Чи по­трі­бна Укра­ї­ні Поль­ща як по­сол в ЄС

Ек­спер­ти — про участь Грой­сма­на в еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі у Кри­ни­ці та пе­ре­го­во­ри з поль­ським прем’єром

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, що від­но­си­ни між Укра­ї­но­ю­та Поль­ще­ю­пе­ре­хо­дять у но­ву пра­гма­ти­чну фа­зу, в якій акцент бу­де на ін­тен­си­фі­ка­ції спів­пра­ці, ви­рі­шен­ні кон­кре­тних про­блем. Са­ме так мо­жна роз­гля­да­ти пер­ший ві­зит прем’ єр- мі­ні­стра Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на в Поль­щу, який по­за­вчо­ра взяв участь у 26- му Еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі в м. Кри­ни­ця-Здруй, а вчо­ра вран­ці про­вів пе­ре­го­во­ри з го­ло­вою поль­сько­го уря­ду Бе­а­то­ю­Ши­дло.

Са­ме на не­об­хі­дно­сті ін­тен­си­фі­ку­ва­ти спів­пра­цю­між сто­ро­на­ми на між­уря­до­во­му рів­ні, щоб мо­жна бу­ло ви­рі­ши­ти усі зав­да­н­ня, які сто­ять між на­ши­ми кра­ї­на­ми, на­го­ло­сив Грой­сман на прес-кон­фе­рен­ції пі­сля пе­ре­го­во­рів із Ши­дло. За йо­го сло­ва­ми, на зу­стрі­чі бу­ло обго­во­ре­но шля­хи по­кра­ща­н­ня си­ту­а­ції що­до пе­ре­ти­ну кор­до­ну між Укра­ї­но­юі Поль­щею, щоб там не бу­ло дов­гих черг і бу­ло за­без­пе­че­но гар­ний сер­віс. Укра­їн­ський прем’єр на­го­ло­сив, що між обо­ма кра­ї­на­ми акту­аль­но­ює спів­пра­ця у ба­га­тьох на­пря­мах — по­лі­ти­чно­му, обо­рон­но­му, енер­ге­ти­чно­му та ін­ших.

Зі сво­го бо­ку Ши­дло від­зна­чи­ла, що Поль­ща го­то­ва здій­сню­ва­ти спіль­ні про­е­кти з Укра­ї­ною у сфе­рі гро­ма­дян­ських ін­сти­ту­тів, до­дав­ши, що Вар­ша­ва хо­че бу­ти по­слом Укра­ї­ни в ЄС і ба­жає її ба­чи­ти чле­ном ЄС. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше ба­га­то укра­їн­ських по­лі­ти­ків на­зи­ва­ли Поль­щу адво­ка­том Укра­ї­ни в ЄС, хо­ча там кра­ще під­хо­ди­ло сло­во «ло­біст». Але чи по­трі­бен нам по­сол в ЄС, щоб у Брюс­се­лі чу­ли го­лос Укра­ї­ни?

Ціл­ком очі­ку­ва­но, що оби­два прем’єри не оми­ну­ли ду­же не­про­стої те­ми істо­ри­чних від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми. «Поль­ща та Укра­ї­на ма­ють спіль­ну істо­рію, і в ній не­об­хі­дно шу­ка­ти те­ми, які об’єд­ну­ють дві кра­ї­ни», — за­зна­чи­ла поль­ський прем’єр.

Го­ло­ва укра­їн­сько­го уря­ду теж на­го­ло­сив, що у від­но­си­нах між кра­ї­на­ми є не­про­сте ми­ну­ле і хо­ро­ше сьо­го­де­н­ня. « Ма­є­мо ви­хо­ди­ти з єди­но­ю­спіль­но­ю­по­зи­ці­є­ю­по­ро­зу­мі­н­ня що­до істо­рії » , — ска­зав він, ви­сло­вив­ши спо­ді­ва­н­ня на стра­те­гі­чне до­бре май­бу­тнє.

На­пе­ре­до­дні, ви­сту­па­ю­чи на фо­ру­мі ра­зом в одній па­не­лі «Чи мо­же Цен­траль­на Єв­ро­па го­во­ри­ти одним го­ло­сом? » з го­ло­ва­ми уря­дів дер­жав Ви­ше­град­ської гру­пи у фор­ма­ті V4+ Укра­ї­на, Грой­сман за­явив: « Сьо­го­дні до­по­мо­га Укра­ї­ні по­трі­бна на­стіль­ки, на­скіль­ки Укра­ї­на сьо­го­дні по­трі­бна ЄС. На при­кла­ді Укра­ї­ни ми мо­же­мо змі­ни­ти і зу­пи­ни­ти агре­со­ра. Ми мо­же­мо по­ка­за­ти, що не­мо­жли­во у су­ча­сно­му сві­ті ро­би­ти те, що зро­би­ла Ро­сія. То­му на­ша по­зи­ція має бу­ти спіль­но­ю­що­до ти­ску на агре­со­ра, на то­го, хто зне­ва­жає між­на­ро­дне пра­во. Сан­кції про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції як по­ка­ра­н­ня за не­хту­ва­н­ня між­на­ро­дним пра­вом є ви­прав­да­ни­ми і ма­ють бу­ти збе­ре­же­ні, до­по­ки агре­сор не ві­ді­йде з те­ри­то­рії су­ве­рен­ної дер­жа­ви».

