Які НАСПРАВДI про­бле­ми в ме­ді­а­се­ре­до­ви­щі

«Ми ма­є­мо ро­зу­мі­ти го­лов­не — вла­да за­мо­ви­ла вбив­ство Гон­га­дзе, а вже по­тім іно­зем­ним спец­слу­жбам бу­ло гріх не ско­ри­ста­ти­ся», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

До­во­лі ча­сто до­во­ди­ться сти­ка­ти­ся із си­ту­а­ці­єю, ко­ли чи­та­ю­чи якийсь при­стой­ний­текст, ти по­го­джу­є­шся із біль­ші­стю ар­гу­мен­тів і ви­снов­ків, які на­во­дить автор, однак на­тра­пля­єш на якийсь ню­анс і одра­зу зму­ше­ний­ко­ре­гу­ва­ти свої вра­же­н­ня від ма­те­рі­а­лу. Одна спра­ва, ко­ли лю­ди­на дій­сно мо­же бу­ти не в кур­сі всіх де­та­лейі при­пу­ска­є­ться пев­них не­то­чно­стей, зов­сім ін­ша, ко­ли не­прав­ду до­пу­ска­ють сві­до­мо, а ще гір­ше — за­гор­та­ють в гар­ну обгор­тку до­стой­но­го ана­лі­зу.

Звер­не­мо ува­гу на один з остан­ніх текс­тів на сай­ті ін­тер­нет-ви­да­н­ня «Де­те­ктор ме­діа» під на­звою «Хто біль­ший­бот і мен­ший­па­трі­от?» (detector.media/ community/article/117677/201608-10-khto-bilshii-bot-i- menshiipatriot/). Дій­сно, гли­бо­кий і де­таль­ний­ана­ліз — «Чо­му в Укра­ї­ні не­ма ве­ли­ких про­блем із сво­бо­дою сло­ва, і з чим на­справ­ді є ве­ли­кі про­бле­ми в на­шо­му ме­ді­а­се­ре­до­ви­щі». Однак чи­та­ю­чи текст не мо­жна не звер­ну­ти ува­гу на сут­тє­ву де­таль. Ро­змір­ко­ву­ю­чи про те, що пев­ні пу­блі­ка­ції в за­хі­дній­пре­сі, які на­во­дя­ться в зга­да­ній­стат­ті, «мо­жуть від­вер­ну­ти від Укра­ї­ни За­хід», в ма­те­рі­а­лі по­да­є­ться істо­ри­чна ана­ло­гія: «Зга­ду­ю­чи вбив­ство Ге­ор­гія Гон­га­дзе, те­пер, за ші­стнад­цять ро­ків, ми ро­зу­мі­є­мо, що во­но, на­віть якщо не бу­ло ор­га­ні­зо­ва­не без­по­се­ре­дньо ро­сій­ськи­ми спец­слу­жба­ми, то зі­гра­ло на ру­ку, перш за все, Крем­лю. Адже пре­зи­дент Ле­о­нід Ку­чма, який­на по­ча­тку дру­го­го тер­мі­ну пі­шов на ті­сні­шу спів­пра­цю з За­хо­дом, пі­сля зни­кне­н­ня Гон­га­дзе, «ка­се­тно­го» й«коль­чу­жно­го» скан­да­лів був ви­му­ше­ний шу­ка­ти під­трим­ки в Мо­скві. Адже За­хід був роз­ча­ро­ва­нийу вла­ді, що вби­ває жур­на­лі­стів».

