня від мо­жли­во­го бун­ту, але йперш за все від­го­ло­сок ре­гу­ляр­них ви­сту­пів пев­них по­лі­ти­ків по не­до­па­ле­ним те­ле­ка­на­лам.

«СТРАТЕГІЧНА НАША ВАДА — ЦЕ БІДНІСТЬ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО НАРОДУ» Ві­та­лій КУРИЛО, на­ро­дний де­пу­тат, фра­кція «Ба­тьків­щи­на»:

— В по­лі­ти­ці зав­жди є де­кла­ра­ції і є спра­ви. Тут тре­ба ро­зу­мі­ти цей­ню­анс. Я ка­жу як лу­ган­ча­нин, що за ці два ро­ки ба­га­то зро­бле­но справ. Пер­ший­мо­мент — це обо­ро­но­зда­тність, яку не мо­жна по­рів­ня­ти з тим, що бу­ло ко­лись. Це факт. За 23 ро­ки ар­мію про­сто зни­щи­ли. Те­пер ми ма­є­мо ар­мію. При чо­му ар­мію, яка ре­аль­но во­ює, а зна­чить має пра­кти­чний­до­свід здо­бу­тийв над­скла­дних умо­вах, ко­ли йде­ться мо­ва про « гі­бри­дну вій­ну » . Ро­сія, як не див­но, сво­ї­ми ді­я­ми при­му­си­ла світ звер­ну­ти на Україну ува­гу. Ін­ша спра­ва, що пи­та­н­ня ма­те­рі­аль­них ста­тків про­сто­го лю­ду так і не ви­рі­ше­но. Бідність народу — це наша стратегічна вада, ду­же вра­зли­ве мі­сце. Та­кож існує за­гро­за, що пар­ла- мент мо­же прийня­ти так зва­ний «осо­бли­вий » чи будь якийін­ший­ста­тус для оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Тут депутати ма­ють про­я­ви­ти се­бе як па­трі­о­ти. Де­ста­бі­лі­за­цій­ні про­це­си на Дон­ба­сі і в Кри­му тре­ба бу­ло при­ду­шу­ва­ти одра­зу ж на ко­ре­ню. Те­пер ми ма­є­мо про­бле­му з якою ду­же важ­ко впо­ра­тись і я ро­зу­мію всю скла­дність зав­дань, які сто­ять пе­ред Пре­зи­ден­том.

«У НАС «НАРОДЖУЮТЬСЯ» ДИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩО­ДО ДЕОКУПАЦІЇ» Сер­гій КУНIЦИН, на­ро­дний де­пу­тат, фра­кція «БПП», го­ло­ва Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції ве­те­ра­нів Аф­га­ні­ста­ну:

— Ме­не не за­до­воль­няє те як дер­жа­ва Укра­ї­на по­во­дить се­бе по від­но­шен­ню до оку­по­ва­них те­ри­то­рійДон­ба­су і Кри­му. На­ве­ду при­клад. На ми­ну­ло­му ти­жні Ка­бмін при­ймав про­гра­му що­до деокупації Дон­ба­су і Кри­му. Я по­ста­вив пи­та­н­ня ке­рів­ни­кам уря­ду — чо­му ме­не, прем’єр­мі­ні­стра Кри­му, не за­про­си­ли на обго­во­ре­н­ня ці­єї про­гра­ми? Чо­му не за­про­си­ли ні Дже­мі­лє­ва, ні Чу­ба­ро­ва? Та­ким чи­ном, у нас народжуються дивні документи що­до деокупації, які пи­шуть лю­ди, які не ма­ють жо­дно­го сто­сун­ку до оку­по­ва­них зе­мель і які не зна­ють всіх мі­сце­вих ню­ан­сів та про­блем. Але те, що мо­же існу­ва­ти якась па­ра­лель­на ди­пло­ма­тія, то вва­жаю, що за­ра­ди звіль­не­н­ня на­ших те­ри­то­рійПре­зи­дент мо­же ве­сти діа­ло­ги на­віть з чор­том.

«ДОКИ У НАС ІСНУВАТИМЕ ОЛІГАРХАТ, ЗАВ­ЖДИ БУ­ДУТЬ НАМАГАННЯ КЛАНІВ ТРИ­МА­ТИ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА В ЗАЛЕЖНОСТІ» Сер­гій ВИСОЦЬКИЙ, на­ро­дний де­пу­тат, фра­кція «На­ро­дний фронт»:

— Не всі со­бі уяв­ля­ють, що дер­жа­ва — це ве­ли­кий­ко­ра­бель, який­ду­же важ­ко роз­гор­та­ти. На за­яви Пре­зи­ден­та орі­єн­ту­є­ться не ли­ше вну­трі­шнє се­ре­до­ви­ще. Йо­го ме­се­джі ва­жли­ві в то­му чи­слі і на За­хо­ді, яко­му не­об­хі­дно уяв­ля­ти яким кур­сом іде наша кра­ї­на. І на­пря­мок цейє. Ін­ша спра­ва як дов­го ми бу­де­мо іти по цьо­му шля­ху. Об’єктив­но ми не змо­же­мо цю від­стань по­до­ла­ти за рік. Для цьо­го по­трі­бно мі­ні­мум 20 ро­ків. Це на­слід­ки по­лі­ти­чної від­по­від­аль­но­сті всіх 23 ро­ків до то­го як ста­лась вій­на.

