«Хво­сти» Держ­спо­жив­слу­жби

Ле­о­нід КОЗАЧЕНКО: «Дня­ми по­чи­на­є­ться сів­ба ози­мої пше­ни­ці, і ні­ко­му бу­де під­твер­джу­ва­ти її сортність»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня пі­сля отри­ма­н­ня пер­шої ча­сти­ни ха­ба­ра бу­ла за­три­ма­на за­ві­ду­ва­чка ла­бо­ра­то­рії ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ної ме­ди­ци­ни одно­го з ра­йо­нів мі­ста Оде­си. Во­на ви­ма­га­ла від про­дав­ця ри­би три ти­ся­чі гри­вень за те, щоб «за­ли­ши­ти без ува­ги не­за­кон­ну тор­гів­лю без сер­ти­фі­ка­тів про по­хо­дже­н­ня і якість про­ду­кції. А мі­сяць то­му на ха­ба­рі в $27 ти­сяч в Оде­сі пра­ців­ни­ки СБУ і про­ку­ра­ту­ри за­три­ма­ли ке­рів­ни­ка обла­сної фі­то­са­ні­тар­ної ін­спе­кції. Він ви­ма­гав від під­при­єм­ця гро­ші за не­про­ве­де­н­ня до­да­тко­вих за­хо­дів кон­тро­лю зер­но­вої про­ду­кції, що йшла на екс­порт, і при­ско­ре­н­ня під­го­тов­ки до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції. У Жи­то­ми­рі під час під­ра­хун­ку ха­ба­ра по­пав­ся го­лов­ний фі­то­са­ні­тар­ний ін­спе­ктор. У йо­го бу­дин­ку зна­йде­ні й ви­лу­че­ні блан­ки ка­ран­тин­них і фі­то­са­ні­тар­них сер­ти­фі­ка­тів. Ці­ка­во, що всьо­го за ти­ждень до цьо­го чи­нов­ник роз­по­від­ав ЗМІ, що не бе­ре ха­ба­рів і не «тор­гує» сер­ти­фі­ка­та­ми.

Вла­сне ка­жу­чи, сьо­го­дні й са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чна, й фі­то­са­ні­тар­на слу­жби в Укра­ї­ні вже лі­кві­до­ва­ні. Їхні фун­кції пе­ре­да­ні Держ­спо­жив­слу­жбі, яка якось див­но «при­крі­пле­на» до Мі­на­гро­по­лі­ті­ки: гла­ві мі­ні­стер­ства до­ру­че­но пред­став­ля­ти цю слу­жбу в уря­ді. Біль­ше то­го, ні­хто ін­ший як сам мі­ністр, за сло­ва­ми на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня дер­жав­но­го на­гля­ду за до­три­ма­н­ням са­ні­тар­но­го за­ко­но­дав­ства Держ­спо­жив­слу­жби Ал­ли Гри­го­рен­ко, під­пи­сує те­пер та­кі не­об­хі­дні документи, як ви­снов­ки дер­жав­ної са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи, які ви­да­ю­ться на по­слу­ги, то­ва­ри й про­ду­кцію. І кіль­ка та­ких до­ку­мен­тів він уже під­пи­сав.

У на­ро­дно­го де­пу­та­та Оле­ксія Ки­ри­чен­ка (Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка) ді­яль­ність Держ­спо­жив­слу­жби ви­кли­кає за­пи­та­н­ня. «Ви, — звер­та­є­ться він до чи­нов­ни­ка, — ді­є­те від іме­ні са­не­під­слу­жби, яка ре­гла­мен­то­ва­на МОЗ, але при цьо­му ви під­по­ряд­ко­ва­ні ін­шо­му ор­га­ну й аб­со­лю­тно іна­кше на­зи­ва­є­те­ся і да­є­те сер­ти­фі­кат са­не­під­слу­жби і ке­ру­є­те­ся за­ко­ном, по су­ті спра­ви, про са­не­під­слу­жбу. Я не мо­жу зро­зу­мі­ти, на­скіль­ки вза­га­лі за­кон­на та­ка про­це­ду­ра». «Ми ма­є­мо за­кон і ма­є­мо по­ста­но­ву уря­ду, — до­дає на­ро­дний де­пу­тат, — але пре­ро­га­ти­ва ж у закону...» Це ко­гні­тив­ний ди­со­нанс під­ка­зав хтось на­ро­дно­му де­пу­та­то­ві.