Зда­ва­ло­ся б, ми­ну­ло вже 16 ро­ків пі­сля вбив­ства Гон­га­дзе — в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі мо­жна зна­йти всю ін­фор­ма­цію з при­во­ду ці­єї тра­ге­дії, однак в ме­ді­а­се­ре­до­ви­щі, зокре­ма, в та­ко­му при­стой­но­му ін­тер­нет-ви­дан­ні, до­сі про­дов­жу­ють ро­би­ти акцент на однійз по­пу­ляр­них вер­сій­від за­мов­ни­ків що­до слі­ду ро­сій­ських спец­служб в цьо­му зло­чи­ні. Не хо­че­ться, зви­чай­но, ві­ри­ти, що ця вер­сія ти­ра­жу­є­ться жур­на­лі­ста­ми нав­ми­сно, хо­ча ав­то­ри стат­ті ви­ко­ри­сто­ву­ють її да­ле­ко не в пер­ший­раз.

«Ма­ють бу­ти по­ка­ра­ні перш за все за­мов­ни­ки вбив­ства Гон­га­дзе. І не тре­ба зва­жа­ти на те, хто це вбив­ство ви­ко­ри­став у зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ін­те­ре­сах, — ко­мен­тує «Дню» жур­на­ліст, го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань куль­ту­ри і ду­хов­но­сті Ми­ко­ла КНЯЖИЦЬКИЙ. — Дій­сно, Кремль ви­ко­ри­став цю тра­ге­дію в сво­їх ін­те­ре­сах, але як­би не бу­ло б са­мо­го зло­чи­ну, то не бу­ло і що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти».

Від­по­від­но го­лов­ні пи­та­н­ня — чо­му за­мов­ни­ки вбив­ства жур­на­лі­ста до­сить не по­ка­ра­ні? А як бу­ти із зло­чи­ном про­ти гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го, який­став­ся за три мі­ся­ці до вбив­ства Гон­га­дзе за ана­ло­гі­чним сце­на­рі­єм? А ще ра­ні­ше був за­мах на жи­т­тя опо­зи­цій­но­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Оле­ксан­дра Єлья­шке­ви­ча — чо­му в цьо­му зло­чи­ні не­має оста- то­чної від­по­віді? До ре­чі, всі ці три зло­чи­ни за­фі­ксо­ва­ні на «плів­ках Мель­ни­чен­ка». От­же ко­ли існує та­кий«ба­гаж» ком­про­ма­ту, зви­чай­но, іно­зем­ні спец­слу­жби ви­ко­ри­ста­ли йо­го, щоб впли­ва­ти на то­ді­шнє ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни. А хі­ба не сам то­ді­шній пре­зи­дент Ле­о­нід Ку­чма за­гнав се­бе у пас­тку і під­ста­вив всю кра­ї­ну? На­сам­пе­ред са­ме ці пи­та­н­ня ма­ють зву­ча­ти від жур­на­лі­стів, а не які спец­слу­жби цим ско­ри­ста­ли­ся і де був зму­ше­ний­шу­ка­ти під­трим­ки Ку­чма в ре­зуль­та­ті вла­сних по­ми­лок.

« Ми на­чеб­то все зна­є­мо про но­ві­тню істо­рію на­шої дер­жа­ви, але чо­мусь у прин­ци­по­вих мо­мен­тах, зокре­ма, по­при сто­від­со­тко­ве зна­н­ня об­ста­вин вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе, ні­хто так і не по­ка­ра­ний. Що мо­же бу­ти більш прин­ци­по­ві­шим ніж зу­хва­ле і ци­ні­чне вбив­ство Ге­ор­гія Гон­га­дзе? — на­го­ло­шує на­ро­дний де­пу­тат Ігор ЛУЦЕНКО. — Цей­мо­мент руй­нує на­шу ле­гі­тим­ність, адже до­сі дер­жа­ва не по­ка­ра­ла вин­них, які ві­до­мі всьо­му су­спіль­ству. Цей­кон­траст між оче­ви­дні­стю і до­сту­пні­стю та пов­ною без­ді­яль­ні­стю вла­ди про­тя­гом де­ся­ти­літь, під­ри­ває будь-яку до­ві­ру до дер­жа­ви. Від­по­від­но на­слід­ком без­ді­яль­но­сті вла­ди є пев­ні ін­си­ну­а­ції що­до іно­зем­них спец­служб. При­чо­му, не обов’ яз­ко­во ро­сій­ських. Але іно­зем­ним спец­слу­жбам бу­ло гріх не ско­ри­ста­тись слаб­кі­стю на­шої « елі­ти » . Ми ма­є­мо ро­зу­мі­ти го­лов­не — вла­да за­мо­ви­ло вбив­ство Гон­га­дзе, а по­тім ста­ло­ся все ін­ше».

