Укра­їн­ські ша­хі­сти – в лі­де­рах

У Ба­ку три­ває 42-га Все­сві­тня олім­пі­а­да

Den (Ukrainian) - - День України -

Учо­ло­ві­чо­му ко­ман­дно­му тур­ні­рі участь бе­руть 180 збір­них, в жі­но­чо­му — 176. Чо­ло­ві­ча збір­на Укра­ї­ни в п’ято­му ту­рі здо­бу­ла пе­ре­мо­гу над ко­ман­до­ю­Ки­та­юз ра­хун­ком 2,5:1,5. Сво­ю­пар­тію ви­грав Юрій Кри­во­ру­чко, а ре­шта укра­їн­ців — Пав­ло Елья­нов, Ру­слан По­но­ма­рьов і Ан­дрій Во­ло­кі­тін зі сво­ї­ми су­пер­ни­ка­ми зі­гра­ли вні­чию. Пі­сля п’ яти ту­рів пе­ред ве­дуть Укра­ї­на, Ні­дер­лан­ди та Ін­дія, що на­бра­ли по 10 очок. У шо­сто­му ту­рі су­пер­ни­ком чо­ло­ві­чої збір­ної Укра­ї­ни бу­де ко­ман­да США, по­ві­дом­ляє

www.sportonline.ua.

Жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни в п’ ято­му ту­рі пе­ре­мо­гла ко­ман­ду Сер­бії з ра­хун­ком 3:1. Ган­на Му­зи­чук ви­гра­ла у Йо­ва­ни Рап­порт, Ма­рія Му­зи­чук обі­гра­ла Іри­ну Че­лю­скі­ну. Ми­ром ро­зі­йшли­ся Ган­на Уше­ні­на з Аде­ло­ю­Ве­лі­кіч та Ін­на Га­по­нен­ко з Лі­ле­ю­Др­лє­віч. У по­пе­ре­дніх чо­ти­рьох ту­рах укра­їн­ки по чер­зі пе­ре­мо­гли ко­ман­ди Пор­ту­га­лії (4:0), Мол­до­ви (3,5:0,5), США ( 2,5: 1,5) і Фран­ції ( 3,5: 0,5). Пі­сля п’ яти ту­рів лі­ди­ру­ють ко­ман­ди Укра­ї­ни і Ро­сії, що на­бра­ли по 10 очок, да­лі йдуть Ру­му­нія, Ки­тай і Азер­бай­джан-1 — по 9, Угор­щи­на, Гру­зія, Поль­ща, Ін­дія — по 8. У шо­сто­му ту­рі укра­їн­ки зі­гра­ють зі збір­ною Ро­сії.

Тур­нір від­бу­ва­є­ться за швей­цар­сько­ю­си­сте­мо­юв 11 ту­рів. Зма­га­н­ня за­вер­ша­ться 13 ве­ре­сня.

ФОТО З САЙТА BAKUCHESSOLYMPIAD.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.