Во­їн III сто­річ­чя до на­шої ери

На Дні­про­пе­тров­щи­ні зна­йшли по­хо­ва­н­ня гі­гант­сько­го скі­фа

Den (Ukrainian) - - День України -

Ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки бі­ля се­ла То­ків­ське при­не­сли не­зви­чай­ну зна­хід­ку. Спів­ро­бі­тни­ки Дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го істо­ри­чно­го му­зе­ю­і­ме­ні Явор­ни­цько­го ви­яви­ли по­хо­ва­н­ня, у яко­му ле­жав ске­лет скі­фа-ве­ле­тня. За жи­т­тя йо­го зріст до­ся­гав 190 сан­ти­ме­трів, що бу­ло май­же ре­кор­дом. За­зви­чай се­ре­дній зріст чо­ло­ві­ка то­го ча­су був на двад­цять сан­ти­ме­трів ниж­чим. Ско­рі­ше за все, по­хо­ва­ний у мо­ги­лі скіф був ве­ли­ким во­ї­ном, оскіль­ки по­гре­бли йо­го з осо­бли­ви­ми по­че­стя­ми на те­ри­то­рії ста­ро­дав­ньо­го свя­ти­ли­ща.

«Ек­спе­ди­ція істо­ри­чно­го му­зею пра­цю­ва­ла на свя­ти­ли­щі епо­хи се­ре­дньої брон­зи, де у скіф­сько­му ша­рі бу­ло зна­йде­но по­хо­ва­н­ня. Ґрун­то­ві мо­ги­ли без кур­га­ну — не­ти­по­ві для скі­фів, так що це є ве­ли­ко­ю­рід­кі­стю. Ма­буть, це мі­сце бу­ло не­про­стим і для скі­фів», — роз­по­вів за­ві­ду­вач від­ді­лом ар­хе­о­ло­гії му­зею ім. Д.Явор­ни­цько­го Оле­ксандр Ста­рик. По­хо­ва­н­ня бу­ло тро­хи зі­псо­ва­не кро­та­ми, ча­сти­на кі­сток бу­ла пе­ре­мі­ша­на. На ске­ле­ті ар­хе­о­ло­ги зна­йшли кі­стя­ні ви­ро­би та ме­та­ле­вий пре­дмет, схо­жий на скіф­ський акі­нак — ко­ро­ткий меч або ніж. Крім то­го, у по­хо­ван­ні ви­яви­ли за­ли­шки три­зни — слі­ди по­гре­бо­во­го бен­ке­ту, який скі­фи за сво­ї­ми зви­ча­я­ми вла­што­ву­ва­ли на згад­ку про по­кій­но­го. По­пе­ре­дньо ар­хе­о­ло­ги да­ту­ють остан­ки скі­фа III сто­річ­чям до на­шої ери, оскіль­ки в куль­тур­но­му ша­рі бу­ли ви­яв­ле­ні улам­ки ро­до­ської ам­фо­ри то­го пе­рі­о­ду.

Роз­ко­пки на ста­ро­дав­ньо­му свя­ти­ли­щі ар­хе­о­ло­ги про­во­дять уже тре­тій се­зон. У ньо­му ви­яви­ли два по­ту­жних куль­тур­них ша­ри — епо­хи се­ре­дньої брон­зи та скіф­сько­го пе­рі­о­ду. Ці­ка­во, що ста­ро­дав­нє свя­ти­ли­ще зна­хо­ди­ться в ра­йо­ні скіф­ських Герр, на пів­дні су­ча­сної Дні­про­пе­тров­щи­ни, де згі­дно з опи­са­ми Ге­ро­до­та ко­чів­ни­ки хо­ва­ли сво­їх ца­рів.

Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.