Ево­лю­ція грив­ні

Укра­їн­ські гро­ші, ко­штов­ні та кра­си­ві, по­ка­за­ли на но­вій ви­став­ці у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Ви­та ший­на при­кра­са ХІ — ХІІ сто­літь з ко­штов­но­го ме­та­лу — це і є грив­на, від якої, за вер­сі­єю ба­га­тьох вче­них, пі­шла на­зва укра­їн­ської ва­лю­ти. Її і ще близь­ко 300 рід­кі­сних екс­по­на­тів пред­ста­ви­ли у На­ціо­наль­но­му му­зеї істо­рії Укра­ї­ни в рам­ках ви­став­ки «Від грив­ни до грив­ні». Про­ект при­свя­ти­ли 20-річ­чю про­ве­де­н­ня гро­шо­вої ре­фор­ми і вве­де­н­ня в обіг на­ціо­наль­ної ва­лю­ти — грив­ні, він від­обра­жає істо­рію ство­ре­н­ня су­ча­сних обі­го­вих і пам’ятних мо­нет кра­ї­ни.

ЧИЇ ГРО­ШІ ЛЕГШІ?

■ На­при­кін­ці Х сто­лі­т­тя у Дав­ній Ру­сі по­чи­на­ють кар­бу­ва­ти вла­сні мо­не­ти — зла­тни­ки і срі­бля­ни­ки. На них зо­бра­жу­ва­ли кня­зя й три­зуб, оздо­блю­ва­ли де­ко­ра­тив­ни­ми на­пи­са­ми. «Та­кі мо­не­ти кар­бу­ва­ли близь­ко 25 ро­ків. По­тім на­стає так зва­ний без­мо­не­тний пе­рі­од, ко­ли на на­шій те­ри­то­рії кур­су­ва­ли грив­ни, ве­ли­кі не­ро­змін­ні зли­тки зі срі­бла. Мо­не­тна грив­на ки­їв­сько­го ти­пу ва­жи­ла близь­ко 160 гра­мів, чер­ні­гів­сько­го і нов­го­род­сько­го — десь 180 гра­мів», — роз­по­від­ає Зі­на­ї­да Зра­зюк, за­ві­ду­ва­чка від­ді­лу ну­мі­зма­ти­ки НМІУ.

■ По­тім мо­не­ти по­чи­на­ють кар­бу­ва­ти знов. На ви­став­ці пред­став­ле­но мо­не­ти кін­ця XIV сто­лі­т­тя, які ви­го­тов­ля­ли у По­діль­сько­му, Нов­го­род-Сі­вер­сько­му, Ки­їв­сько­му кня­зів­ствах. Де­я­кі по­ка­зу­ють від­ві­ду­ва­чам впер­ше, бо змо­гли атри­бу­ту­ва­ти їх тіль­ки не­дав­но.

ВЕ­ЛИ­КІ РОЗМІРИ, ВЕЛИЧЕЗНІ НОМІНАЛИ

■ Кіль­ка сто­літь Укра­ї­на вхо­ди­ла до скла­ду ін­ших дер­жав і не кар­бу­ва­ла свою мо­не­ту. Вла­сні гро­шо­ві зна­ки з’яви­ли­ся за ча­сів Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки, 1917 ро­ку. Грив­ні роз­мі­ром з ар­куш шкіль­но­го зо­ши­та ду­же ви­шу­ка­ні, адже в їхньо­му ство­рен­ні бра­ли участь ві­до­мі ху­до­жни­ки, зокре­ма Ва­силь Кри­чев­ський і Ге­ор­гій Нар­бут.

