«Ле­ва­да-центр» на­зва­ли «іно­зем­ним аген­том»

Ек­сперт: «Кремль ду­же дра­ту­ва­ло, що є якісь аль­тер­на­тив­ні ци­фри опи­ту­вань гро­мад­ської дум­ки»

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК

По­за­вчо­ра мі­ні­стер­ство юсти­ції Ро­сії вне­сло со­ціо­ло­гі­чний­центр «Ле­ва­да-центр», якийв­ва­жав­ся най­не­за­ле­жні­шим з трьох про­від­них ро­сій­ських со­ціо­ло­гі­чних ор­га­ні­за­цій, до спи­ску «іно­зем­них аген­тів » . « Це ду­же по­га­на річ для нас», — про­ко­мен­ту­вав «До­ждю» рі­ше­н­ня чи­нов­ни­ків ди­ре­ктор НКО Лев Гуд­ков. Якщо рі­ше­н­ня Мін’юсту не вда­сться оскар­жи­ти, по­яснив со­ціо­лог, не ви­клю­че­но, що «Ле­ва­да-центр» до­ве­де­ться за­кри­ти. «То­му що з та­ким клей­мом про­во­ди­ти опи­ту­ва­н­ня гро­мад­ської дум­ки про­сто не­мо­жли­во. Ре­аль­но це озна­ча­ти­ме зни­ще­н­ня не­за­ле­жно­сті со­ціо­ло­гі­чних опи­ту­вань у кра­ї­ні», — по­яснив він.

Рі­ше­н­ня про вне­се­н­ня ВЦВГД «Ле­ва­да-центр» до ре­є­стру іно­зем­них аген­тів ста­ло­ся пі­сля то­го, як гро­мад­ський­рух «Ан­ти­май­дан» звер­ну­ло­ся до Мін’юсту з про­ха­н­ням пе­ре­ві­ри­ти ін­фор­ма­цію про отри­ма­н­ня цим цен­тром іно­зем­них гран­тів, зокре­ма на до­слі­дже­н­ня на за­мов­ле­н­ня Ві­скон­сін­сько­го уні­вер­си­те­ту, який­фі­нан­сує Пен­та­гон.

Ро­ман ДОБРОХОТОВ, го­ло­ва де­мо­кра­ти­чно­го ру­ху «Мы», Мо­сква:

— Аб­со­лю­тно зро­зумі­ло, хто за цим сто­їть. Адже ні­хто, окрім адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та, не мо­же при­йма­ти та­кі рі­ше­н­ня.

Не­за­ба­ром ви­бо­ри, і «Ле­ва­да­центр» бе­ре участь у со­ціо­ло­гі­чних опи­ту­ва­н­нях. Са­ме цей­пе­ре­дви­бор­чий­час став го­лов­ним для всіх трьох ро­сій­ських со­цслужб. І ось чо­му «Ле­ва­да-центр» ви­рі­ши­ли за­кри­ти са­ме за­раз — є дві основ- ні при­чи­ни. Пер­ша — по­слу­га­ми «Ле­ва­да-цен­тру» мо­гли ско­ри­ста­ти­ся не ли­ше офі­цій­ні крем­лів­ські пар­тії, а йо­по­зи­цій ні, як «ПАРНАС». Але вла­ді не по­до­ба­ло­ся те, що опо­зи­ціо­не­ри отри­му­ють со­ціо­ло­гі­чну ін­фор­ма­цію зі сво­їх дже­рел. Біль­ше то­го, ця со­ціо­ло­гія по­ка­зу­ва­ла, що, на­при­клад, у пар­тії «ПАРНАС» є пев­ні успі­хи. Зокре­ма, одне з остан­ніх опи­ту­вань за­свід­чи­ло, що по­над 8% ви­бор­ців уже го­то­ві про­го­ло­су­ва­ти за цю пар­тію. Це, зві­сно, не озна­чає, що во­ни при­йдуть і про­го­ло­су­ють, але той­факт, що 8% від­по­від­а­ють, що, в прин­ци­пі, мо­гли б про­го­ло­су­ва­ти за цю пар­тію, ду­маю, дра­ту­вав Кремль.

