За­мість кар­то­плі – ма­ли­на

Den (Ukrainian) - - День України - На во­лин­сько­му По­ліс­сі се­ля­ни ви­му­ше­но, але успі­шно пе­ре­орі­єн­ту­ва­ли­ся На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Зва­жи­ти­ся на ко­рін­ну змі­ну пра­ді­дів­ської куль­ту­ри на зов­сім но­ву для цих кра­їв ма­ли­ну ме­шкан­ців се­ла Дольськ Лю­бе­шів­сько­го ра­йо­ну зму­сив не так ри­нок, як від­су­тність дер­жав­ної по­лі­ти­ки. Не мо­жна ска­за­ти, що сма­чна во­лин­ська буль­ба вже не по­трі­бна спо­жи­ва­чу, але як про­сто­му се­ля­ни­но­ві, якийїї ви­ро­щує, до­ста­ви­ти свій­про­дукт до спо­жи­ва­ча?.. Отож вже три ро­ди­ни з Доль­ська по­ча­ли ви­ро­щу­ва­ти ма­ли­ну пі­зньо­го до­зрі­ва­н­ня, при­чо­му у ве­ли­ких мас­шта­бах: по ти­ся­чі ку­щів і біль­ше. Ма­ли­на ця ро­дить пі­зньо­го лі­та — на по­ча­тку осе­ні. Ро­бо­то­дав­цем ста­ла при­ва­тна фір­ма із Лу­цька.

Доль­ський­сіль­ський­го­ло­ва Ігор Ку­зьмич ка­же, що ма­ши­на за зі­бра­ною яго­дою у се­ло при­бу­ває що­дня, да­лі ма­ли­ну ве­зуть у хо­ло­диль­ни­ки, а звід­ти від­прав­ля­ють на пе­ре­роб­ку у Єв­ро­пу. На­ра­зі ма­ли­на по­тре­бує мі­ні­маль­но­го до­гля­ду, зна­чно мен­шо­го, ніж буль­ба. А при­бу­тки до­сить не­по­га­ні, хо­ча, як ка­же сіль­ський го­ло­ва, у пер­ший­рік во­ни бу­ли ви­щі, ніж цьо­го­річ. 500—700 гри­вень у день — за­ро­бі­ток при­стой­ний, не­ма чо­го, як ка­жуть, Бо­га гні­ви­ти. Хо­ча, зві­сно, все за­ле­жить від ве­ли­чи­ни ді­лян­ки, від­да­ної під ма­ли­ну.

Се­ло Дольськ — остан­нє укра­їн­ське се­ло пе­ред дер­жав­ним кор­до­ном з Бі­ло­рус­сю. Тут є при­кор­дон­на за­ста­ва. Ми­тни­ця. Се­ло — на між­на­ро­дній­тра­сі. Але ви­жи­ває із за­ро­бі­тків на... су­сі­дів. Сіль­ський­го­ло­ва при­зна­є­ться, що і до­сі мі­сце­ві чо­ло­ві­ки їздять на ро­бо­ту в Ро­сію. Про­те де­да­лі мен­ше, але не че­рез не­ого­ло­ше­ну вій­ну на схо­ді Укра­ї­ни, а то­му, що в Ро­сії за­ро­бі­тки ста­ли зна­чно мен­ші, ніж ра­ні­ше. І до­сить актив­но во­лин­ські по­лі­щу­ки роз­бу­до­ву­ють Бі­ло­русь, де зав­жди є ро­бо­та і де ро­бо­тя­щі ру­ки во­ли­нян ці­ну­ють. А те­пер і ма­ли­на ви­ру­чає, хо­ча шко­да, що во­на так і не ста­ла ру­ші­єм роз­ви­тку пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті в Укра­ї­ні, а її план­та­ції на во­лин­сько­му По­ліс­сі ли­ше під­твер­джу­ють ста­тус ре­гіо­ну та й дер­жа­ви як си­ро­вин­но­го при­да­тку роз­ви­ну­ті­ших кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.