Чи­сти­ли­ще

Den (Ukrainian) - - Культура -

Куль­то­вий­кі­но­цикл «Су­дна ніч» (The Purge, бу­кваль­но — «чис­тка»; на днях ви­йшла вже тре­тя ча­сти­на) при­пи­су­ють до жан­ру го­ро­ру, тоб­то філь­му жа­хів. Однак тут не зна­йдеш ані го­ло­дних зом­бі, ані кро­во­жер­ли­вих вам­пі­рів, ані мсти­вих при­ви­дів. Тіль­ки лю­ди, тіль­ки бли­жні твої, на­віть су­сі­ди і ро­ди­чі — се­ре­дні пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни без по­мі­тних пси­хі­чних ано­ма­лій.

Ідея про­ста і ді­є­во вті­ле­на. В ан­ти­у­то­пі­чнійАме­ри­ці без­ро­бі­т­тя не пе­ре­ви­щує 1%, а кри­мі­наль­на актив­ність три­ма­є­ться на рів­ні ста­ти­сти­чної по­хиб­ки. Все до­бре, за одним ви­ня­тком. З до­зво­лу і на­віть за актив­но­го за­охо­че­н­ня уря­ду раз на рік по всій­кра­ї­ні про­во­ди­ться Су­дна ніч. На 12 го­дин до­зво­ля­є­ться будь- який­зло­чин вклю­чно з убив­ством. По­лі­ція не втру­ча­є­ться.

Ці сю­же­ти три­ма­ють ува­гу, за­хо­плю­ють, і, го­лов­не, вно­сять у сві­до­мість лег­ку де­щи­цю па­ра­ної. По­чи­на­єш при­див­ля­ти­ся до су­сі­дів — на­че нор­маль­ні чо­ло­ві­ки йжін­ки, ві­та­ю­ться, по­смі­ха­ю­ться, але ось дайїм ота­кий­до­звіл — що во­ни з то­бою зро­блять?

До­бре, що кі­но — тіль­ки кі­но.

Але че­кай­те. Ми ж це пе­ре­жи­ли в ре­аль­но­сті.

Бо чим бу­ла ота «ро­сій­ська ве­сна» на схо­ді Укра­ї­ни, як не су­ціль­ною ніч­чю все­до­зво­ле­но­сті — ко­ли рі­зна люд­ська ка­ла­муть отри­ма­ла зброю і мо­жли­вість цю зброю без­кар­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти?

Всі, хто хо­ті­ли гра­бу­ва­ти, ґвал­ту­ва­ти та вби­ва­ти — з за­до­во­ле­н­ням і без обме­жень це ро­би­ли. Хтось за ве­ли­ку Ро­сію, а хтось про­сто так. При­чо­му одне в одно­го во­ни стрі­ля­ють з та­ким са­мим зав­зя­т­тям, як і в на­ших сол­да­тів. І кін­ця­краю цьо­му не ви­дно.

По­ки що не ви­дно. По­се­ре­дні крем­лів­ські ре­жи­се­ри, що вла­шту­ва­ли нам цей­се­анс, ра­но чи пі­зно ви­йдуть з гри: бю­джет не не­скін­чен­ний, акто­рів усе мен­ше. Ду­маю, фі­наль­ні ти­три ми по­ба­чи­мо в не над­то да­ле­ко­му май­бу­тньо­му.

А ще то­чні­шу але­го­рію мо­жна зна­йти в слов­ни­ку: «purge» є одно­ко­рін­ним з «purgatory» — «чи­сти­ли­ще».

Так от у нас не чис­тка — чи­сти­ли­ще. Пе­кло — за Ху­то­ром- Ми­хай­лів­ським, і во­но тіль­ки по­чи­на­є­ться.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.