У Дні­прі зву­ча­ти­ме джаз

10-11 ве­ре­сня у мі­сті від­бу­де­ться зна­ко­ва му­зи­чна по­дія

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Фе­сти­валь «Джаз на Дні­прі» збе­ре про­від­них джа­зме­нів. Основ­ні за­хо­ди фе­сти­ва­лю від­бу­ду­ться на Мо­на­стир­сько­му остро­ві. Для зру­чно­сті го­ро­дян у пар­ку Шев­чен­ка ор­га­ні­зо­ву­ють пе­ре­ве­зе­н­ня го­стей. «Ті, ко­му скла­дно бу­де ви­ко­на­ти пі­шу про­гу­лян­ку остро­вом, змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся джа­зо­вим па­ро­во­зи­ком», — роз­по­ві­ла на прес-кон­фе­рен­ції про­дю­сер фе­сти­ва­лю Ган­на Рус­ске­вич. Для му­зи­кан­тів бу­дуть ор­га­ні­зо­ва­ні без­ко­штов­ні май­стер-кла­си в кон­сер­ва­то­рії ім. М.Глін­ки. «10 ве­ре­сня від­кри­є­ться май­стер- клас Май­кла Мвен­со — во­ка­лі­ста і бенд-лі­де­ра, ку­ра­то­ра Лін­кольн Джаз Цен­тру. А 11 ве­ре­сня — май­стер-клас Сай­ру­са Че­стна­та, ком­по­зи­то­ра і пі­а­ні­ста», — по­ві­до­ми­ла во­на.

Як за­пев­нив по­за­шта­тний­ра­дник мі­сько­го го­ло­ви Дні­пра з куль­ту­ри Єв­ген Ген­дін, го­сті фе­сти­ва­лю встиг- нуть по­бу­ва­ти скрізь, оскіль­ки за­хо­ди не на­кла­да­ю­ться один на одно­го. Ті, хто не змо­же при­йти, ма­ти­муть мо­жли­вість ди­ви­ти­ся он­лайн-транс­ля­цію. «Он­лайн-транс­ля­ція здій­сню­ва­ти­ме­ться з Мо­на­стир­сько­го остро­ва за під­трим­ки Фре­гат ТБ», — ска­зав Є.Ген­дін. За йо­го сло­ва­ми, без­ко­штов­ним на фе­сти­валь бу­де вхід для ді­тейі під­лі­тків: «Вхід для ді­тей до 12 ро­ків на Мо­на­стир­ськи­йо­стрів бу­де без­ко­штов­ним у су­про­во­ді ба­тьків. Усі під­лі­тки до 16 ро­ків змо­жуть пе­ре­бу­ва­ти у фан-зо­ні теж без­ко­штов­но». Ор­га­ні­зо­ва­но гру­па­ми і без­ко­штов­но змо­жуть по­слу­ха­ти джаз учні кон­сер­ва­то­рії, му­зи­чних шкіл мі­ста, уча­сни­ки АТО та лю­ди з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми.

У Дні­прі зби­ра­ю­ться і на­да­лі від­ро­джу­ва­ти тра­ди­ції ці­ка­вих куль­тур­них свят. «На­сту­пний­за­хід, який­ми пла­ну­є­мо про­ве­сти, — це дні Оле­ксан­дра Га­ли­ча. Ско­рі­ше за все, цей­за­хід від­бу­де­ться у жов­тні», — ска­зав го­ло­ва прав­лі­н­ня Фон­ду «Куль­тур­на сто­ли­ця» Гри­го­рійГель­фер.

ФОТО З АРХІВУ «Дня»

НА ОСНОВНОМУ МАЙДАНЧИКУ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ УКРАЇНУ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КВІНТЕТ ДМИТРА АЛЕКСАНДРОВА (BOBEEN), ГУРТ «КРЕДО» І ПЕРЕМОЖНИЦЯ КОНКУРСУ ЄВРОБАЧЕННЯ ДЖАМАЛА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.