При­ва­ти­зу­ва­ти, щоб на­ціо­на­лі­зу­ва­ти?

«День» з’ясо­ву­вав, чо­му уряд хо­че зни­зи­ти стар­то­ву вар­тість ви­став­ле­них на про­даж під­при­ємств

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ві­та­лійКНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Уо­стан­ній день сер­пня Ка­бмін схва­лив за­про­по­но­ва­ні Фон­дом дер­жмай­на змі­ни до ме­то­ди­ки оцін­ки об’єктів, що при­ва­ти­зу­ю­ться, які до­зво­лять зни­зи­ти їхню­стар­то­ву ці­ну. «Я вва­жаю, що ми ма­є­мо да­ти мо­жли­вість ФДМ ви­ста­ви­ти (Оде­ський при­пор­то­вий за­вод) за та­ко­ю­стар­то­во­ю­ці­ною, яка до­зво­лить за­лу­чи­ти яко­мо­га біль­ше лю­дей (ін­ве­сто­рів-по­ку­пців). А да­лі як уряд за­твер­джу­ва­ти­ме­мо», — ска­зав прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман на засіданні Ка­бмі­ну, на­тя­ка­ю­чи на те, що під­сум­ки кон­кур­су, як уже тра­пля­ло­ся в на­шій істо­рії, мо­жуть бу­ти пе­ре­кре­сле­ні.

Що­прав­да, Ка­бмін цьо­го ра­зу не був одно­стай­ним. Мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков про­сив від­кла­сти ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня, оскіль­ки у чле­нів фра­кції «На­ро­дний фронт» бу­ли сум­ні­ви що­до ве­дме­дя­чої по­зи­ції. «У нас ко­а­лі­цій­ний уряд», — під­кре­слив го­ло­ва МВС. Але Грой­сман на­по­ліг на сво­є­му, а щоб згла­ди­ти го­стрі ку­ти, до­ру­чив ФДМ про­ве­сти пу­блі­чну дис­ку­сі­юз пар­ла­мент­ськи­ми фра­кці­я­ми. На­га­да­є­мо, що ого­ло­ше­ний ра­ні­ше кон­курс з про­да­жу 99,5% акцій ОПЗ зі стар­то­во­ю­ці­но­ю­май­же в 13,2 мі­льяр­да гри­вень, або близь­ко $527 міль­йо­нів (з ура­ху­ва­н­ням бор­гу під­при­єм­ства це ста­но­ви­ло по­над $700 міль­йо­нів), не від­був­ся бу­цім­то че­рез від­су­тність за­явок.

Пи­та­н­ня, чо­му так ви­йшло, від­кри­то в уря­ді не обго­во­рю­ва­ло­ся, хо­ча й так зро­зумі­ло, що зри­ву про­да­жу, що так дов­го й так до­ро­го го­ту­вав­ся, «по­с­при­яв» ра­пто­вий арешт го­ло­ви на­гля­до­вої ра­ди ОПЗ Сер­гія Пе­ре­ло­ми й за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Миколи Щу­ри­ко­ва. Адже при­ва­ти­за­ція, як і гро­ші, лю­бить ти­шу, а скан­да­лів не пе­ре­но­сить. То хі­ба на­ші чи­нов­ни­ки цьо­го не зна­ли? Го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на Ігор Бі­ло­ус май­же одра­зу пі­сля не­вда­ло­го кон­кур­су й, швид­ше за все, не без узго­дже­н­ня з прем’єром, по­чав ве­дме­жу гру. Він за­явив, що стар­то­ва ці­на ОПЗ на но­во­му при­ва­ти­за­цій­но­му кон­кур­сі мо­же бу­ти зни­же­на на­по­ло­ви­ну, і, взяв­ши на се­бе фун­кці­ю­рин­ку, за­зна­чив, що оці­нює рин­ко­ву вар­тість ОПЗ в $400—450 міль­йо­нів.

