Сі­мей­ні цін­но­сті сім’ї Ко­тко­вих

З 8 ве­ре­сня по 16 жов­тня Му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни пред­став­ляє ви­став­ку «Під су­зір’ям Ри­би»

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­фор­ма­ція «Дня»

Урам­ках про­е­кту «Се­мей­ные цен­но­сти — Ро­дин­ні зв’яз­ки» ви по­ба­чи­те тво­ри ро­ди­ни Ко­тко­вих — Ер­не­ста, Ва­лен­ти­ни та Іго­ря.

Це не­спо­ді­ва­ні йней мо­вір­ні по­ло­тна зір­ки су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ми­сте­цтва Ер­не­ста Ко­тко­ва, яко­го на­зи­ва­ли ком­по­зи­то­ром про­сто­ру за за­вер­ше­ний, ціль­ни­йо­браз й під­по­ряд­ко­ва­ність ідеї. Йо­го не­по­втор­ність, ін­ди­ві­ду­аль­ність, са­мо­бу­тність не мо­жли­во сплу­та­ти ні з ким.

Ва­лен­ти­на Ко­тко­ва — май­стри­ня су­ча­сно­го го­бе­ле­ну. Во­на має сві­йосо­бли­вий­ви­шу­ка- ний­стиль, який­за­кла­де­но при­бал­тій­ською шко­лою тка­цтва йна­пра­цьо­ва­но ба­га­то­рі­чною кро­пі­ткою пра­цею.

Не­і­сну­ю­чі мі­ста, аб­стра­кції, са­мо­бу­тні ко­льо­ро­ві кон­стру­кції. Ху­до­жник ста­ви­ться до сво­го ми­сте­цтва як до гри. Та­кий­він — ху­до­жник-фі­ло­соф Ігор Ко­тков.

Адре­са: вул. Ки­ри­лів­ська (Фрун­зе), 41, м. Ки­їв.

Му­зей­пра­цює з 11.00 до 19.00, ви­хі­дний— по­не­ді­лок.

Вхід віль­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.