А дру­га при­чи­на — це те, що вла­да, во­че­видь, го­тує на­се­ле­н­ня до пев­них, за­зда­ле­гідь про­пи­са­них ре­зуль­та­тів, як це за­зви­чай­бу­ває пе­ред пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми. (Як це бу­ло на ми­ну­лих пар­ла­мент­ських ви­бо­рах і на за­галь­них пар­ла­мент­ських ви­бо­рах, по­чи­на­ю­чи з 2005 ро­ку.) І со­цслу­жби ві­ді­гра­ва­ли ду­же ва­жли­ву роль. Тоб­то напередодні ви­бо­рів во­ни ма­ють по­ві­до­ми­ти пев­ний­ре­зуль­тат. По­тім Цен­траль­на ко­мі­сія ви­дає та­кий­са­мий­ре­зуль­тат, при­чо­му ви­дно, що ци­фри збі­га­ю­ться ду­же то­чно. Це ли­ше в ра­зі, якщо ми го­во­ри­мо про фе­де­раль­ні ви­бо­ри.

«Ле­ва­да» не да­ва­ла ті ци­фри, які спу­ска­ли звер­ху. Або її за­кри­ли, на­при­клад, то­му, що рі­зни­ця між про­гно­за­ми що­до яв­ки від­рі­зня­ла­ся вдві­чі. «Ле­ва­ді» 20% лю­дей­від­по­від­а­ли, що то­чно при­йдуть на ви­бо­ри, і 40% від­по­від­а­ли, що в ці­ло­му во­ни пла­ну­ють при­йти на ви­бо­ри. А от у ФГД 40% го­во­ри­ли, що то­чно при­йдуть на ви­бо­ри, і 70% в ці­ло­му бу­ли за те, щоб про­го­ло­су­ва­ти. Це, зві­сно, аб­сурд. Ні­я­ких 70% явок на ви­бо­рах у Ро­сії, а тим па­че на та­ких, аб­со­лю­тно не мо­жли­ві. Тоб­то це ціл­ком чі­тко на­ма­льо­ва­на ци­фра, і Кремль ду­же дра­ту­ва­ло, що є якісь аль­тер­на­тив­ні ци­фри.

«ЦЕ ОЗНА­ЧАЄ, ЩО У НАС УЗАГАЛІ НЕ БУ­ДЕ НІЯКОЇ АДЕКВАТНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

— Ди­ре­ктор «Ле­ва­да-цен­тру» Лев Гуд­ков по­ві­до­мив, що рі­ше­н­ня Мін’юсту Ро­сії оскар­жи­ти не вда­сться, і то­му «Ле­ва­да-центр» до­ве­де­ться за­кри­ти. Що це озна­ча­ти­ме для су­спіль­ства?

— З одно­го бо­ку, по­га­но, і це озна­чає, що у нас узагалі не бу­де ніякої адекватної соціологічної інформації. Але, з дру­го­го бо­ку, в цьо­му мо­же бу­ти на­віть якийсь плюс. Адже лю­ди над­то ба­га­то спи­ра­ли­ся на ін­фор­ма­цію, отри­ма­ну із со­ціо­ло­гі­чних да­них в умо­вах ав­то­ри­тар­ної дер­жа­ви. На­віть «Ле­ва­да-центр», який­був більш-менш не­за­ле­жним, ні­чо­го не міг зро­би­ти з тим, що в ав­то­ри­тар­них су­спіль­ствах будь-яке опи­ту­ва­н­ня пе­ре­тво­рю­є­ться на фі­кцію. То­му «Ле­ва­да-центр», на­віть в умо­вах від­но­сної не­за­ле­жно­сті, все одно по­ка­зу­вав ті ци­фри, які не від­обра­жа­ли ре­аль­ність про­сто то­му, що в ав­то­ри­тар­них су­спіль­ствах, де лю­ди бо­я­ться йде не­має не­за­ле­жних ЗМІ, за ви­зна­че­н­ням не мо­же бу­ти не­за­ле­жної со­ціо­ло­гії. То­му за­кри­т­тя «Ле­ва­да-цен­тру» про­сто роз­ста­ви­ло всі кра­пки над «і».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.