«Не­тер­пи­мість до ро­мів – кри­ти­чна»

Кон­флікт у се­лі Ло­щи­нів­ка ого­лив про­бле­му, яка в Укра­ї­ні дов­го ли­ша­ла­ся без ува­ги

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій АНДРОНІК

По­дії на Оде­щи­ні де­мон­стру­ють не­тер­пи­мість су­спіль­ства до ро­мів, яка за остан­ні ро­ки ли­ше збіль­ши­ла­ся. Вла­да ма­ла б взя­ти­ся за актив­ну ін­те­гра­цію на­цмен­ши­ни в мі­сце­ві спіль­но­ти, але...

«ДІЇ МІСЦЕВОЇ ВЛА­ДИ ТРЕ­БА ОЦІНИТИ З ТО­ЧКИ ЗО­РУ ЗАКОНУ»

Ви­ко­нав­чий­ві­це- пре­зи­дент Кон­гре­су на­ціо­наль­них гро­мад Укра­ї­ни Йо­сиф Зі­сельс вва­жає, що на Ло­щи­нів­ці ста­ло­ся не що ін­ше, як по­гро­ми на етні­чно­му ґрун­ті. А не­тер­пи­мість до ром­ської на­цмен­ши­ни, на дум­ку фа­хів­ця, в кра­ї­ні — на кри­ти­чно­му рів­ні.

« Ми роз­ці­ню­є­мо те, що тра­пи­ло­ся, як по­гром на етні­чно­му ґрун­ті. Цю про­бле- му тре­ба роз­гля­да­ти са­ме так і ре­а­гу­ва­ти від­по­від­но. Дії місцевої вла­ди тре­ба теж оцінити з то­чки зо­ру за­ко­но­дав­ства — во­ни при­зве­ли до дис­кри­мі­на­ції ці­лої етні­чної гру­пи. Пра­во­охо­рон­ці за­мість то­го, щоб за­хи­ща­ти пра­ва лю­дей, їхнє жи­т­тя і май­но, спо­кій­но за всім спо­сте­рі­га­ли. Це тре­ба оці­ню­ва­ти на дер­жав­но­му рів­ні. Але до­сі жо­ден дер­жав­ни­йор­ган не за­су­див ско­є­не в Ло­щи­нів­ці. В Укра­ї­ні вже по­над 20 ро­ків про­во­дя­ться со­ціо­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня за шка­лою Бо­гар­ду­са, яка ви­мі­рює со­ці­аль­ну ди­стан­цію між етні­чни­ми гру­па­ми. Ро­ки до­слі­джень по­ка­зу­ють: ди­стан­ція що­до ро­мів є ма­кси­маль­ною і ме­жує з дис­кри­мі­на­ці­єю. І з ча­сом ця ди­стан­ція тіль­ки зро­стає», — го­во­рить Йо­сиф Зі­сельс.

Пред­став­ни­ки ром­сько­го народу за­яв­ля­ють, що в Ло­щи­нів­ці від­бу­ва­є­ться роз­па­ле­н­ня між­на­ціо­наль­ної во- ро­жне­чі, яке де­мон­струє си­ту­а­цію не ли­ше на рів­ні се­ла, а йза­га­лом в Укра­ї­ні. Для ви­рі­ше­н­ня про­блем ін­те­гра­ції ро­мів в укра­їн­ське су­спіль­ство та за­хи­сту їхніх прав го­ло­ва Ко­а­лі­ції ром­ських ор­га­ні­за­цій«Стра­те­гія-2020» Володимир Кон­дур звер­нув­ся до вла­ди з про­ха­н­ням роз­гля­ну­ти про­по­зи­цію про ство­ре­н­ня по­са­ди за­сту­пни­ка з пи­тань ром­ської мен­ши­ни в ме­жах Офі­су упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни або по­са­ди упов­но­ва­же­но­го Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у спра­вах ром­ської на­ціо­наль­ної мен­ши­ни.

«Ром­ський­на­род по­ва­жає мо­ву, куль­ту­ру, тра­ди­ції, зви­чаї, ре­лі­гій­ну са­мо­бу­тність укра­їн­сько­го народу та всіх на­ціо­наль­них мен­шин. То­му що ми — мир­ний­на­род і зав­жди пра­гне­мо мир­но­го не­ба для всіх на­цій. Ми є гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни і є ча­сти­ною ці­єї кра­ї­ни», — акцен­тує Володимир Кон­дур.

ПО­КА­РА­Н­НЯ ЗА ЗЛО­ЧИ­НИ МАЄ БУ­ТИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХА­РА­КТЕ­РУ

Ро­мам ма­ють ком­пен­су­ва­ти з бю­дже­ту втра­ти, а уча­сни­ки роз­гро­му по­вин­ні по­не­сти від­по­від­аль­ність, пе­ре­ко­на­ний­ди­ре­ктор Цен­тру стра­те­гі­чних справ Укра­їн­ської Гель­сін­ської спіл­ки з прав лю­ди­ни Ми­хай­ло Та­ра­хка­ло. Пе­ред­усім тре­ба по­ка­ра­ти пра­во­охо­рон­ців — за без­ді­яль­ність і під­трим­ку по­гро­мів.