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня що­до під­трим­ки, якої по­тре­бує сьо­го­дні Укра­ї­на, прем’ єр- мі­ністр за­зна­чив, що кра­ї­ні не­об­хі­дна до­по­мо­га у про­ве­ден­ні ре­форм, ви­хо­дя­чи з до­сві­ду кра­їн Ви­ше­град­ської че­твір­ки, що про­йшли ра­ні­ше цей скла­дний шлях. Ва­жли­вим, за йо­го сло­ва- ми, є по­си­ле­н­ня транскор­дон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва кра­їн, вза­є­мо­дія у сфе­рі ін­фра­стру­кту­ри, енер­ге­ти­чної без­пе­ки, а та­кож на­ціо­наль­ної обо­ро­ни і без­пе­ки.

«ЯКБИ ФОКУС ПОЛЬ­СЬКО­ГО УРЯ­ДУ ЗМІСТИВСЯ НА ПОШУК ТЕМ, ЯКІ ОБ’ЄДНУВАТИМУТЬ УКРАЇНУ І ПОЛЬ­ЩУ» Альо­на ГЕТЬМАНЧУК, ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— До­бре, що прем’єр-мі­ністр Поль­щі пра­гне шу­ка­ти те­ми, які об’ єд­ну­ють, а не роз’ єд­ну­ють Україну і Поль­щу в ми­ну­ло­му, але бу­ло б ще кра­ще, якби фокус поль­сько­го уря­ду змістився на пошук тем, які об’єднуватимуть Україну і Поль­щу в май­бу­тньо­му. По­ря­док ден­ний поль­сько­укра­їн­сько­го пар­тнер­ства має бу­ти на­пов­не­ний кон­кре­тни­ми про­е­кта­ми, а не з’ ясу­ва­н­ням, хто був чи є біль­шо­ю­жер­твою . Що­до Ви­ше­град­ської че­твір­ки, тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі мо­жли­ві май­дан­чи­ки для ко­му­ні­ка­ції на її рів­ні. По­трі­бно пе­ре­ста­ти не­хту­ва­ти су­сі­да­ми Укра­ї­ни. По­трі­бно та­кож на­ре­шті ви­зна­ти, що Укра­ї­на має не­га­тив­ну ди­на­мі­ку у від­но­си­нах пра­кти­чно з усі­ма єв­ро­пей­ськи­ми су­сі­да­ми, окрім Ру­му­нії. Над цим ма­є­мо пра­цю­ва­ти.

Укра­ї­на, без­умов­но, за­ці­кав­ле­на в то­му, щоб Поль­ща ма­ла силь­ні по­зи­ції в ЄС і бу­ла ло­бі­стом тих чи ін­ших рі­шень в ЄС що­до Укра­ї­ни. Але є пи­та­н­ня, на­скіль­ки сьо­го­дні­шні да­ле­ко не без­хмар­ні від­но­си­ни Вар­ша­ви і Брюс­се­ля ( як че­рез су­пе­ре­чли­ві рі­ше­н­ня поль­сько­го уря­ду що­до ре­фор­ми кон­сти­ту­цій­но­го су­ду і дер­жав­но­го кон­тро­лю­над су­спіль­ни­ми ме­діа, так і че­рез кон­фрон­та­ці­юз очіль­ни­ком Ра­ди ЄС Ту­ском) по­си­лю­ють по­зи­ції Поль­щі в ЄС на­стіль­ки, щоб її дум­ка і по­зи­ція що­до Укра­ї­ни й на­да­лі за­ли­ша­лись до­ста­тньо ав­то­ри­те­тни­ми для ін­ших кра­їн­чле­нів.

«ГРОЙ­СМАН І ШИ­ДЛО ПОГОДИЛИСЬ, ЩО ПИ­ТА­Н­НЯ ІСТО­РИ­ЧНО­ГО МИНУЛОГО МА­ЮТЬ БАЗУВАТИСЬ НА ПРИНЦИПІ ПОЄДНАННЯ» Ан­дрій ДЕЩИЦЯ, по­сол Укра­ї­ни в Поль­щі, Вар­ша­ва:

— На всіх зу­стрі­чах Грой­сма­на з прем’ єра­ми Ви­ше­град­ської гру­пи ми по­чу­ли за­пев­не­н­ня в під­трим­ці те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, а та­кож у про­ти­сто­ян­ні з ро­сій­сько­ю­агре­сі­єю . Всі во­ни ви­сло­ви­лись за про­дов­же­н­ня сан­кцій, за­ува­жив­ши, що ситуація з ухва­ле­н­ням та­ко­го рі­ше­н­ня на єв­ро­пей­сько­му рів­ні є скла­дною. Усі прем’ єри під­три­ма­ли іде­ю­на­да­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му і яко­мо­га швид­шої ра­ти­фі­ка­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію.