То­го ж дня, ко­ли уряд по­го­див­ся зни­зи­ти стар­то­ву ці­ну ОПЗ, він схва­лив роз­ши­ре­н­ня пе­ре­лі­ку об’єктів для при­ва­ти­за­ції, спо­ча­тку за­твер­дже­но­го ще 2015 ро­ку, й про­дов­жив мо­жли­вість їхньо­го про­да­жу на 2017 рік. До но­во­го пе­ре­лі­ку по­тра­пи­ли: за­во­ди «Тур­бо­атом», «Еле­ктро­тя­жмаш», «Об’єд­на­на гір­ни­чо-хі­мі­чна ком­па­нія», Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни та дер­жав­на час­тка у ТОВ «За­по­різь­кий ти­та­но-ма­гні­є­вий ком­бі­нат» — усьо­го 330 ком­па­ній. Але тут є ще одна ва­жли­ва де­таль. Пер­ший за­сту­пник гла­ви МЕРТ Юлія Ко­ва­лів, ви­сту­па­ю­чи на Ка­бмі­ні, ска­за­ла: «Тре­ба по­мі­ня­ти нор­ма­тив­ну ба­зу, щоб одним рі­ше­н­ням уря­ду пе­ре­да­ти (ФДМ) під­при­єм­ства в то­му ста­ні, в яко­му во­ни є», — за­про­по­ну­ва­ла за­сту­пник мі­ні­стра. Тоб­то пе­ре­д­про­да­жна під­го­тов­ка, що за­без­пе­чу­ва­ла за­зви­чай під­ви­ще­н­ня про­да­жної ці­ни, те­пер уже не бу­де обов’яз­ко­вою?

ПЛАНКУ ВИЗНАЧИТЬ ЗА­КОН ОНИЩЕНКА?

План над­хо­джень від при­ва­ти­за­ції до держ­бю­дже­ту-2016 пе­ред­ба­чав отри­ма­ти 17 мі­льяр­дів гри­вень, а за пер­ше пів­річ­чя 2016 ро­ку на­ді­йшло ли­ше 42 міль­йо­ни. Уся на­дія те­пер на по­втор­ний кон­курс з ОПЗ. Він має все-та­ки вста­но­ви­ти яко­мо­га ви­щу планку, на яку рів­ня­ти­му­ться ін­ве­сто­ри ін­ших під­при­ємств, що при­ва­ти­зу­ю­ться в Укра­ї­ні. Але, дай Бог, щоб про­даж ОПЗ і цьо­го ра­зу не був зір­ва­ний. Адже за­вод че­рез при­пи­не­н­ня по­да­чі га­зу ава­рій­но зу­пи­не­но. А суд на за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву «Ки­їв­га­зу» по­ста­но­вив за­кри­ти всі йо­го ра­хун­ки. І не­ви­пад­ко­во ФДМ сьо­го­дні до­би­ва­є­ться по­ста­но­ви уря­ду, у якій на «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­кла­да­ти­му­ться спе­ці­аль­ні обов’яз­ки з по­ста­ча­н­ня га­зу на ОПЗ (до кін­ця 2016 ро­ку і в об­ся­зі до 300 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів). Се­кре­та­рі­ат Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства під­три­мав та­ке рі­ше­н­ня за умо­ви, що та­кий обов’язок по­кла­да­є­ться ли­ше до кін­ця 2016 ро­ку. Чи за­до­воль­нить по­тен­цій­них по­ку­пців та­ке ду­же вже тим­ча­со­ве рі­ше­н­ня? Пи­та­н­ня ви­гля­дає ри­то­ри­чним...