Дій­сно, « роз­брат у жур­на­ліст­сько­му це­ху вкрай­ви­гі­дний­дер­жа­ві- агре­со­ру » , про що йде­ться у стат­ті, але скла­дно го­во­ри­ти про єд­ність ме­ді­а­спіль­но­ти, ко­ли в клю­чо­вих пи­та­н­нях як на­при­клад «спра­ва Гон­га­дзе — По­доль­сько­го» прин­ци­по­во­сті у ча­сти­ни ме­діа не­має. Це ні­ве­лює чи­сто­ту на­мі­рів, на­віть ко­ли во­ни бе­ру­ться за ін­ші по­трі­бні йва­жли­ві те­ми. На­скіль­ки за­мов­ни­ки за­га­да­них зло­чи­нів сво­ї­ми ді­я­ми з «від­во­ду стрі­лок» ін­фі­ку­ва­ли ме­ді­а­се­ре­до­ви­ще?

« Спра­ва в то­му, що і в Ку­чми і йо­го най­ближ­чих ро­ди­чів є до­ста­тньо фа­хо­ві ко­ман­ди для то­го, щоб від­бі­ли­ти се­бе. Ці лю­ди не про­сто ко­мен­ту­ють, а і вмі­ють мо­де­лю­ва­ти су­спіль­ну дум­ку, — ко­мен­тує Ігор Луценко. — Хо­чу ска­за­ти, що той­же Пін­чук не скри­ває сво­їх на­мі­рів і аб­со­лю­тно від­вер­то за­про­шує до сво­їх про­грам, зокре­ма, і жур­на­лі­стів. Су­спіль­ство має бу­ти ду­же ро­зум­ним для то­го, щоб філь­тру­ва­ти нав’яза­ні йо­му ім­пе­ра­ти­ви. Адже пев­ні си­ли вда­ло мі­мі­кру­ють під за­галь­но­єв­ро­пей­ські трен­ди, за­ли­ша­ю­чись во­дно­час до­но­ра­ми кон­кре­тних олі­гар­хів. Той­же Пін­чук, при то­му що фі­нан­су­вав їх аб­со­лю­тно про­зо­рим чи­ном, брав участь у від­бі­лю­ва­ні сво­го те­стя Ку­чми».

Ма­ні­пу­ля­ції про­дов­жу­ю­ться і що­до «спра­ви Гон­га­дзе — По­доль­сько­го » . Як ві­до­мо, 12 жов­тня Ви­щий­спец­суд по­чне роз­гля­да­ти ка­са­ції на ви­рок го­лов­но­му ви­ко­нав­цю цих зло­чи­нів Оле­ксі­є­ві Пу­ка­чу. Ра­ні­ше Апе­ля­цій­ний суд Ки­є­ва за­ли­шив в си­лі рі­ше­н­ня Пе­чер­сько­го су­ду у ви­гля­ді до­ві­чно­го ув’ язне­н­ня ко­ли­шньо­го на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту зов­ні­шньо­го спо- сте­ре­же­н­ня МВС. Ко­мен­ту­ю­чи перспективи ка­са­ції пред­став­ни­ця Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе в су­ді Ва­лен­ти­на ТЕЛИЧЕНКО за­яви­ла (що по­ка­зо­во — то­му ж сай­ту « Де­те­ктор ме­діа » ) : « Пу­кач має пра­во скар­жи­ти­ся, і суд, я пе­ре­ко­на­на, що ре­тель­но роз­гля­не всі йо­го ар­гу­мен­ти, але під­став ска­со­ву­ва­ти або змі­ню­ва­ти рі­ше­н­ня суд­дів пер­шої ін­стан­ції не­має. То­му, я ду­маю, що на до­лю Пу­ка­ча цей­ро­з­гляд ні­як не впли­не. З ці­єю спра­вою там все ясно, там все уже за­кін­че­но. І це, гру­бо ка­жу­чи, тіль­ки фор­маль­ність, що від­бу­де­ться Ка­са­цій­ний суд, але ця фор­маль­ність ду­же ва­жли­ва, щоб всі пра­ва Пу­ка­ча бу­ло не по­ру­ше­но... Щоб по­тім він не міг спе­ку­лю­ва­ти. Я за­пе­ре­чу­ва­ти­му про за­до­во­ле­н­ня ка­са­цій­ної скар­ги Пу­ка­ча і оці­нюю її як не­ар­гу­мен­то­ва­ну і ду­маю, що Ка­са­цій­ний суд прийме за­кон­не рі­ше­н­ня, за­ли­шив­ши рі­ше­н­ня суд­дів пер­шої ін­стан­ції і Апе­ля­цій­но­го».

