«Чи­тач є, по­пит теж є»

Ро­сій­ські ка­ри­ка­ту­ри­сти Ві­ктор Бо­го­рад і В’яче­слав Ши­лов зда­ли до дру­ку кни­гу «Я — со­ба­ка, я — кіт»

Den (Ukrainian) - - День України - ВІ­КТОР БО­ГО­РАД

6ве­ре­сня день на­ро­дже­н­ня від­зна­чив ві­до­мий­ро­сій ський­ка­ри­ка­ту­рист, з яким « День » спів­пра­цює вже кіль­ка ро­ків, Ві­ктор Бо­го­рад. Ми зв’яза­ли­ся з іме­нин­ни­ком, щоб пе­ре­да­ти йо­му щи­рі ві­та­н­ня та во­дно­час ді­зна­ти­ся про акту­аль­ні про­е­кти, в яких бе­ре участь Ві­ктор Бо­ри­со­вич.

Ра­ні­ше ми вже пи­са­ли про те, що у спів­ав­тор­стві з ін­шим ві­до­мим пе­тер­бурзь­ким ка­ри­ка­ту­ри­стом В’яче­сла­вом Ши­ло­вим Бо­го­рад пра­цю­вав над кни­гою «Je suis dog, je suis cat» («Я — со­ба­ка, я — кіт»). Гро­ші на аль­бом ка­ри­ка­тур, у яко­му з одно­го бо­ку — ма­люн­ки про со­бак, а з дру­го­го — про ко­тів, ав­то­ри впер­ше зби­ра­ли на кра­уд­фан­дин­го­вій­пла­тфор­мі (див. №96—97 від 3 черв­ня 2016 ро­ку). Як роз­по­від­ав Ві­ктор Бо­ри­со­вич у роз­мо­ві з лі­тньо­шко­ля­ра­ми «Дня», «цей­про­ект ста­не те­стом для ба­га­тьох ви­дав­ництв, то­му що в Ро­сії збі­рок ка­ри­ка­тур пра­кти­чно не­має. Ви­дав­ни­цтва бо­я­ться ви­пу­ска­ти аль­бо­ми ка­ри­ка­тур, то­му що вва­жа­ють, що на них не бу­де по­пи­ту. А наш до­свід із цим про­е­ктом за­свід­чує, що чи­тач є, по­пит теж є. Про­сто ви­дав­ни­цтво по­вин­не зва­жи­ти­ся на це» (див. «День» №138—139 від 5 сер­пня 2016 ро­ку). І справ­ді, про­ект зі­брав 397 600 ро­сій­ських ру­блів за­мість не­об­хі­дних 330 000 — і це свід­чить, що по­пит є. «Кни­га «Я — со­ба­ка, я — кіт» ви­йде дру­ком уже ближ­че до се­ре­ди­ни ве­ре­сня», — по­ві­до­мив «День» Ві­ктор Бо­ри­со­вич. А ще він за­раз пра­цює над ілю­стра­ці­я­ми до чер­го­вої кни­ги з се­рії «Азбу­ка по­нять» — «Ав­то­ри­тет» (се­рія є на­у­ко­во-про­сві­тни­цьким про­е­ктом Єв­ро­пей­сько­го уні­вер­си­те­ту в Санкт-Пе­тер­бур­зі). І, зви­чай­но, Ві­ктор Бо­го­рад не при­пи­няє ство­рю­ва­ти го­стрі со­ці­аль­ні та фі­ло­соф­ські ка­ри­ка­ту­ри, ба­га­то з яких чи­та­чі ба­чать на шпаль­тах «Дня». Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.