Ду­ма­є­ться, да­ле­ко не ви­пад­ко­во як план Б на ви­па­док но­во­го про­ва­лу при­ва­ти­за­цій­но­го про­це­су (у нім та­кож фі­гу­рує про­даж кон­троль­них па­ке­тів акцій ше­сти обл­енер­го) ра­птом з’яв­ля­є­ться ще одне пер­спе­ктив­не під­при­єм­ство, зда­тне за­мі­ни­ти ОПЗ і ста­ти лі­де­ром, а та­кож ве­кто­ром про­да­жів. «Пе­ре­шкод для при­ва­ти­за­ції «Укр­спир­ту» я не ба­чу вже за­раз, — за­явив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Та­рас Ку­то­вий в ін­терв’ю одно­му з жур­на­лів. — Пе­ре­дба­чаю, що від про­да­жу кор­по­ра­ції дер­жа- ва отри­має від 200 до 400 міль­йо­нів до­ла­рів». «Пі­сля при­ва­ти­за­ції ко­жно­го за­во­ду йо­го по­ту­жно­сті від­ні­ма­ти­му­ться зі вста­нов­ле­но­го для кра­ї­ни лі­мі­ту», — ска­зав Ку­то­вий, де­мон­стру­ю­чи би­ча­чу по­зи­цію. За йо­го сло­ва­ми, це зму­сить ін­ве­сто­рів кон­ку­ру­ва­ти за най­по­ту­жні­ші за­во­ди, під­ви­щу­ю­чи ці­ну акти­ву на ау­кціо­ні. Але чи збе­ре­же­ться та­кий під­хід, ко­ли ді­йде до спра­ви?

Тим ча­сом роль при­ва­ти­за­ції у пла­нах істе­блі­шмен­ту кра­ї­ни мо­же най­ближ­чим ча­сом істо­тно під­ви­щи­ти­ся. Не за­бу­ва­ти­ме­мо, що по­лі­тси­лам, які вхо­дять до ни­ні­шньо­го уря­ду, сьо­го­дні про­ти­сто­ять не ли­ше пар­тії, що від­но­сять се­бе до опо­зи­ції, але по­тен­цій­но й по­ту­жна фі­нан­со­ва си­ла в осо­бі «При­ват­бан­ку», що на­ле­жить опаль­но­му екс-гу­бер­на­то­ру Дні­про­пе­тров­ської обла­сті Іго­рю­Ко­ло­мой­сько­му з то­ва­ри­ша­ми.

Схо­же, цю­за­но­зу бу­ло ви­рі­ше­но ви­да­ли­ти. Ще 12 бе­ре­зня минулого ро­ку у Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но про­ект за­ко­ну (https://inforesist.org/rade-predlagayut-nacionalizirovat-privatbank/) про за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на на­ціо­на­лі­за­ці­ю­ПАТ «При­ват­банк». Йо­го ав­то­ром став ни­ні збі­глий нар­деп Оле­ксандр Они­щен­ко. Ди­ре­ктор з ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій «При­ва­ту» Дми­тро Ду­бі­лет тут же на­звав цей за­ко­но­про­ект про­во­ка­ці­єю. А 31 бе­ре­зня на за­хист бан­ку встав сам Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко: «Я роз­мов­ляв з прем’єр-мі­ні­стром і з го­ло­во­ю­НБУ і мо­жу ска­за­ти, що на сьо­го­дні­шній день різ­ко ско­ро­тив­ся, май­же зу­пи­нив­ся від­плив ка­пі­та­лу з «При­ва­ту». «При­ват» по­чу­ва­є­ться мо­гу­тньо і ста­біль­но».

На­скіль­ки щи­рим був Пре­зи­дент, ви­го­ло­шу­ю­чи ці сло­ва? Адже Ко­ло­мой­ський яв­но не ан­гел. Не уни­кнув пев­них про­блем і «При­ват­банк». Де­які ЗМІ ствер­джу­ють, що там пра­цю­ють за схе­ма­ми, вла­сти­вим про­блем­ним фі­н­уста­но­вам, — при­тя­гне­ні від вкла­дни­ків гро­ші ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на кре­ди­ту­ва­н­ня бі­зне­су акціо­не­рів. Під час те­сту­ва­н­ня «При­ват­бан­ку» це твер­дже­н­ня на­чеб­то під­твер­ди­ло­ся: ри­зик що­до кре­ди­тних опе­ра­цій ста­но­вив 45,23%, то­ді як Нац­банк вважає допу­сти­мим ли­ше 10%. А як сьо­го­дні в ін­ших бан­ків з ри­зи­ка­ми що­до ви­да­них ра­ні­ше кре­ди­тів? Мо­же, всі ра­зом і за­кри­ти?

