Кла­си­ки і су­ча­сни­ки

9 ве­ре­сня Те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра від­кри­ває за­ві­су 39-го се­зо­ну ви­ста­вою «Ва­ся по­ви­нен за­те­ле­фо­ну­ва­ти» з ле­ген­дар­ною Адою Ро­гов­це­вою у го­лов­ній ро­лі

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­на БОГОМАЗОВА, ке­рів­ник лі­те­ра­тур­но-дра­ма­ти­чної ча­сти­ни те­а­тру

Це одна з най­по­пу­ляр­ні­ших ви­став лі­в­обе­ре­жної афі­ші, що по­став­ле­на Ка­те­ри­ною Сте­пан­ко­вою за мо­ти­ва­ми п’єси Ка­ті Ру­бі­ної «Про­гу­лян­ки в Лю-Бльо». На­при­кін­ці ми­ну­ло­го се­зо­ну пі­сля три­рі­чної пе­ре­р­ви ви­ста­ва по­вер­ну­ла­ся до на­шо­го ре­пер­ту­а­ру у но­вій­ре­да­кції, хо­ча її актор­ський­склад за­ли­шив­ся не­змін­ним — це про­від­ні акто­ри лі­в­обе­ре­жної тру­пи: Не­о­ні­ла Бі­ле­цька, Ксе­нія Ні­ко­ла­є­ва, Те­тя­на Кру­лі­ков­ська, Сві­тла­на Ор­лі­чен­ко, Ірина Мак, Ан­дрій Мо­стрен­ко, Ми­хай­ло Ку­ку­юк.

■ Тру­пу те­а­тру і гля­да­ча очі­кує на­си­че­ний­та ці­ка­вий­се­зон, а роз­по­чи­на­є­ться він з при­єм­них но­вин. У сер­пні по­че­сні зва­н­ня « За­слу­же­нийар­тист Укра­ї­ни» отри­ма­ли Ле­ся Са­ма­є­ва та Ан­дрійСа­мі­нін, а ху­до­жній­ке­рів­ник те­а­тру Е. М. Ми­тни­цький­був на­го­ро­дже­ни­йор­де­ном « За за­слу­ги » І сту­пе­ню, став­ши пов­ним ка­ва­ле­ром ці­єї ша­но­ва­ної на­го­ро­ди.

■ Пер­шою прем’єрою но­во­го се­зо­ну ста­не « Без­при­да­ни­ця. Вер­сія » , що за­пла­но­ва­на на се­ре­ди­ну жов­тня. У сце­ні­чнійін­тер­пре­та­ції вже до­сить до­свід­че­но­го мо­ло­до­го ре­жи­се­ра Та­ма­ри Тру­но­вої на сце­ну ви­йдуть ге­рої одні­єї з най­ві­до­мі­ших та улю­бле­них гля­да­ча­ми п’єс Оле­ксан­дра Остров­сько­го. Роль Ла­ри­си Дми­трів­ни ре­пе­ти­ру­ють Ан­на То­пчій­та Да­ри­на Зав­го­ро­дня, Ка­ран­ди­ше­ва — ЮрійРа­діо­нов, Па­ра­то­ва — Ан­дрійСа­мі­нін. В ін­ших ро­лях — Оле­ксандр Ган­но­чен­ко, Ві­ктор Жда­нов, Ксе­нія Ні­ко­ла­є­ва, Сві­тла­на Зо­ло­тько, Ле­ся Са­ма­є­ва, Ірина Мак та ін.

■ На­сту­пною ви­йде ви­ста­ва за п’єсою су­ча­сно­го ізра­їль­сько­го дра­ма­тур­га Ми­хай­ла Хей­фе­ця «Мо­туз­ка» в ре­жи­су­рі Оле­ксія Лі­сов­ця. Жанр ці­єї не­зви­чай­ної за сво­єю по­бу­до­вою п’єси, за ви­зна­че­н­ням ав­то­ра, — по­хму­ра ко­ме­дія з жит­тє­ра­ді­сним фі­на­лом. У ви­ста­ві зайня­ті Ана­то­лій Ящен­ко, Сві­тла­на Ор­лі­чен­ко, Ми­ко­ла Бо­клан, Ле­ся Жу­ра­ков­ська та ін. Ці­ка­вою по­ді­єю та­кож бу­де при­їзд на прем’єру ви­ста­ви ав­то­ра п’єси з Єру­са­ли­ма.

