США роз­ши­ри­ли сан­кції про­ти Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра мі­ні­стер­ство тор­гів­лі США роз­ши­ри­ло спи­сок сан­кцій про­ти низ­ки ро­сій­ських ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ком­па­ній у зв’яз­ку з кон­флі­ктом в Укра­ї­ні. Під тор­го­вель­ні обме­же­н­ня по­тра­пи­ла 81 ком­па­нія, се­ред них по­над 50 ком­па­ній, під­кон­троль­них ро­сій­сько­му га­зо­во­му мо­но­по­лі­сто­ві «Газ­пром». Крім то­го, сан­кції вве­де­но про­ти під­ря­дни­ків на бу­дів­ни­цтві Кер­чен­сько­го мо­сту в Кри­му та ще 11 ро­сій­ських ком­па­ній, що ви­го­тов­ля­ють еле­ктро­ні­ку, яка мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на для по­треб вій­сько­вої про­ми­сло­во­сті. У Ва­шинг­то­ні на­го­ло­си­ли, що всі ком­па­нії з сан­кцій­но­го спи­ску зав­да­ють зби­тків на­ціо­наль­ній без­пе­ці або зов­ні­шньо­по­лі­ти­чним ін­те­ре­сам кра­ї­ни, по­ру­шу­ють прин­ци­пи між­на­ро­дно­го пра­ва та про­во­ку­ють кон­флікт в Укра­ї­ні. Що­до всіх цих ком­па­ній ді­я­ти­ме жорс­ткий ре­жим екс­порт­но­го кон­тро­лю США та обов’яз­ко­ве лі­цен­зу­ва­н­ня по­ста­вок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.