В да­но­му ви­пад­ку Ва­лен­ти­на Теличенко яв­но не­до­го­во­рює. Те, що сто­ро­на Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе від­кли­ка­ла свою апе­ля­цію під час роз­гля­ду спра­ви в Апе­ля­цій­но­му су­ді і не по­да­ла ка­са­цію до Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду не озна­чає, що ка­са­цію по­дав тіль­ки за­су­дже­ний Пу­кач. До ка­са­цій­ної ін­стан­ції звер­ну­ли­ся та­кож по­тер­пі­лийу спра­ві Оле­ксійПо­доль­ський­та йо­го пред­став­ни­ки.

« Ду­маю, Теличенко це ро­бить нав­ми­сно, адже як по­ка­зує пра­кти­ка її по­ве­дін­ки і дій, во­на дав­но вже в ко­ман­ді за­мов­ни­ків, — ре­а­гує в ко­мен­та­рі «Дню» Оле­ксійПо­доль­ський . — Во­на є ча­сти­ною ме­ха­ні­зму, від- по­від­но ро­би­ти­ме те, що їй­ска­жуть в си­ло­вих стру­кту­рах, у яких є про­пи­са­на стра­те­гія дій що­до ці­єї спра­ви. На су­до­вих про­це­сах Теличенко фа­кти­чно під­три­му­ва­ла про­ку­ро­рів і суд­дів, які фаль­си­фі­ку­ва­ли спра­ву. А про те, що спра­ву фаль­си­фі­ку­ва­ли, роз­по­від­ав у сво­є­му ві­део­звер­нен­ні ко­ли­шній­го­ло­ва Апе­ля­цій­но­го су­ду Ан­тон Чер­ну­шен­ко, який­на­го­ло­шу­вав, що її ку­рує осо­би­сто Пре­зи­дент і за­сту­пник гла­ви йо­го адмі­ні­стра­ції Оле­ксійФі­ла­тов».

Ва­жли­вий­ню­анс. Ва­лен­ти­на Теличенко не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ла, що дій­сно в су­ді що­до ви­ко­нав­ця Пу­ка­ча по­трі­бно по­ста­ви­ти кра­пку, а вже по­тім роз­слі­ду­ва­ти в окре­мій­спра­ві ча­сти­ну що­до за­мов­ни­ків. Але якщо в су­ді так і не був вста­нов­ле­ний­мо­тив зло­чи­ну Пу­ка­ча, тоб­то, він же не за вла­сною во­лею вби­вав Гон­га­дзе і бив По­доль­сько­го, як і ро­бив це не за ба­жа­н­ням то­ді­шньо­го мі­ні­стра МВС Юрія Крав­чен­ка, на­ві­що за­кри­ва­ти спра­ву — бу­ли ін­ші лю­ди, які від­да­ва­ли на­каз і го­ло­си яких зву­чать на « плів­ках Мель­ни­чен­ка». Біль­ше то­го, як ви­яви­ло­ся, По­доль­ськийв­за­га­лі не має ні­яко­го ста­ту­су у спра­ві в частині за­мов­ни­ків — це до пи­та­н­ня про­гре­су ГПУ в да­но­му на­прям­ку.