Без­умов­но По­ро­шен­ко за сво­їм ха­ра­кте­ром є лю­ди­ною ав­то­ри­тар­ною. Але пи­та­н­ня йо­го пов­но­ва­жень за­ле­жать від ви­бор­ців. Тре­ба ви­зна­ти, що ви­бо­рець на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах дав « Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка » ве­ли­ку пе­ре­ва­гу. Зви­чай­но по­ки у нас бу­де існу­ва­ти олігархат, зав­жди бу­дуть намагання кланів три­ма­ти Пре­зи­ден­та в залежності. Це об’ єктив­на ре­аль­ність. В та­ких умо­вах існує наша дер­жа­ва. Са­ме то­му пер­ше що не­об­хі­дно зро­би­ти су­спіль­ству — це по­до­ла­ти до­мі­на­цію кланів, тоб­то олі­гар­ха­ту. Це зав­да­н­ня в то­му чи­слі і на­ше — де­пу­та­тів. Якщо цьо­го не бу­де зро­бле­но, то кар­ди­наль­них змін в кра­ї­ні так са­мо не від­бу­де­ться. Для цьо­го по­трі­бен роз­ви­ток се­ре­дньо­го кла­су. Ли­ше він змо­же сво­єю кон­ку­рен­ці­єю « під­ми­ти » осно­ви олі­гар­ха­ту.

«ВЕЛИКА ШАНА ОЛЕГУ МЕДВЕДЄВУ, ЯКИЙ ПИСАВ ПРЕЗИДЕНТУ ПРОМОВУ» Iгор МОСIЙЧУК, на­ро­дний де­пу­тат, Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка:

— Аб­со­лю­тно від­чу­ва­є­ться ди­со­нанс між за­ява­ми Пре­зи­ден­та і йо­го ре­аль­ни­ми кро­ка­ми. Велика шана Олегу Медведєву, який­пи­сав Президенту промову. Ви­ступ на­пи­са­но бли­ску­че. Він на­віть ви­ко­ри­став ци­та­ти із праць оу­нів­ців. А по су­ті — при цій­вла­ді народу за­ли­ша­є­ться в да­но­му ви­пад­ку без на­дії спо­ді­ва­тись.

«ДЕПУТАТИ НЕ МА­ЮТЬ ДОПУСТИТИ ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ В ЧАСТИНІ ТАК ЗВАНОГО ОСОБЛИВОГО СТА­ТУ­СУ» Окса­на СИРОЇД, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди:

— Пер­ше, що має ви­рі­ши­ти пар­ла­мент — це прийня­ти бю­джет на 2017 рік. Дру­ге — це не да­ти прийня­ти змі­ни до Конституції що­до так званого «особливого ста­ту­су » та ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Це два основ­ні мо­мен­ти, які має за­без­пе­чи­ти пар­ла­мент. І я би окре­мо по­ста­ви­ла пи­та­н­ня що­до то­го, що ми ма­є­мо зро­би­ти, щоб Ра­да у ви­пад­ку, якщо ко­мусь за­хо­че­ться про­ве­сти та­кі змі­ни до Конституції, має зро­би­ти, щоб йо­го не зла­ма­ли. А тиск та­кий­бу­де про­дов­жу­ва­ти­ся ще ро­ка­ми. Що тор­ка­є­ться по­лі­ти­ки Пре­зи­ден­та в цьо­му пла­ні, то му­шу ска­за­ти, що про­бле­ма Мін­сько­го фор­ма­ту в то­му, що він не є пу­блі­чним. Звід­си і ви­ни­ка­ють істо­рії про па­ра­лель­ну ди­пло­ма­тію. Га­даю, що пе­ре­го­во­ри по­лі­ти­чної і еко­но­мі­чної під­гру­пи ма­ють ви­сві­тлю­ва­тись для за­га­лу.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ДО ПАРЛАМЕНТУ ОБРАЛИ НОВИХ ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ, ЯКІ ЗДОБУЛИ МАНДАТИ НА ПРОМІЖНИХ ВИ­БО­РАХ У ЛИ­ПНІ ЦЬО­ГО РО­КУ. ОДНА З НИХ — ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ВІД УКРОПу, ЯКА МАЄ СИЛЬНІ СТАРТОВІ ПОЗИЦІЇ (ПРИЙШЛА ЗІ СФЕРИ ОСВІТИ) І ГАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.