У Че­хії не бу­де пред­став­ництв так зва­них «ДНР» і «ЛНР»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Че­хія не від­кри­ва­ти­ме ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ництв са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік «ДНР/ЛНР», за­пев­нив прем’єр­мі­ністр Че­хії Бо­гу­слав Со­бо­тка під час зу­стрі­чі з прем’єр-мі­ні­стром Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном. Укра­їн­ський прем’єр за­зна­чив, що Укра­ї­на стур­бо­ва­на но­ви­на­ми про від­кри­т­тя в че­сько­му мі­сті Остра­ва так зва­но­го по­че­сно­го кон­суль­ства «ДНР», про­те прем’єр-мі­ністр че­сько­го уря­ду Бо­гу­слав Со­бо­тка за­зна­чив, що цей за­клад не мо­жна вва­жа­ти ди­пло­ма­ти­чним пред­став­ни­цтвом, і за­пев­нив, що жо­дна із са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік не ма­ти­ме ди­пло­ма­ти­чної мі­сії в кра­ї­ні. Ра­ні­ше МЗС Укра­ї­ни від­пра­ви­ло но­ту про­те­сту в По­соль­ство Че­хії в Укра­ї­ні у зв’яз­ку з від­кри­т­тям так зва­но­го пред­став­ни­цтва «ДНР» у че­сько­му мі­сті Остра­ва, на що в МЗС Че­хії по­обі­ця­ли звер­ну­ти­ся в кра­йо­вий суд для лі­кві­да­ції ці­єї ор­га­ні­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.