Пи­та­н­ня «не те­хні­чно­го» мас­шта­бу

На яких на­прям­ках слід очі­ку­ва­ти са­бо­та­жу е-де­кла­ра­цій

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Про­бле­ми з за­про­ва­дже­н­ням еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня ма­ли су­то те­хні­чний ха­ра­ктер. Про це за­явив пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко в хо­ді сво­го що­рі­чно­го звер­не­н­ня до Вер­хов­ної ра­ди.

«Про­бле­ми зі стар­том еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня ма­ли су­то те­хні­чний ха­ра­ктер, а моя по­лі­ти­чна во­ля як пре­зи­ден­та на за­пуск ці­єї про­гра­ми не­змін­на: во­на бу­ла, є і бу­де», — під­кре­слив По­ро­шен­ко.

ЕКСПЕРТИ РА­ДЯТЬ ШУ­КА­ТИ ВІД­ПО­ВІДІ У ТРЬОХ ПЛОЩИНАХ

А от пре­зи­дент «Мі­жна­ро­дно­го цен­тру про­ти­дії зло­чин­но­сті» Оле­ксій Ко­мар не зго­ден з Пе­тром По­ро­шен­ком, що­до ви­зна­че­н­ня при­чи­ни, чо­му е-де­кла­ру­ва­н­ня в Укра­ї­ні впро­ва­джу­є­ться «че­рез пень-ко­ло­ду». На йо­го дум­ку, від­по­віді слід шу­ка­ти від­ра­зу у трьох площинах: по­лі­ти­чній, пра­во­вій та те­хні­чній.

За сло­ва­ми Ко­ма­ра, упро­ва­дже­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня є по­тре­бою не зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, а пе­ред­усім — вну­трі­шньої. «За­пит на про­зо­рість до­хо­дів в укра­їн­сько­му су­спіль­стві на­зрів дав­но. І апе­лю­ва­ти до е-де­кла­ру­ва­н­ня ли­ше як до ін­стру­мен­ту отри­ма­н­ня чер­го­во­го тран­шу від МВФ, чи-то без­ві­зо­во­го ре­жи­му від ЄС, я вва­жаю, аб­со­лю­тно не­пра­виль­но», — під­кре­слює ек­сперт. Але пред­став­ни­ки укра­їн­ської вла­ди ро­блять са­ме так, на­ма­га­ю­чись пе­ре­ко­на­ти укра­їн­ське су­спіль­ство, що про­бле­ма на­са­дже­на «зго­ри» — зов­ні­шнім управ­лі­н­ням.

Що ж до пра­во­во­го аспе­кту фун­кціо­ну­ва­н­ня е-де­кла­ру­ва­н­ня, то ек­сперт на­га­дує: в Укра­ї­ні є Дер­жав­не агент­ство з пи­тань еле­ктрон­но­го вря­ду­ва­н­ня. І за сло­ва­ми Ко­ма­ра, усі по­ді­бні е-де­кла­ру­ван­ню про­е­кти, як-то еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг та еле­ктрон­ний уряд, по­вин­ні на­ле­жа­ти до ком­пе­тен­ції ці­єї стру­кту­ри. «Я чо­мусь не чув жо­дно­го ко­мен­та­ря від пред­став­ни­ків цьо­го ор­га­ну чо­му са­ме во­ни не ста­ли за­мов­ни­ка­ми роз­роб­ки та при­дба­н­ня да­но­го со­фта по е-де­кла­ру­ван­ню. Ви­сту­пає Пре­зи­дент, ра­дни­ки мі­ні­стра вну­трі­шніх справ, депутати... Одним сло­вом — лю­ди, які з те­хні­чної та нор­ма­тив­но-пра­во­вої то­чки зо­ру не ма­ють ні­яко­го сто­сун­ку до ці­єї те­ми», — обу­рю­є­ться ек­сперт.

До сло­ва, до­сі від­кри­тим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня, а хто вла­сне ви­сту­пив за­мов­ни­ком ПО для пор­та­лу е-де­кла­ру­ва­н­ня: чий під­пис сто­їть по те­хні­чним зав­да­н­ня для під­ря­дни­ка. За сло­ва­ми Ко­ма­ра, ні­хто до­сі так і не від­по­вів кон­кре­тно.

