Ко­ли укра­їн­ці від­чу­ють по­кра­ща­н­ня?

Йо­ган­нес РЕҐЕНБРЕХТ: Ре­фор­ми про­су­ва­ю­ться у пра­виль­но­му на­пря­мі, але по­віль­но

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Огляд ре­форм в Укра­ї­ні: ко­ли лю­ди від­чу­ють по­зи­тив­ний­ре­зуль­тат?» Із та­кою до­сить про­во­ка­цій­ною те­мою ви­сту­пив по­за­вчо­ра в Ди­ску­сій­но­му клу­бі «Від­крий­світ» ке­рів­ник Ро­бо­чо­го шта­бу з пи­тань Укра­ї­ни Фе­де­раль­но­го мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Йо­ган­нес Реґенбрехт, який­пра­цює в на­шій кра­ї­ні з 2014 ро­ку.

За йо­го сло­ва­ми, у від­по­відь на ви­мо­ги Май­да­ну укра­їн­ський­уряд у до­сить скла­дний­час для кра­ї­ни роз­по­чав ам­бі­тну про­гра­му ре­форм, бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, стру­ктур­ні ре­фор­ми у сфе­рі енер­ге­ти­ки, при­ва­ти­за­цію.

Ні­ме­цький­ди­пло­мат за­зна­чив, що за цей­час бу­ло ухва­ле­но низ­ку ан­ти­ко­ру­пцій­них за­ко­нів, ство­ре­но Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро, при­зна­че­но ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра, а та­кож но­во­го Ген­про­ку­ро­ра.

Швид­кі змі­ни, про­дов­жив він, від­бу­ва­ли­ся в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі, зокре­ма уряд до­кла­дав сер­йо­зних зу­силь із уре­гу­лю­ва­н­ня енер­го­рин­ку, з одно­го бо­ку, під­ви­щу­ю­чи та­ри­фи, а з дру­го­го — за­про­ва­джу­ю­чи суб­си­дії для тих, хто не спро­мо­жни­йопла­ти­ти ко­му­наль­ні по­слу­ги.

Ра­зом з тим, пан Реґенбрехт на­го­ло­сив, що ре­фор­ми про­су­ва­ю­ться у пра­виль­но­му на­пря­мі, але по­віль­но, йто­му за­ра­но го­во­ри­ти, ко­ли на­се­ле­н­ня від­чує ре­зуль­та­ти.

За йо­го сло­ва­ми, яв­них ре­зуль­та­тів бо­роть­би з ко­ру­пці­єю не ви­дно, і свід­че­н­ням то­го є те, що до­сі в кра­ї­ні не від­бу­ло­ся жо­дно­го ве­ли­ко­го су­до­во­го про­це­су. Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро і спе­ці­аль­нийан­ти­ко­ру­пцій ний­про­ку­рор ма­ють ста­ти справ­ді чин­ни­ми ін­сти­ту­ці­я­ми, ска­зав ди­пло­мат.

Еле­ктрон­на де­кла­ра­ція на­ре­шті за­пра­цю­ва­ла, про­дов­жив він, але тре­ба по­ба­чи­ти, як во­на ді­я­ти­ме, йчи при­не­се це про­зо­рість. Ти­ся­чі уря­дов­ців, суд­дів, про­ку­ро­рів, по­да­тків­ців ма­ють ще по­да­ти де­кла­ра­ції до кін­ця ли­сто­па­да. А Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро, від­по­від­но, має здій­сню­ва­ти пе­ре­вір­ку пі­до­зрі­лих де­кла­ра­цій.

Пан Реґенбрехт звер­нув ува­гу на те, що енер­ге­ти­чна за­ле­жність Укра­ї­ни від Ро­сії змен­шу­є­ться, і во­дно­час збіль­шу­ю­ться еко­но­мі­чні зв’яз­ки з ЄС. На йо­го дум­ку, Укра­ї­ні по­трі­бно акти­ві­зу­ва­ти спів­пра­цю з ЄС, бо 1,5% про­гно­зо­ва­но­го ро­сту ВВП цьо­го ро­ку не­до­ста­тньо, щоб ком­пен­су­ва­ти втра­ти від вій­ни.

А для цьо­го Укра­ї­ні по­трі­бні ін­ве­сти­ції в ро­бо­чі мі­сця й, від­по­від­но, за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів, а щоб це від­бу­ло­ся, за­зна­чає ди­пло­мат, по­трі­бно по­лі­пшу­ва­ти ін­ве­сти­цій­ний­клі­мат, впро­ва­джу­ва­ти вер­хо­вен­ство пра­ва, по­си­лю­ва­ти не­за­ле­жність су­до­вої си­сте­ми, усу­ну­ти зло­вжи­ва­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми, і має бу­ти за­без­пе­че­ним пра­во вла­сно­сті, що­най­мен­ше на 10 — 15 ро­ків.