ТРИ ВАРІАНТИ: ЖОДЕН, ПОГАНИЙ І НЕЗДІЙСНЕННИЙ

Ка­жуть, По­ро­шен­ко і Ко­ло­мой­ський по­рів­ня­но не­дав­но зу­стрі­ча­ли­ся для ви­рі­ше­н­ня всіх пи­тань на Ка­прі. Чим за­кін­чи­ли­ся їхні пе­ре­го­во­ри, ні­хто не знає. Але, швид­ше за все, ми­ру не укла­ли, і десь за ку­лі­са­ми про­дов­жи­ла­ся го­стра дис­ку­сія. Її від­дзер­ка­ле­н­ням ста­ли ма­те­рі­а­ли в одно­му зі ЗМІ, з по­да­чі яко­го май­же збан­кру­тів і по­тім був про­да­ний сьо­го­дні­шньо­му во­ро­го­ві най­біль­ший і успі­шний укра­їн­ський банк. Те- пер, озбро­є­ні від­по­від­ним до­сві­дом, ці «фа­хів­ці» в усіх де­та­лях і, зда­ва­ло­ся б, не­за­ан­га­жо­ва­но, об’єктив­но, обго­во­рю­ють ідею на­ціо­на­лі­за­ції ін­шо­го най­біль­шо­го ко­мер­цій­но­го бан­ку кра­ї­ни. І ме­та цьо­го зро­зумі­ла — ство­ри­ти йо­му ре­аль­ні про­бле­ми.

Одно­ча­сно у низ­ці за­хо­дів з «ан­ти­ко­ло­мой­ні­за­ції» при­вер­тає ува­гу спро­ба «На­фто­га­зу Укра­ї­ни» зму­си­ти «Укр­на­фту» (у Ко­ло­мой­сько­го з ком­пань­йо­на­ми там при­бли­зно 42% акцій, і він, мо­жли­во, і сьо­го­дні за­йма­є­ться ро­бо­то­ю­ці­єї ком­па­нії) від­мо­ви­ти­ся від під­твер­дже­них су­дом ви­мог до «На­фто­га­зу» про по­вер­не­н­ня двох мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу. Що це? Тиск чи тор­гів­ля? У будь-яко­му ра­зі у дер­жа­ви по­ки не­має ко­штів і мо­жли­во­сті по­вер­ну­ти газ, не­має й су­ми, яку слід бу­ло б зна­йти для то­го, щоб на­ціо­на­лі­зу­ва­ти «При­ват», не зруй­ну­вав­ши при цьо­му всю бан­ків­ську си­сте­му кра­ї­ни.