Крім цьо­го, ко­жен з прем’єрів ви­слов­лю­вав про­по­зи­ції що­до дво­сто­рон­ньої та ре­гіо­наль­ної спів­пра­ці Ви­ше­град+Укра­ї­на. Мо­ва йде про ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти, роз­ши­ре­н­ня існу­ю­чих пун­ктів про­пу­ску і по­бу­до­ву но­вих, від­по­від­но, на кор­до­нах з Поль­щею, Сло­вач­чи­ною та Угор­щи­ною, про­дов­же­н­ня ав­то­ма­гі­стра­лей, які вже по­бу­до­ва­ні на те­ри­то­рії Поль­щі та Угор­щи­ни. На цих зу­стрі­чах обго­во­рю­ва­лась спів­пра­ця в енер­ге­ти­чній сфе­рі, поєднання укра­їн­ських енер­ге­ти­чних по­ту­жно­стей, зокре­ма ХАЕС з єв­ро­пей­сько­ю­енер­го­ме­ре­же­ю­че­рез Поль­щу, про­дов­же­н­ня ре­вер­сних по­ста­вок га­зу че­рез Сло­вач­чи­ну, по­бу­до­ва ін­тер­ко­не­кто­ра для по­ста­вок га­зу з Поль­щі в Україну.

Під час роз­мо­ви Грой­сма­на з Ши­дло йшло­ся про ін­тен­си­фі­ка­ці­ю­еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва, і зокре­ма на­го­ло­шу­ва­лось на ви­ко­ри­стан­ні поль­сько­го кре­ди­ту на роз­бу­до­ву при­кор­дон­ної ін­фра­стру­кту­ри та спів­пра­ці ми­тних ор­га­нів. Окрім то­го, прем’ єри обго­во­ри­ли вій­сько­во­те­хні­чне спів­ро­бі­тни­цтво, яке успі­шно роз­ви­ва­є­ться між на­ши­ми кра­ї­на­ми.

Грой­сман і Ши­дло погодились, що пи­та­н­ня істо­ри­чно­го минулого ма­ють обго­во­рю­ва­тись від­кри­то, але базуватись на принципі поєднання. І в пер­шу чер­гу по­трі­бно зо­се­ре­ди­ти ува­гу на вша­ну­ва­н­ня пам’яті осіб, які за­ги­ну­ли, і ви­ко­ри­ста­н­ня мо­жли­во­стей, що їх дає ре­а­лі­за­ція Уго­ди про обмін мо­ло­ді між Укра­ї­но­ю­та Поль­щею.

«НА СЬО­ГО­ДНІ МИ НЕ МАТИМЕМО ПРЯМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, АЛЕ ВО­НИ БУДУТЬ ЧЕ­РЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС» Пьотр КОСЬЦIНЬСЬКI, екс­перт Поль­сько­го ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних справ, Вар­ша­ва:

— Ми зна­є­мо, що існу­ють рі­зні то­чки зо­ру в Угор­щи­ні, Сло­вач­чи­ні на те­му Укра­ї­ни та сан­кцій про­ти Ро­сії. Я спо­ді­ва­юсь, що участь Грой­сма­на на фо­ру­мі в Кри­ни­ці спри­я­ти­ме по­кра­щан­ню­ві­дно­син Ки­є­ва з кра­ї­на­ми Ви­ше­град­ської че­твір­ки.

З Поль­ще­ю­що­до сан­кцій про­ти РФ про­блем не­має, але з при­во­ду ін­ших кра­їн, то там де­що ін­ша по­зи­ція.

Хо­чу від­зна­чи­ти, що з по­лі­ти­чної то­чки зо­ру зу­стріч го­лів уря­дів Ви­ше­град­ської че­твір­ки та Укра­ї­ни у Кри­ни­ці є ва­жли­во­ю­як для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, так і для Поль­щі. І для нас бу­ла ду­же оче­ви­дно­ю­при­су­тність укра­їн­сько­го прем’єра на цій зу­стрі­чі. Адже з поль­сько­го бо­ку Укра­ї­на мо­же чі­тко роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку.

Що сто­су­є­ться зна­че­н­ня фо­ру­му в Кри­ни­ці. Єв­ро­со­юз і Єв­ро­па за­га­лом за­раз пе­ре­жи­ва­ють рі­зні про­бле­ми, у то­му чи­слі по­лі­ти­чні та еко­но­мі­чні. І ду­же до­бре, що існує еко­но­мі­чний фо­рум у м. Кри­ни­ця-Здруй. Ми ба­чи­мо, що та­кі зу­стрі­чі до­по­ма­га­ють швид­ше ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми у скла­дний час. Так, під час фо­ру­му не очі­ку­є­ться ухва­ле­н­ня яки­хось прямих рі­шень чи між­на­ро­дних до­го­во­рів, але тут є ва­жли­вим клі­мат, ку­лу­ар­ні роз­мо­ви. Мо­жли­во, на сьо­го­дні ми не матимемо прямих результатів, але во­ни будуть че­рез певний час.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.