« Я по­дав апе­ля­цію, то­му що як в су­ді пер­шої ін­стан­ції, так і в Апе­ля­цій­но­му су­ді, фа­кти­чно су­ду не бу­ло: слід­ство не про­ве­де­но, мо­ти­ви не вста­нов­ле­ні, до­ка­зи — про­і­гно­ро­ва­ні. Більш то­го, в Апе­ля­цій­но­му су­ді ме­не вза­га­лі не­за­кон­но ви­да­ли­ли з про­це­су, від­по­від­но по су­ті моя апе­ля­ція так і не бу­ла роз­гля­ну­та. Во­ни про­сто на­ма­га­ю­ться по­ста­ви­ти кра­пку на ви­ко­нав­цях для то­го, щоб за­хи­сти­ти за­мов­ни­ків вбив­ства Гон­га­дзе і ін­ших зло­чи­нів, — мо­ти­вує свій­крок По­доль­ський. — «Спра­ва Гон­га­дзе» — це пре­це­дент, яким ко­ри­сту­ю­ться всі президенти. Во­ни не хо­чуть ста­ви­ти кра­пку в цій­спра­ві, то­му що зви­кли ко­ри­сту­ва­ти­ся пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми у сво­їх ці­лях, зокре­ма, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи їх про­ти опо­нен­тів. То­му йне­має справ­жньої ре­фор­ми МВС, СБУ, ГПУ, які по су­ті за­ли­ша­ю­ться ста­лін­ськи­ми. «Спра­ва Гон­га­дзе» тим і цін­на, що з неї мо­же по­ча­ти­ся справ­жня ре­фор­ма пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, ко­ли во­ни ста­нуть дій­сно де­мо­кра­ти­чни­ми і кон­тро­лю­ва­ти­му­ться су­спіль­ством».

«Моя ка­са­ція — це не кі­нець про­це­су, це ли­ше фор­маль­ний­етап для то­го, щоб по­тім бу­ла мо­жли­вість звер­ну­ти­ся у ви­щі між­на­ро­дні су­ди, адже для цьо­го по­трі­бно прой­ти всі су­до­ві ін­стан­ції в Укра­ї­ні. ду­маю, то­ді Україну все- та­ки зму­сять ра­ти­фі­ку­ва­ти Рим­ський­ста­тут, який­до­зво­лить при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті в між­на­ро­дних ін­стан­ці­ях най­ви­щих по­са­до­вих осіб, зокре­ма, за зло­чи­ни у « спра­ві Гон­га­дзе » . Ця спра­ва сто­су­є­ться не тіль­ки ме­не, Гон­га­дзе чи Єлья­шке­ви­ча, во­на сто­су­є­ться всіх укра­їн­ців, які про­дов­жу­ють бу­ти не­за­хи­ще­ни­ми пе­ред най­ви­щою вла­дою, зокре­ма, пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми. В цьо­му моя го­лов­на мі­сія — не про­сто по­ка­ра­ти вбивць і за­мов­ни­ків у цій­ре­зо­нан­сній­спра­ві, а йщоб в кра­ї­ні по­ча­ло­ся справ­жнє очи­ще­н­ня».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

12 ЖОВ­ТНЯ ВИЩИЙ СПЕЦСУД ПО­ЧНЕ РОЗ­ГЛЯ­ДА­ТИ КА­СА­ЦІЮ У «СПРА­ВІ ГОН­ГА­ДЗЕ — ПОДОЛЬСКОГО» НА ВИ­РОК ОЛЕ­КСІ­Є­ВІ ПУ­КА­ЧУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.