■ Е.М.Ми­тни­цький­про­дов­жує ро­бо­ту над вже дав­но анон­со­ва­ною п’єсою Тен­нес­сі Ві­льям­са «Ор­фей­спу­ска­є­ться в пе­кло». Але по­стій­не опі­ку­ва­н­ня ви­ста­ва­ми мо­ло­дих ре­жи­се­рів, які ро­блять свої пер­ші про­фе­сій­ні кро­ки на на­шій­сце­ні, на жаль, не до­зво­ляє май­стру пов­ні­стю зо­се­ре­ди­ти­ся на ре­пе­ти­ції вла­сної ви­ста­ви. До то­го ж ві­до­мо, що Е. Ми­тни­цький­не лю­бить пра­цю­ва­ти по­спі­хом, але прем’єру на ма­лій­сце­ні під на­звою «Аме­ри­кан­ський­блюз» обі­цяє вже в цьо­му ро­ці. Оскіль­ки один із го­лов­них ге­ро­їв Вел — му­зи­кант (Ан­дрійСа­мі­нін), у ви­ста­ві зву­ча­ти­ме жи­ва му­зи­ка. У ро­лях: Ана­ста­сія Кар­пен­ко, Окса­на Жда­но­ва, Ми­ко­ла Бо­клан, Оле­ксандр Ган­но­чен­ко та ін.

■ У дру­гій­по­ло­ви­ні се­зо­ну на гля­да­чів че­ка­ють ще кіль­ка прем’єр. Ре­жи­сер Дми­тро Бо­го­ма­зов го­тує сце­ні­чну вер­сію ро­ма­ну «Все жи­т­тя по­пе­ре­ду», що був ви­зна­ний­бе­зу­мов­ним ше­дев­ром фран­цузь­ко­го пи­сьмен­ни­ка та най­ві­до­мі­шо­го лі­те­ра­тур­но­го мі­сти­фі­ка­то­ра дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­річ­чя Емі­ля Ажа­ра. Це про­ни­зли­ва і ду­же іро­ні­чна істо­рія лю­бо­ві, пі­зна­н­ня, шля­хе­тно­сті, втрат і мрій, що на­пи­са­на від іме­ні чо­тир­над­ця­ти­рі­чно­го під­лі­тка-ара­ба Мо­мо, яко­го ви­хо­вує ко­ли­шня по­вія — огря­дна ста­ра єв­рей­ка ма­дам Ро­за. Над ро­л­лю Мо­мо пра­цю­ють ЮрійРа­діо­нов та Оле­ксандр Пі­ску­нов, а екс­цен­три­чну ма­дам Ро­зу ре­пе­ти­рує Лев Со­мов.

■ Для пер­шо­про­чи­та­н­ня но­вої п’єси зна­но­го су­ча­сно­го укра­їн­сько­го дра­ма­тур­га і пи­сьмен­ни­ка Ана­то­лія Кри­ма «Чу­жий» за­про­ше­нийСер­гійПав­люк. Хо­ча цей­мо­ло­дий­ре­жи­сер «при­пи­са­ний» до Хер­сон­сько­го драм­те­а­тру ім. М.Ку­лі­ша, йо­го ім’я до­бре ві­до­ме в за­галь­но­укра­їн­сько­му те­а­траль­но­му про­сто­рі.

■ Се­ред ін­ших за­пла­но­ва­них прем’єр — роботи мо­ло­дих по­ста­нов­ни­ків: по­пу­ляр­на бро­двей­ська ко­ме­дія Ле­о­нар­да Гер­ша «Ці віль­ні ме­те­ли­ки» (де­бют Ан­ни Ко­зи­ри­цької), «Бе­зі­мен­на зір­ка» — най­ві­до­мі­ша п’єса ру­мун­сько­го дра­ма­тур­га Мі­ха­і­ла Се­ба­сті­а­на (ре­жи­сер Володимир Ци­він­ський). Шу­кає ма­те­рі­ал для по­ста­нов­ки і Дми­тро Ве­сель­ський, ко­ло йо­го за­ці­кав­ле­но­сті — тво­ри мо­ло­дих укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків. А се­ред тво­рів, ро­бо­та над яки­ми роз­по­чне­ться у цьо­му се­зо­ні, вар­то від­зна­чи­ти обра­ну для по­ста­нов­ки Та­ма­рою Ан­тро­по­вою де­бю­тну п’єсу ві­до­мо­го аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ір­ві­на Шоу «Від­дай­те по­ле­глих зем­лі». Це над­зви­чай­но бо­лю­че­акту­аль­на за змі­стом і яскра­во-те­а­траль­на за фор­мою п’єса, де своє не­с­прийня­т­тя вій­ни 20-рі­чний автор ви­слов­лює ву­ста­ми за­ги­блих сол­дат, які, пов­став­ши з мер­твих, звер­та­ю­ться до гля­да­чів.

ФОТО ЄВГЕНА ЧЕКАЛІНА

СПЕКТАКЛЬ «ВА­СЯ ПО­ВИ­НЕН ЗА­ТЕ­ЛЕ­ФО­НУ­ВА­ТИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.