ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1764 — пі­сля смер­ті поль­сько­го ко­ро­ля Ав­гу­ста ІІІ но­вим ко­ро­лем під ти­ском Ро­сії обра­но фа­во­ри­та Ка­те­ри­ни ІІ гра­фа Ста­ні­сла­ва По­ня­тов­сько­го. Він про­во­див яв­но про­ро­сій­ську по­лі­ти­ку, що, втім, не вря­ту­ва­ло Поль­щу від трьох роз­ді­лів 1773, 1793 та 1795 рр. 1792 — 3847 пі­ших ко­ли­шніх за­по­розь­ких ко­за­ків під ко­ман­дою пол­ков­ни­ка Са­ви Бі­ло­го ви­са­ди­ли­ся в Та­ма­ні. Цю да­ту за­зви­чай вва­жа­ють за по­ча­ток за­се­ле­н­ня Ку­ба­ні укра­їн­ця­ми. 1812 — по­бли­зу се­ла Бо­ро­ди­но (110 км від Мо­кви) за­вер­шив­ся ге­не­раль­ний бій фран­ко-ро­сій­ської вій­ни. На­по­ле­о­но­ві не вда­ло­ся про­рва­ти обо­ро­ну ро­сі­ян, які, про­те, не зумі­ли ско­ри­ста­ти­ся цим і пе­ре­йти в кон­тра­та­ку. В під­сум­ку фран­цу­зам від­крив­ся шлях до Мо­скви, в ко­тру во­ни уві­йшли че­рез три дні. 1859 — ду­хов­ний і по­лі­ти­чний ке­рів­ник му­суль­ман Пів­ні­чно­го Кав­ка­зу Імам Ша­міль, ото­че­ний ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми в гір­сько­му ау­лі Гу­ніб, здав­ся в по­лон. Це ста­ло пе­ре­лом­ним мо­мен­том у Кав­казь­кій ко­ло­ні­аль­ній вій­ні, яку ве­ла Ро­сія у 1834—1859 рр. 1917 — Вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач ро­сій­ської ар­мії ге­не­рал Лавр Кор­ні­лов за­жа­дав від Тим­ча­со­во­го уря­ду пі­ти у від­став­ку та пе­ре­да­ти йо­му, Кор­ні­ло­ву, всю пов­но­ту вла­ди. За де­кіль­ка днів на­ступ кор­ні­лов­ських військ на Пе­тро­град бу­ло зу­пи­не­но, а ге­не­ра­ла — за­а­ре­што­ва­но. 1940 — 300 ні­ме­цьких бом­бар­ду­валь­ни­ків здій­сни­ли на­лі­тна Лон­дон і ски­ну­ли на місто 337 тонн бомб, від яких за­ги­ну­ло 448 ци­віль­них осіб. Це був пер­ший із 57 авіа­на­льо­тів на Лон­дон, які три­ва­ли до трав­ня 1941 ро­ку. 1984 — по­мер Йо­сип Слі­пий (Йо­сип Іва­но­вич Ко­бер­ни­цький-Ди­чков­ський), ви­зна­чний укра­їн­ський ре­лі­гій­ний ді­яч, пред­сто­я­тель Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви, кар­ди­нал Ри­мо- ка­то­ли­цької цер­кви, Вер­хов­ний ар­хі­єпис­коп Львів­ський. На­ро­див­ся 1892 р.

1984 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.