■ Та ці гро­ші про­існу­ва­ли кіль­ка ро­ків, а по­тім Укра­ї­на знов втра­ти­ла не­за­ле­жність — до 1991 ро­ку. «По­пер­вах пі­сля здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті ми не ма­ли зо­ло­то­го за­па­су і по­ту­жно­стей для ство­ре­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, а та­кож ма­ли за­хи­сти­ти про­до­воль­чий ри­нок. Тож спо­ча­тку ви­пу­ска­ли ку­по­но-кар­бо­ван­ці, а по­тім — ба­га­то­ра­зо­ві ку­по­но-кар­бо­ван­ці. Бу­ла ша­ле­на ін­фля­ція, і зна­до­би­ла­ся ва­лю­та, яка б прийня­ла це на се­бе, — для то­го во­ни і слу­жи­ли», — по­яснює Зі­на­ї­да Зра­зюк. У 1995 ро­ці на­віть з’яви­лась пам’ятна мо­не­та у 200 ти­сяч кар­бо­ван­ців «Пе­ре­мо­га у Ве­ли­кій Ві­тчи­зня­ній вій­ні 1941—1945 ро­ків», ви­го­тов­ле­на на Мо­сков­сько­му мо­не­тно­му дво­рі.

МОНЕТНИЙ ДВІР У ЛУГАНСЬКУ

■ По­ста­но­ву Пре­зи­дії Вер­хов­ної Ра­ди «Про на­ціо наль­ну ва­лю­ту на Укра­ї­ні» за­твер­ди­ли ще на- при­кін­ці 1991 ро­ку. По­тім при­ду му ва ли на зву для гро шей. За сло­ва­ми Зі­на­ї­ди Зра­зюк, роз­гля­да­ли ба­га­то ва­рі­ан­тів: для ку­пюр — ук ра їнсь кі до ла ри, кар бо ван ці, для мо­нет — ша­ги, ко­пій­ки, сто - тин­ки, ве­кші.

■ Пер­ші бан­кно­ти на­дру­ку­ва­ли 1992 ро­ку в Ка­на­ді, і чо­ти­ри ро­ки во­ни че­ка­ли сво­го ча­су на скла­дах На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни. А 1996 ро­ку ста­бі­лі­зу­ва­лась еко­но­мі­ка, ство­ри­ли бан­ків­ську та кре­ди­тну си­сте­ми, зо­ло­то­ва­лю­тний ре­зерв і по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти но­ву ва­лю­ту.

■ А пер­ші укра­їн­ські ко­пій­ки ви­кар­бу­ва­ли у Луганську. Тим­ча­со­вий монетний двір роз­та­шу­ва­ли на ба­зі вер­ста­то­бу­дів­но­го за­во­ду. «Вер­ста­ти на цьо­му за­во­ді ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для ви­ро­бни­цтва па­тро­нів, і їх бу­ло про­сто пе­ре­о­бла­дна­ти на мо­не­тні. Але штем­пе­лі для цих вер­ста­тів ви го тов ля ли за кор до ном — в Ан­глії, Іта­лії», — ка­же Зі­на­ї­да Зра­зюк. Му­зей­ни­ця до­дає, що у пе­рі­од УНР та­кож пла­ну­ва­ли ви­пу­ска­ти свої мо­не­ти, і звер­ну­ли ува­гу са­ме на це під­при­єм­ство, то­ді — Лу­ган­ський па­трон­ний за­вод.

■ Бан­кно­тну фа­бри­ку в Укра­ї­ні за­пу­сти­ли 1994 ро­ку, пов­но­цін­ний монетний двір — 1998-го. Бан­кно­тно-монетний двір НБУ роз­та­шо­ву­є­ться у «спаль­но­му» ра­йо­ні Ки­є­ва, на Тро­є­щи­ні. Зі­на­ї­да Зра­зюк за­зна­чає, що там ви­ко­ну­ють за­мов­ле­н­ня на ви­го­тов­ле­н­ня мо­нет і з ін­ших кра­їн.

■ Тож не про­ґав­те шанс по­ба­чи­ти де­ся­тки уні­каль­них екс­по­на­тів — зокре­ма ми­сте­цькі пам’ятні мо­не­ти і на­віть штем­пе­лі мо­не­тно­го дво­ру НБУ, які вза­га­лі ні­ко­ли не ви­но­сять за две­рі ці­єї уста­но­ви, — на ви­став­ці «Від грив­ни до грив­ні», що три­ва­ти­ме у На­ціо­наль­но­му му­зеї істо­рії Укра­ї­ни до кін­ця ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.