Дмитра Фір­та­ша від­пра­ви­ли у від­став­ку

Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни обра­ла но­ве ке­рів­ни­цтво

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ві­ду­чо­ра у Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни (ФРУ) но­ве ке­рів­ни­цтво. Як по­ві­до­ми­ли «Дню» в прес-слу­жбі ФРУ, во­но бу­ло обра­но на за­сі­дан­ні у вів­то­рок біль­ші­стю го­ло­сів ке­рів­но­го ор­га­ну об’єд­на­н­ня — Ра­дою ФРУ, до скла­ду якої вхо­дить 52 ке­рів­ни­ки га­лу­зе­вих і те­ри­то­рі­аль­них ор­га­ні­за­цій­бі­зне­су.

Очо­лив Фе­де­ра­цію ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни Дми­тро Олій­ник, го­ло­ва спо­сте­ре­жної ра­ди ВАТ «Ве­тро­пак Го­сто­мель­ський­скло­за­вод» і пре­зи­дент Асо­ці­а­ції під­при­ємств скля­ної про­ми­сло­во­сті. У 2010 — 2011 ро­ках він вже очо­лю­вав Фе­де­ра­цію ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни, а з кін­ця 2011 ро­ку до сьо­го­дні­шньо­го дня був за­сту­пни­ком го­ло­ви ФРУ з еко­но­мі­чних пи­тань.

«Я щи­ро дя­кую Ра­ді Фе­де­ра­ції за до­ві­ру та по­кла­де­ну на ме­не ви­со­ку від­по­від­аль­ність. Ді­яль­ність ФРУ, як і ра­ні­ше, бу­де спря­мо­ва­на на по­кра­ща­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні, за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку та по­си­ле­н­ня по­зи­цій укра­їн­ських під­при­ємств на гло­баль­них рин­ках. Ми пра­цю­є­мо для то­го, щоб го­лос укра­їн­сько­го бі­зне­су по­чу­ли в Укра­ї­ні та у сві­ті», — на­го­ло­сив Дми­тро Олій­ник.

За­сту­пни­ка­ми но­во­обра­но­го го­ло­ви Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни ста­ли: Олег Бо­я­рин — го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди ПрАТ «Єв­ро­кар», го­ло­ва Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців ав­то­мо­біль­ної га­лу­зі, Володимир Ци­буль­ський— ге­не­раль­ний­ди­ре­ктор АТ «СКФ Укра­ї­на», го­ло­ва Во­лин­сько­го обла­сно­го об’єд­на­н­ня ор­га­ні­за­цій ро­бо­то­дав­ців, Гри­го­рійДа­шу­тін — по­че­сний­пре­зи­дент кон­цер­ну NICMAS, го­ло­ви Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців ма­ши­но­бу­дів­ної про­ми­сло­во­сті, Ана­то­лійГір­шфельд — по­че­сний­пре­зи­дент ІГ «УПЕК», го­ло­ва об’єд­на­н­ня ор­га­ні­за­цій­ро­бо­то­дав­ців Хар­ків­ської обла­сті, Ан­дрійАн­то­нюк — го­ло­ва Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців м. Ки­є­ва, Єв­ген Ла­пін — го­ло­ва Сум­сько­го обла­сно­го об’єд­на­н­ня ор­га­ні­за­цій­ро­бо­то­дав­ців.

Та­кож бу­ло обра­но но­вий­склад Пре­зи­дії Ра­ди ФРУ, яка здій­сню­ва­ти­ме стра­те­гі­чне ке­рів­ни­цтво ді­яль­ні­стю ор­га­ні­за­ції. До скла­ду Пре­зи­дії уві­йшли 15 вла­сни­ків ве­ли­ких про­ми­сло­вих під­при­ємств і ке­рів­ни­ків га­лу­зе­вих об’єд­нань бі­зне­су клю­чо­вих для Укра­ї­ни га­лу­зей еко­но­мі­ки.

Для до­від­ки. Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни — най­більш впли­во­ве об’єд­на­н­ня укра­їн­сько­го бі­зне­су. За­сно­ва­на 2002 ро­ку, ор­га­ні­за­ція пред­став­ляє ін­те­ре­си близь­ко 8500 під­при­ємств, які у су­ку­пно­сті ге­не­ру­ють 70% ВВП Укра­ї­ни і да­ють ро­бо­ту по­над 5 млн лю­дей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.