Ди­пло­мат по­яснив, що до­по­мо­га Укра­ї­ні з бо­ку Ні­меч­чи­ни та ЄС прив’яза­на до ре­форм, і це є ва­жіль. За йо­го сло­ва­ми, ви­ді­ле­н­ня Укра­ї­ні ма­кро­еко­но­мі­чної до­по­мо­ги на су­му 600 млн єв­ро за­три­му­є­ться че­рез те, що Укра­ї­на не ви­ко­на­ла низ­ку умов, узго­дже­них з ЄС. Іде­ться, зокре­ма, про не­об­хі­дність ухва­ле­н­ня па­ке­та енер­ге­ти­чних за­ко­но­про­е­ктів, які сто­су­ю­ться ста­ту­су На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), ре­фор­ми рин­ку еле­ктро­енер­гії й га­зу, а та­кож ство­ре­н­ня Фон­ду енер­го­ефе­ктив­но­сті.

«Ні­меч­чи­на зав­жди на­да­ва­ти­ме фі­нан­со­ву під­трим­ку Укра­ї­ні, але умо­вою для цьо­го є до­бре уря­ду­ва­н­ня», — на­го­ло­сив Реґенбрехт. За йо­го сло­ва­ми, при­кла­да­ми цьо­го є на­да­н­ня Ні­меч­чи­ною фі­нан­со­вої до­по­мо­ги адмі­ні­стра­ці­ям Чер­ні­ве­цької та Пол­тав­ської обла­стей, щоб во­ни мо­гли са­мо­стій­но справ­ля­ти­ся зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми. 2015 ро­ку Ні­меч­чи­на на­да­ла Укра­ї­ні до­по­мо­гу на су­му 200 млн єв­ро, а най­ближ­чим ча­сом, ска­зав він, у Він­ни­ці за уча­стю прем’єр-мі­ні­стра Грой­сма­на від­бу­де­ться за­пуск про­е­кту Ulead вар­ті­стю 100 млн єв­ро, ме­та яко­го — на­да­н­ня Укра­ї­ні до­по­мо­ги в роз­ви­тку успі­шної еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки та лі­дер­ства.

Ди­пло­мат по­ві­до­мив, що в жов­тні в Ки­є­ві від­бу­де­ться від­кри­т­тя Тор­го­вої па­ла­ти ФРН, а та­кож бу­де про­ве­де­но дру­гий­ні­ме­цько-укра­їн­ськийін­ве­сти­цій - ний­бі­знес-фо­рум. «ЄС за­ці­кав­ле­на у ста­бі­лі­за­ції Укра­ї­ни, ми ви­сту­па­є­мо за те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, яка є ва­жли­вою для ста­біль­но­сті в Єв­ро­пі. То­му в на­ших ін­те­ре­сах на­да­ва­ти до­по­мо­гу Укра­ї­ні. До­бре, що в Укра­ї­ні не­має ви­бо­рів, і уряд Грой­сма­на більш ста­біль­ний, ніж по­пе­ре­дній­рік то­му», — на­го­ло­сив він.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня ау­ди­то­рії, ко­ли справ­ді укра­їн­ці від­чу­ють по­кра­ща­н­ня, пан Реґенбрехт зі­знав­ся, що він спе­ці­аль­но обрав та­ку про­во­ка­цій­ну те­му зу­стрі­чі.

«Тут не­має швид­ко­го про­гре­су по­лі­пше­н­ня рів­ня жи­т­тя, збіль­ше­н­ня пен­сій, то­му по­трі­бно ство­ри­ти си­сте­мі умо­ви, які за­без­пе­чать спра­ве­дли­вість для всіх. Нам ще да­ле­ко до кри­ти­чної ма­си ре­форм, які мо­жуть впли­ну­ти на жи­т­тя лю­дей, і то­му ми бу­де­мо ти­сну­ти на уряд, щоб він здій­сню­вав ре­фор­ми і ро­бив по хо­ду не­об­хі­дні ко­ре­кції», — ска­зав ди­пло­мат.

Один зі слу­ха­чів за­пи­тав, чо­му б Укра­ї­ні не за­про­по­ну­ва­ти план Мар­шал­ла, як це бу­ло ко­лись у ви­пад­ку з Ні­меч­чи­ною. Ди­пло­мат від­по­вів, що між­на­ро­дна спіль­но­та мо­же зна­йти ко­шти для Укра­ї­ни, але за умов існу­ва­н­ня по­лі­ти­чної си­сте­ми ко­ру­пції на­вряд чи бу­де ко­ри­сно на­да­ва­ти та­ку ве­ли­че­зну до­по­мо­гу. За­раз, вва­жає пан Реґенбрехт, го­лов­не пи­та­н­ня — за­без­пе­че­н­ня фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті йпо­до­ла­н­ня вто­ми від Укра­ї­ни, то­му ЄС і МВФ ма­ють чи­ни­ти тиск на Україну з ме­тою ім­пле­мен­та­ції ре­форм.

От­же, до­дав він, існує об­умов­ле­ність між на­да­н­ням ко­штів і ре­а­лі­за­ці­єю ре­форм. «Нам тре­ба три­ма­ти у фо­ку­сі Україну та ста­бі­лі­за­цію. То­му ми йна­да­лі збе­рі­га­ти­ме­мо у скла­ді МЗС Ні­меч­чи­ни ро­бо­чу гру­пу із де­ся­ти чо­ло­вік, яка за­йма­є­ться Укра­ї­ною»,— на­го­ло­сив пан Реґенбрехт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.