На­га­да­є­мо, що ве­ре­сне­ва по­ста­но­ва уря­ду про опти­мі­за­цію цен­траль­них ор­га­нів вла­ди (№442 від 2014 р.), якою зга­да­ні слу­жби лі­кві­до­ву­ва­ли­ся, на­ка­зу­ва­ла в три­мі­ся­чний тер­мін роз­ро­би­ти про­по­зи­ції про змі­ни до за­ко­но­дав­ства. Ми­ну­ло два ро­ки, але ні­яко­го від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту до­сі не­має.

На­ро­дний де­пу­тат і го­ло­ва Ра­ди під­при­єм­ців при Ка­бмі­ні Ле­о­нід Козаченко теж ду­же за­не­по­ко­є­ний. З ран­ку він був на за­сі­дан­ні страй­ко­во­го ко­мі­те­ту агра­рі­їв. За йо­го сло­ва­ми, пи­та­н­ня Держ­спо­жив­слу­жби обго­во­рю­ю­ться з 2014 ро­ку, про­те в за­ко­но­дав­чо­му по­лі все ще за­ли­ша­ю­ться ве­ли­кі ді­ри.

Цьо­го ро­ку ми по­сі­я­ли рапс, роз­по­від­ає Козаченко, але не­має ні­яко­го до­ку­мен­та, що під­твер­джує йо­го сорт, ре­про­ду­кцію — не­має ор­га­ну, який це має ро­би­ти, — сіль­го­спін­спе­кція лі­кві­до­ва­на. Дня­ми по­чи­на­є­ться сів­ба ози­мої пше­ни­ці, і ні­ко­му під­твер­джу­ва­ти сортність, я вже не ка­жу про ве­сня­ну сів­бу, ко­ли ми отри­му­є­мо гі­бри­дне зер­но.

Як про­да­ва­ти від­по­від­не на­сі­н­ня ім­пор­те­рам? Во­ни що, ма­ють бра­ти на ві­ру на­ші за­яви, за­пи­тує на­ро­дний де­пу­тат. І та­кі ж при­кла­ди мо­жна на­ве­сти що­до ве­те­ри­нар­ної слу­жби, де ве­ли­че­зна кіль­кість про­блем, що­до фі­то­са­ні­тар­ної слу­жби, де, як під­твер­джує Зер­но­ва асо­ці­а­ція, про­хо­дить до 40% за­ра­же­ної про­ду­кції. Але цьо­го ні­хто не ба­чить. То­му що ви­да­ють від­по­від­ні документи, й усі зна­ють, за що. За­раз про­бле­ми, ска­жі­мо з ам­бро­зі­єю, фі­ксу­ю­ться, й ро­бля­ться ви­снов­ки ли­ше на кін­це­во­му ета­пі, при екс­пор­ті.

«Я бо­ю­ся, що че­рез це ми мо­же­мо втра­ти­ти ті позиції, які сьо­го­дні ма­є­мо на сві­то­во­му рин­ку», — за­зна­чає на­ро­дний де­пу­тат. Він про­по­нує пе­ре­да­ва­ти від­по­від­ні пра­ва при­ва­тним ком­па­ні­ям, як це зро­бле­но, на­при­клад, у США. І де ці ком­па­нії не­суть від­по­від­аль­ність за прийня­ті ни­ми рі­ше­н­ня і за зби­тки, які мо­жуть ви­ни­кну­ти вна­слі­док.

«За ти­ждень до то­го, що ста­ло­ся не­дав­но в Оде­сько­му ре­гіо­ні (див. по­ча­ток ма­те­рі­а­лу), до ме­не при­йшли пред­став­ни­ки двох ве­ли­ких транс­на­ціо­наль­них ком­па­ній, — роз­по­від­ає Козаченко. — Нас зму­шу­ють спла­чу­ва­ти по 50 цен­тів за ко­жну тон­ну, а не спла­тиш, не отри­ма­єш сер­ти­фі­кат. На­віть якщо її не­має, ка­жуть, ми зна­йде­мо у те­бе і ам­бро­зію, і все що зав­го­дно. Ви­хо­дить, нам тре­ба при­не­сти $17 міль­йо­нів, як ми це зро­би­мо, ска­за­ли шо­ко­ва­ні іно­зем­ці. Не бій­те­ся, від­по­ві­ли їм, схе­ма без­пе­чна».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.