ЮНIСЕФ: 50 млн ді­тей у сві­ті – бі­жен­ці

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ди­тя­чий фонд ООН (ЮНІСЕФ) по­ві­до­мив, що май­же 50 млн ді­тей по всьо­му сві­ту вва­жа­ю­ться бі­жен­ця­ми. Основ­ни­ми при­чи­на­ми то­го, що ді­ти бі­жать із вла­сних кра­їн, є во­єн­ні кон­флі­кти, пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, бі­дність, ви­со­кий рі­вень зло­чин­но­сті та еко­ло­гі­чні за­гро­зи, йде­ться у зві­ті фон­ду. За да­ни­ми ор­га­ні­за­ції, ба­га­тьом не­пов­но­лі­тнім бі­жен­цям не вда­є­ться ви­жи­ти під час вте­чі до ін­ших кра­їн, зокре­ма то­му, що во­ни ги­нуть чи їх уби­ва­ють. При цьо­му де­да­лі біль­ше ді­тей ста­ють бі­жен­ця­ми, і то­рік кіль­кість ді­тей, які без су­про­во­ду ба­тьків по­да­ли за­яви про на­да­н­ня при­тул­ку в ін­ших кра­ї­нах, ся­гну­ла 100 тис., що втри­чі біль­ше, ніж 2014 ро­ку. У фон­ді за­кли­ка­ли уря­ди тран­зи­тних, при­йма­ю­чих кра­їн і кра­їн, з яких по­хо­дять ді­ти, кра­ще за­хи­ща­ти не­пов­но­лі­тніх від на­силь­ства та дис­кри­мі­на­ції, крім то­го, не роз­лу­ча­ти їх з ба­тька­ми й не за­три­му­ва­ти на шля­ху до ін­ших кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.