Хо­ча, ек­сперт ка­же, що на­віть не це є го­лов­ною про­бле­мою, яку ви­крив не­вда­лий старт е-де­кла­ру­ва­н­ня. За сло­ва­ми Ко­ма­ра не­си­стем­ність — одна з най­біль­ших бід Укра­ї­ни. «На­справ­ді, у нас до­сі не­має єди­ної кон­це­пції ство­ре­н­ня ін­фор­ма­цій­но-те­хні­чної ін­фра­стру­кту­ри, на яку мо­жна бу­ло б «по­са­ди­ти» та­кі про­е­кти як еле­ктрон­ний уряд, еле­ктрон­не де­кла­ру­ва­н­ня, еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг. Весь наш по­сту­паль­ний рух в цьо­му на­прям­ку — це якій ви­бір­ко­ві про­е­кти для пі­а­ру», — ка­же ек­сперт.

Остан­ній аспект — те­хні­чний — за сло­ва­ми екс­пер­та, є най­більш важ­ким для ко­мен­ту­ва­н­ня. «Ми не ба­чи­ли ні те­хні­чно­го зав­да­н­ня, ні ре­аль­ної вар­то­сті цьо­го про­е­кту», — по­яснює Ко­мар. Ві­до­мо, що роз­ро­бля­ла про­грам­не за­без­пе­че­н­ня для пор­та­лу е-де­кла­ру­ва­н­ня ма­ло­ві­до­ма ІТ-ком­па­нія «Мі­ран­да». Наш спів­ро­змов­ник — Оле­ксій Ко­мар ствер­джує, що «про­би­вав» ін­фор­ма­цію про неї по сво­їх дже­ре­лах, і все, що зміг до­від­а­тись, то що ко­лись ця ком­па­нія бра­ла участь у тен­де­рі на комп’юте­ри­за­цію кла­су в однійіз шкіл Му­ка­чів­сько­го ра­йо­ну, і про­гра­ла йо­го.

НАЗК «ПІДСТАВИЛА» ПРООН

Утім, са­ме ця ком­па­нія змо­гла прой­ти від­бір і отри­ма­ти кон­тракт на ви­го­тов­ле­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня від ПРООН. Бо са­ме ко­шти ці­єї між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції бу­ли ви­тра­че­ні на си­сте­му е-де­кла­ру­ва­н­ня, а не дер­жа­но­го бю­дже­ту. По-фа­кту, ПРООН «по­да­ру­ва­ла» Укра­ї­ні про­грам­не за­без­пе­че­н­ня для си­сте­ми еле­ктрон­них де­кла­ра­цій. Ця ж ор­га­ні­за­ція пи­са­ла і за­твер­джу­ва­ла ПЗ для «Мі­ран­ди» («День» вже на­ді­слав за­пит і в ком­па­нію «Мі­ран­да» і екс­пер­то­ві ПРООН що­до імен кон­кре­тних лю­дей, че­ка­є­мо від­по­віді. — Ред.). І ке­рів­ни­цтво ком­па­нії-під­ря­дни­ка Юрій Но­ві­ков і ек­сперт ПРООН Іван Пре­сня­ков за­пев­ня­ли ЗМІ, що на мо­мент пе­ре­да­чі НАЗК си­сте­ма пра­цю­ва­ла. Але пі­сля то­го, ко­ли 23 сер­пня си­сте­ма бу­ла пе­ре­да­на на сер­ти­фі­ка­цію дер­жа­ві Укра­ї­на, її «до­о­пра­цю­ва­ли», ате­сту­ва­ли, за­пу­сти­ли і во­на... «за­ви­сла». «Бу­ло за­сі­да­н­ня НАЗК кіль­ка днів то­му, на яко­му го­во­ри­ло­ся, що во­ни за­бра­ли все в по­пе­ре­дньо­го роз­ро­бни­ка і пе­ре­да­ли цю ро­бо­ту но­во­му роз­ро­бни­ку — пев­но­му на­у­ко­во-до­слі­дно­му цен­тру дер­жав­ної фор­ми вла­сно­сті. Цей центр вже мав до­ро­бля­ти си­сте­му і про­хо­ди­ти ате­ста­цію на отри­ма­н­ня ком­пле­ксної си­сте­ми за­хи­сту інформації. Вчо­ра ате­стат во­ни отри­ма­ли, а от що­до до­о­пра­цю­ва­н­ня про­ду­кту, ми ба­чи­мо, як він сьо­го­дні ви­гля­дає», — на­го­ло­сив Іван Пре­сня­ков в ефі­рі «5-го ка­на­лу» в день стар­ту е-де­кла­ру­ва­н­ня.

