«Ма­лень­кий пе­ре­лом»

У Ро­сто­ві-на-До­ну 7 ве­ре­сня ого­ло­си­ли ви­рок чо­ти­рьом укра­їн­ським по­літв’язням із Кри­му

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Пів­ні­чно- Кав­казь­кий окру­жний вій­сько­вий суд за­су­див Руслана Зей­ту­ла­є­ва до се­ми ро­ків ко­ло­нії за­галь­но­го ре­жи­му, Фе­ра­та Сай­фу­ла­є­ва, Ру­сте­ма Ва­і­то­ва і Ну­рі ( Юрія) При­мо­ва — до п’ яти ро­ків ко­ло­нії за­галь­но­го ре­жи­му. На­га­да­є­мо, ме­шкан­цям ане­ксо­ва­но­го Ро­сі­є­ю­пі­в­остро­ва ін­кри­мі­ну­ва­ли ста­т­тю 205.5 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу РФ «Ор­га­ні­за­ція ді­яль­но­сті те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції та участь у ді­яль­но­сті та­кої ор­га­ні­за­ції » . Йшло­ся про при­че­тність до між­на­ро­дної іслам­ської пар­тії «Хі­зб ут-Та­хрір», за­бо­ро­не­ної в Ро­сії.

Спра­ва про­ти крим­ських му­суль­ман аб­сур­дна, але ви­ро­ки м’якші, ніж мо­жна бу­ло очі­ку­ва­ти. Так, Ру­сла­ну Зей­ту­ла­є­ву суд пе­ре­ква­лі­фі­ку­вав зви­ну­ва­че­н­ня з ор­га­ні­за­ції осе­ред­ку те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції на участь у та­кій ор­га­ні­за­ції. Адво­кат Еміль Кур­бе­ді­нов по­ві­до­мив у Facebook: « За­мість за­тре­бу­ва­них про­ку­ро­ром 17 ро­ків, при­го­во­ри­ли до се­ми ро­ків. Це ма­лень­кий пе­ре­лом, що ве­де до ве­ли­ких пе­ре­мог!».

При ого­ло­шен­ні ви­ро­ку зви­ну­ва­чу­ва­ні на знак про­те­сту за­кле­ї­ли со­бі ро­ти і одя­гли фут­бол­ки, на­пи­си на яких утво­ри­ли фра­зу: «Те­атр за­кін­че­но. За­мов­ле­н­ня ви­ко­на­но. Крим­ські та­та­ри зно­ву під за­бо­ро­ною». Про це на­пи­сав у Facebook адво­кат Едем Се­ме­для­єв. Він до­дав, що за­хист оскар­жу­ва­ти­ме ви­рок.

По­лі­на БРОДIК, ко­ор­ди­на­тор кам­па­нії Let My People Go:

— В один день від­бу­ли­ся дві до­во­лі ва­го­мі по­дії: звіль­не­н­ня Іль­мі Уме­ро­ва з пси­хі­а­три­чної лі­кар­ні (за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду оку­па­цій­на вла­да пів­остро­ва утри­му­ва­ла там, щоб про­ве­сти пси­хі­а­три­чну екс­пер­ти­зу. — Авт.) і ви­не­се­н­ня ви­ро­ку пер­шій че­твір­ці крим­ських му­суль­ман, яких зви­ну­ва­чу­ють в уча­сті у « Хі­зб ут- Та­хрір » . На­пев­но те, що це ста­ло­ся в один день, свід­чить про спла­но­ва­ний роз­ви­ток по­дій.

За­су­дже­н­ня крим­ських та­тар є про­бним ка­ме­нем. Ймо­вір­но, Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція роз­гля­дає це як спо­сіб дій сто­сов­но ін­ших крим­чан, зви­ну­ва­чу­ва­них у при­че­тно­сті до « Хі­зб утТа­хрір » . Одно­ча­сно ця по­дія мо­же по­спри­я­ти під­го­тов­ці дій на за­хист ін­ших жи­те­лів пів­остро­ва, спра­ви яких за­раз роз­гля­да­ю­ться.

Те, що Ро­сія да­ла Іль­мі Уме­ро­ву мо­жли­вість ви­йти на во­лю і ско­сти­ла тер­мі­ни крим­ським та­та­рам, ви­гля­дає як по­да­чка, адже ці лю­ди не­вин­ні.

Ре­чник Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Мар’ яна Бе­ца за­су­ди­ла у Twitter дії РФ що­до не­за­кон­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня крим­чан. Хо­че­мо, щоб бу­ла офі­цій­на за­ява МЗС і спо­ді­ва­є­мо­ся, що укра­їн­ська вла­да про­дов­жить дії для звіль­не­н­ня крим­ських му­суль­ман, на­сам­пе­ред на між­на­ро­дній аре­ні. Ми теж до­кла­де­мо для цьо­го ма­кси­мум зу­силь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.