Але якщо не­гла­сне рі­ше­н­ня що­до «При­ва­ту» вже прийня­те (іна­кше ду­же важ­ко по­ясни­ти кам­па­нію, роз­по­ча­ту у ЗМІ), мо­жна за­про­по­ну­ва­ти три не­рів­но­цін­ні варіанти. Пер­ший (ні­який, але най­ло­гі­чні­ший) — від­мо­ви­ти­ся від ці­єї за­тії. Дру­гий ( най­не­без­пе­чні­ший) — на­ціо­на­лі­зу­ва­ти банк, по­жер­тву­вав­ши бан­ків­сько­ю­си­сте­мо­ю­кра­ї­ни, яка й без то­го вже до­ве­де­на, як то ка­жуть, до ру­чки. І тре­тій ( ре­аль­ний, але важ­ко здій­сни­мий) — на­пру­жи­ти ФДМ і на по­ря­док, а то і біль­ше (май­же до тре­ти­ни до­хо­дів бю­дже­ту кра­ї­ни) збіль­ши­ти план над­хо­джень від при­ва­ти­за­ції. Для цьо­го ве­дме­дям до­ве­де­ться тер­мі­но­во пе­ре­ква­лі­фі­ко­ву­ва­ти­ся на би­ків або ж за­ли­ша­ти­ся ни­ми й да­лі, але за­мість яко­сті при­ва­ти­за­ції зро­би­ти упор на кіль­кість об’єктів, що за­де­ше­во про­да­ю­ться. По­ки що ба­га­то ре­чей свід­чать про прі­о­ри­тет кіль­кі­сно­го під­хо­ду. Чи бу­де від цьо­го якась ко­ристь укра­їн­цям? І чи сто­їть це пи­та­н­ня вза­га­лі на по­ряд­ку ден­но­му?

Але пи­та­н­ня про на­ціо­на­лі­за­цію«При­ва­ту» з ньо­го, схо­же, не ви­клю­че­не. От як де­що ухиль­но й во­дно­час аб­со­лю­тно не­о­дно­зна­чно від­по­вів на за­пи­та­н­ня «Дня» про мо­жли­вість на­ціо­на­лі­за­ції цьо­го бан­ку ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Між­на­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра Олег Устен­ко. «Є на­бір ви­мог до яко­сті бан­ків, зокре­ма й у Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, — ска­зав екс­перт. — Якщо банк не ви­три­мує цих ви­мог, то, на мій по­гляд, пер­ший, хто має по­стра­жда­ти, це йо­го вла­сник, вла­сник будь-яко­го бан­ку. При­чо­му ще до то­го, як дер­жа­ва по­ча­ла за­ла­зи­ти до на­шої ки­ше­ні, не­хай він зні­ме з се­бе остан­ню­со­ро­чку, то­чні­ше пе­ре­ся­де на скром­ні­шу ма­ши­ну, про­дасть па­ру сво­їх яхт і лі­тає не на лі­та­ку за $50 міль­йо­нів, а на ма­лень­ко­му ку­ку­ру­зни­ку».

«А вже по­тім (щоб вря­ту­ва­ти) цей ве­ли­кий банк, як го­во­рять на за­хо­ді, над­то ве­ли­кий, щоб йо­го ски­ну­ти з ра­хун­ків, — про­дов­жу­вав екс­перт, — уже мо­жна за­ла­зи­ти до ки­ше­ні укра­їн­сько­му пла­тни­ко­ві по­да­тків. Але якщо про­хо­дить на­ціо­на­лі­за­ція не ли­ше цьо­го, а й ін­ших бан­ків, то во­на має про­во­ди­ти­ся з ура­ху­ва­н­ням ін­те­ре­сів пла­тни­ка по­да­тків. І якщо це бу­де бу­дья­ко­го ро­ду по­га­на схе­ма, то це озна­чає, що є як мі­ні­мум дві то­чки зо­ру: одна дер­жа­ви, дру­га — то­го чи ін­шо­го бан­ку. І в ра­зі по­га­ної схе­ми це по­ро­дить про­ти­ді­ю­гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, та й між­на­ро­дних пар­тне­рів Укра­ї­ни. У МВФ ду­же чі­тка ви­мо­га: укра­їн­ська бан­ків­ська си­сте­ма має бу­ти роз­чи­ще­на...» «День» спро­бу­вав за­пе­ре­чи­ти: Нац­банк до­сі про свої пре­тен­зії по цьо­му бан­ку не за­яв­ляв. «Ну то й що, — від­по­вів Устен­ко, — да­вай­те по­че­ка­є­мо».

МАЛЮНОК МАРЧІНА БОНДАРОВИЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.