Юлі­уш Сло­ва­цький удва­над­ця­те зі­брав укра­їн­ців і по­ля­ків у Кре­мен­ці

Цьо­го­рі­чний фо­рум від­був­ся в рам­ках від­зна­че­н­ня юві­ле­їв Іва­на Фран­ка і Ле­сі Укра­їн­ки

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

По­над пів­со­тні на­у­ков­ців, пи­сьмен­ни­ків, пра­ців­ни­ків му­зей­ної спра­ви з Укра­ї­ни, Поль­щі, Іспа­нії, Фран­ції, Гре­ції, Швей­ца­рії, а та­кож пред­став­ни­ки ор­га­нів вла­ди Укра­ї­ни і Поль­щі бе­руть участь у ХІІ Мі­жна­ро­дно­му лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цько­му фо­ру­мі «Ді­а­лог двох куль­тур», що тра­ди­цій­но роз­по­чи­на­є­ться в Кре­мен­ці Тер­но­піль­ської обла­сті в день на­ро­дже­н­ня ге­ні­аль­но­го по­е­та Юлі­у­ша Сло­ва­цько­го. Про­тя­гом трьох днів, 4— 6 ве­ре­сня, в му­зеї- са­ди­бі Сло­ва­цьких три­ва­ють кон­фе­рен­ції, кру­глі сто­ли, пре­зен­та­ції лі­те­ра­тур­них ви­дань, які по­ба­чи­ли світ цьо­го ро­ку, фо­то­пле­не­ри. Уча­сни­ки фо­ру­му в да­ни­ну пам’яті і ша­ни кла­дуть кві­ти до пам’ ятни­ків ге­ні­їв двох на­ро­дів — Та­ра­со­ві Шев­чен­ку і Юлі­у­шу Сло­ва­цько­му.

Під час від­кри­т­тя лу­на­ли ві­та­н­ня го­ло­ви Кре­ме­не­цької рай­ра­ди Во­ло­ди­ми­ра Сте­фан­сько­го, мі­сько­го го­ло­ви Оле­ксія Ко­валь­чу­ка, Ге­не­раль­но­го кон­су­ла Ре­спу­блі­ки Поль­ща Кши­што­фа Са­ві­цько­го, а ві­це- ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри і на­ціо­наль­ної спад­щи­ни мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Поль­щі До­ро­та Яну­шев­ська­Яку­бяк пред­ста­ви­ла лист мі­ні­стра куль­ту­ри Пйо­тра Бі­лін­сько­го. По­че­сний­гро­ма­дя­нин Кре­мен­ця, ві­до­мийукра­їн­ський­по­ет, гро­мад­ськийі по­лі­ти­чний­ді­яч, пе­ре­кла­дач тво­рів Юлі­у­ша Сло­ва­цько­го Дми­тро Пав­ли­чко за­ува­жив, що Сло­ва­цький, бу­ду­чи по­ля­ком, ве­ли­ку ува­гу при­ді­ляв те­ма­ти­ці бо­роть­би за укра­їн­ську дер­жав­ність. « Укра­їн­ське ко­за­цтво бу­ло йо­го ге­ро­ї­чним ко­за­цт- вом», — за­зна­чив він. Дми­тро Пав­ли­чко та­кож на­го­ло­сив, що во­ро­гам не вда­сться роз­сва­ри­ти Україну і Поль­щу. До­ктор фі­ло­ло­гі­чних на­ук, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Шев­чен­ка Ми­ко­ла Жу­лин­ськийа­кцен­ту­вав: в укра­їн­сько- поль­ській істо­рії є ба­га­то по­зи­тив­них мо­мен­тів, ко­трі за­свід­чу­ва­ли, що по су­ті сво­їй­на­ші на­ро­ди при­ре­че­ні до­лею бу­ти в дру­жбі і ми­рі.

Як роз­по­ві­ла «Дню» ди­ре­ктор обла­сно­го лі­те­ра­тур­но- ме­мо­рі­аль­но­го му­зею Юлі­у­ша Сло­ва­цько­го в Кре­мен­ці Та­ма­ра Сє­ні­на, осо­бли­ві­стю цьо­го­рі­чно­го «Ді­а­ло­гу двох куль­тур» є те, що він від­бу­ва­є­ться в рам­ках від­зна­че­н­ня юві­ле­їв Іва­на Фран­ка і Ле­сі Укра­їн­ки. Зокре­ма, під час на­у­ко­вої кон­фе­рен­ції « Лі­те­ра­тур­ні поль­сько- укра­їн­ські вза­є­ми­ни в пе­рі­од між­во­єн­но­го двад­ця­ти­річ­чя » до­ктор фі­ло­ло­гі­чних на­ук, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т.Г. Шев­чен­ка Гри­го­рійШтонь ре­пре­зен­ту­вав пра­цю «Бе­здер­жав­ний­ро­ман­тизм. Есте­ти­ко- ду­хов­ний­ви­мір. Сло­ва­цький-Шев­чен­ко-Ле­ся Укра­їн­ка», а про­фе­сор Лю­блін­сько­го ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту свя­то­го Яна Пав­ла ІІ Ген­рик Ду­да на­у­ко­ву ро­бо­ту — «Іван Фран­ко — поль­сько­мов­ний. Кіль­ка штри­хів про по­вість « Для до­ма­шньо­го во­гни­ща». За­вер­ши­ла про­гра­му пер­шо­го дня « Ді­а­ло­гу двох куль­тур » « Лі­те­ра­тур­на кав’ яр­ня » Happy Birthday зі свя­тко­вим тор­том. У по­да­ру­нок Юлі­у­шу Сло­ва­цько­му уча­сни­ки ви­са­джу­ва­ли тро­ян­ди — улю­бле­ні кві­ти по­е­та.

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА УРБАНСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.