До Оде­си з’їха­ли­ся юні ін­спе­кто­ри ру­ху з усі­єї Укра­ї­ни

Ме­та зма­гань не­змін­на вже 40 ро­ків — ро­зу­мі­н­ня шко­ля­ра­ми ва­жли­во­сті до­три­ма­н­ня пра­вил

Den (Ukrainian) - - День України -

ВОде­сі три­ва­ють Все­укра­їн­ські фі­наль­ні зма­га­н­ня за­го­нів юних ін­спе­кто­рів ру­ху (ЮІР) та ко­манд Клу­бу ве­се­лих і най­кмі­тли­ві­ших юних ін­спе­кто­рів ру­ху (КВН ЮІР). Цьо­го­річ вже вдвад­ця­те все­укра­їн­ський фі­нал при­ймає Ди­тя­чий центр «Мо­ло­да гвар­дія». А са­мі зма­га­н­ня свя­тку­ють юві­лей — їм ви­пов­ню­є­ться со­рок ро­ків. Під час уро­чи­сто­го від­кри­т­тя всі ко­ман­ди, які при­їха­ли до Оде­си з усі­єї кра­ї­ни, гор­до три­ма­ли пра­по­ри сво­їх обла­стей. Се­ред них ма­йо­рі­ли й пра­по­ри До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, та­кож бу­ли при­су­тні пред­став­ни­ки Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим. Із по­ча­тком фе­сти­ва­лю­у­ча­сни­ків при­ві­та­ли ке­рів­ни­ки «Мо­ло­дої гвар­дії», пред­став­ни­ки На­ціо­наль­ної по­лі­ції та осві­тя­ни.

Про­тя­гом кіль­кох днів юні ін­спе­кто­ри зма­га­ти­му­ться між со­бою. По­ка­зу­ва­ти­муть за­зда­ле­гідь під­го­тов­ле­ні ви­сту­пи агіт­бри­гад, бра­ти­муть участь у кон­кур­сах-ім­про­ві­за­ці­ях, а та­кож ма­ти­муть мо­жли­вість по­ка­за­ти свої зна­н­ня з пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху. За­вер­ши­ться фе­сти­валь 11 ве­ре­сня ого­ло­ше­н­ням пе­ре­мож­ців. Ме­та зма­гань за­ли­ша­є­ться не­змін­но­юв­же ба­га­то ро­ків — під­го­тов­ка та участь у кон­кур­сі по­вин­ні спри­я­ти утвер­джен­нюу сві­до­мо­сті шко­ля­рів ва­жли­во­сті до­три­ма­н­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху.

Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Оде­са,

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.