«Яскра­ва сла­ва» у ро­ди­ні «Дня»

Den (Ukrainian) - - День України - Ре­да­кція га­зе­ти «День»

Чу­до­ва но­ви­на для на­шої ре­да­кції — 6 ве­ре­сня ко­ре­спон­дент від­ді­лу «Су­спіль­ство» Ін­на Ли­хо­вид на­ро­ди­ла донь­ку! Не­мов­ля ва­жить 3700 гра­мів і має зріст 54 сан­ти­ме­три. Дів­чин­ку на­зва­ли Яро­сла­вою.

Ін­на пра­цює у «Дні» з 2007 ро­ку. На­ші чи­та­чі до­бре зна­ють її за ма­те­рі­а­ла­ми про ме­ди­чну й осві­тню­си­сте­ми, про­бле­ми дов­кі­л­ля, бо­роть­бу з за­бу- дов­ни­ка­ми, що ви­хо­дять май­же у ко­жно­му ви­пу­ску га­зе­ти. Між ін­шим, бу­кваль­но за го­ди­ну до по­ло­гів Ін­на ще до­пи­су­ва­ла текст — не­бай­ду­жість і чуй­ність зму­шу­ють її по га­ря­чих слі­дах бра­ти­ся за скла­дні те­ми. Тож ми ві­та­є­мо Ін­ну, її чо­ло­ві­ка Юрія Ли­хо­ви­да та стар­шу донь­ку по­друж­жя, 5-рі­чну Ні­ку! Ба­жа­є­мо цій ро­ди­ні зла­го­ди та рі­зних, ве­ли­ких і ма­лень­ких, жит­тє­вих пе­ре­мог. Осо­би­сто Ін­ні зи­чи­мо, щоб шу­ка­ти те­ми для про­блем­них ма­те­рі­а­лів бу­ло яко­мо­га важ­че. А ма­лень­кій Яро­сла­ві ба­жа­є­мо яскра­вої сла­ви (та­кий один із ва­рі­ан­тів зна­че­н­ня цьо­го іме­ні), під­крі­пле­ної лю­бов’ю близь­ких лю­дей!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.