« Є пи­та­н­ня до по­лі­ції. По- пер­ше, ко­ли по­ча­ло­ся роз­слі­ду­ва­н­ня, нам не зро­зумі­ло, яким чи­ном мі­сце­ві ме­шкан­ці ді­зна­ли­ся, хто є пі­до­зрю­ва­ним у зло­чи­ні, й чо­му ви­ни­кла та­ка не­га­тив­на ре­а­кція. Та­кож ми не ро­зу­мі­є­мо, як від­бу­ва­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ня по­гро­мів, і ви­ма­га­є­мо про­зо­ро­сті в цій­спра­ві. По вбив­ству ма­лень­кої дів­чин­ки тре­ба про­ве­сти ре- тель­не роз­слі­ду­ва­н­ня, і по­ка­ра­н­ня має бу­ти в ін­ди­ві­ду­аль­но­му по­ряд­ку, а не за озна­кою етні­чно­сті » , — за­ува­жує Ми­хай­ло Та­ра­хка­ло.

За сло­ва­ми пред­став­ни­ка офі­су Управ­лі­н­ня за­без­пе­че­н­ня прав лю­ди­ни На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Ко­стян­ти­на Та­ра­сен­ка, за фа­ктом по­гро­мів уже по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву, і вин­них при­тя­гнуть до від­по­від­аль­но­сті.

«На сьо­го­дні від­кри­то кри­мі­наль­ні спра­ви за фа­ктом вбив­ства і по­гро­мів. Ве­ду­ться роз­слі­ду­ва­н­ня, і суд ви­не­се рі­ше­н­ня що­до при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті вин­них. На­ше управ­лі­н­ня від­ря­ди­ло упов­но­ва­же­но­го го­ло­ви На­ціо­наль­ної по­лі­ції в Оде­ську область, і від­по­від­но, бу­де на­да­но оцін­ку ді­ям по­лі­ції», — ко­мен­тує Ко­стян­тин Та­ра­сен­ко.

СУ­СПІЛЬ­СТВО НІ­ЧО­ГО НЕ РО­БИТЬ ДЛЯ ІН­ТЕ­ГРА­ЦІЇ РО­МІВ

Зви­ну­ва­че­н­ня на адре­су ці­ло­го народу че­рез вчи­нок одні­єї осо­би свід­чить про став­ле­н­ня су­спіль­ства до ро­мів. А дже­ре­лом не­тер­пи­мо­сті до них в Укра­ї­ні є сте­ре­о­ти­пи, з яки­ми лю­ди не хо­чуть бо­ро­ти­ся. Крім то­го, всі ці ро­ки дер­жа­ва ні­чо­го не ро­би­ла для ін­те­гра­ції ро­мів в укра­їн­ське су­спіль­ство. Хо­ча Ка­бі­нет Мі­ні­стрів і ство­рив між­ві­дом­чу ро­бо­чу гру­пу з пи­тань ви­ко­на­н­ня пла­ну за­хо­дів що­до ре­а­лі­за­ції Стра­те­гії за­хи­сту та ін­те­гра­ції в укра­їн­ське су­спіль­ство ром­ської на­цмен­ши­ни на пе­рі­од до 2020 ро­ку, во­на жо­дно­го ра­зу не зби­ра­ла­ся.

«Ро­ми з ба­га­тьох при­чин є осо­бли­вою гро­ма­дою. Зде­біль­шо­го став­ле­н­ня до них бу­ду­є­ться на сте­ре­о­ти­пах, з яки­ми ми не бо­ре­мо­ся. Ро­ми є за­кри­тою гро­ма­дою, бо су­спіль­ство ні­чо­го не ро­бить щоб во­ни бу­ли від­кри­ти­ми. Якщо ро­ми щось і ро­блять не так, тре­ба шу­ка­ти при­чи­ну не в ро­мах, а в то­му, що ро­бить су­спіль­ство для їхньої ін­те­гра­ції», — на­го­ло­шує пред­став­ни­ця офі­су Упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни Акса­на Фі­лі­пі­ши­на.

На­га­да­є­мо, при­во­дом до по­гро­мів і під­па­ле­н­ня ром­ських бу­дин­ків жи­те­ля­ми Ло­щи­нів­ки ста­ло вбив­ство дів­чин­ки, в яко­му пі­до­зрю­ють пред­став­ни­ка на­цмен­ши­ни. Не че­ка­ю­чи оста­то­чних ре­зуль­та­тів слід­ства, се­ля­ни ви­рі­ши­ли вчи­ни­ти са­мо­суд і по­ча­ли гро­ми­ти та під­па­лю­ва­ти бу­дин­ки ро­мів, які ме­шка­ли в Ло­щи­нів­ці. Близь­ко де­ся­ти ром­ських сі­мей­бу­ли ви­му­ше­ні по­ки­ну­ти свої бу­дин­ки, щоб не ри­зи­ку­ва­ти жи­т­тям. Та най­більш вра­жа­ю­чи­ми в цій си­ту­а­ції є без­ді­яль­ність місцевої вла­ди, яка пра­кти­чно під­три­ма­ла ви­се­ле­н­ня ро­мів, та ре­а­кція пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, що мов­чки спо­сте­рі­га­ли за по­гро­ма­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.