ГРОМАДСЬКІСТЬ ГОТУЄТЬСЯ ВІДБИВАТИ АТАКИ

Учо­ра си­сте­ма пра­цю­ва­ла. «Дню» вда­лось че­рез си­сте­му по­шу­ку зна­йти 40 де­кла­ра­цій за 2015 рік. Хо­ча пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті, які ло­бі­ю­ва­ли впро­ва­дже­н­ня еде­кла­ру­ва­н­ня в Укра­ї­ні, не по­спі­ша­ють ра­ді­ти. Зокре­ма ди­ре­ктор «Transparency International Укра­ї­на» Яро­слав Юр­чи­шин у ко­мен­та­рі за­ува­жив, що спро­тив ста­рої ко­ру­пцій­ної си­сте­ми, пред­став­ни­ки якої є і на Бан­ко­вій, і в КМУ, і в пар­ла­мен­ті, і в су­до­вій гіл­ці вла­ди, ні­ку­ди не зник, і він мо­же по­си­лю­ва­ти­ся. «Са­ме спро­тив ці­єї ча­сти­ни вла­ди і при­звів до не­о­дно­ра­зо­вих зри­вів й на­да­лі три­ма­ти­ме си­сте­му в під­ві­ше­но­му ста­ні, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи всі мо­жли­во­сті — те­хні­чні (по­тре­ба по­стій­но­го вдо­ско­на­ле­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня бу­де ви­рі­шу­ва­ти не­опе­ра­тив­но, чим дис­кре­ди­ту­ва­ти­ме­ться си­сте­ма), по­лі­ти­чні (змі­ни в за­кон з ме­тою ви­хо­ло­ще­н­ня ідеї від­кри­то­сті си­сте­ми чи змен­ше­н­ня від­по­від­аль­но­сті за бре­хню в де­кла­ра­ці­ях), су­до­ві (роз­гляд спра­ви про ле­гі­тим­ність е-де­кла­ру­ва­н­ня КСУ за по­да­н­ня 45-ти екс-ре­гіо­на­лів-де­пу­та­тів) чи управ­лін­ські (не­за­кла­де­н­ня в бю­джет до­ста­тньо ко­штів для ді­яль­но­сті НАЗК і, як на­слі­док, не­мо­жли­вість які­сно адмі­ні­стру­ва­ти си­сте­му)», — по­яснює ек­сперт.

То­му, на йо­го дум­ку, ду­же ва­жли­ва не так пу­блі­чна по­зи­ція Пре­зи­ден­та (хо­ча без неї б то­чно не бу­ло б за­пу­ску 1 ве­ре­сня, адже Держ­слу­жба спецзв’яз­ку та за­хи­сту інформації уста­ми сво­го ке­рів­ни­ка Єв­до­чен­ка за­яв­ля­ла що для те­сту­ва­н­ня си­сте­ми по­трі­бні на­віть не ти­жні, а мі­ся­ці), як ре­аль­ний су­про­від роботи си­сте­ми з бо­ку пер­ших осіб дер­жа­ви.

«Зві­сно, най­кра­щою де­мон­стра­ці­єю ці­єї ува­ги бу­ло б ре­зуль­та­тив­не слід­ство та по­ка­ра­н­ня тих, хто при­звів до зри­ву за­пу­ску 15.08. Ми від іме­ні ТІ ви­ма­га­ли як мі­ні­мум від­сто­ро­ни­ти ке­рів­ни­цтво Дер­жав­ної слу­жби спе­ці­аль­но­го зв’яз­ку та за­хи­сту інформації та На­ціо­наль­но­го агент­ства з за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції для ефе­ктив­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня, але на­шу про­по­зи­ці­єю не бу­ло по­чу­то і слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня КМУ, ого­ло­ше­не прем’єр-мі­ні­стром, три­ває за актив­ної уча­сті і па­ні Кор­чак, і па­на Єв­до­чен­ка», — роз­по­від­ає Юр­чи­шин.

Про пе­ре­мо­гу, за сло­ва­ми ди­ре­кто­ра ТІ Укра­ї­на, го­во­ри­ти­ме­мо то­ді, ко­ли пер­ші ко­ру­пціо­не­ри, яких злов­лять за да­ни­ми си­сте­ми е-де­кла­ру­ва­н­ня по­не­суть від­по­від­аль­ність аж до до­ві­чних тер­мі­нів ув’язне­н­ня та кон­фі­ска­ції май­на.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

48 НА­РО­ДНИХ ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ, В ОСНОВНОМУ ЕКС-РЕГІОНАЛИ, ЗВЕР­НУ­ЛИ­СЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУ­ДУ УКРА­Ї­НИ З ПРО­ХА­Н­НЯМ ВИ­ЗНА­ТИ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ «ПРО ЗА­ПО­БІ­ГА­Н­НЯ КО­РУ­ПЦІЇ», ЯКІ СТО­СУ­Ю­ТЬСЯ СИ­СТЕ­МИ ЕЛЕ­КТРОН­НО­ГО ДЕ­КЛА­РУ­ВА­Н­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.