Во­линь’43: що го­тує пар­ла­мент?

Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО: «Існує за­гро­за, що Вер­хов­на Ра­да мо­же про­го­ло­су­ва­ти за про­ект, який, по су­ті, схва­лює по­зи­цію поль­сько­го Се­йму»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Вже тре­тій рік три­ває агре­сія РФ про­ти Укра­ї­ни, ре­зуль­та­том якої є втра­та низ­ки те­ри­то­рії та більш ніж де­сять ти­сяч за­ги­блих. Укра­ї­на в цій си­ту­а­ції як ні­ко­ли по­тре­бує мі­цних зов­ні­шніх від­но­син осо­бли­во із су­сі­дні­ми кра­ї­на­ми. На жаль, істо­рія не зав­жди дає одно­зна­чну оцін­ку по­ді­ям, які від­бу­ва­лись про­тя­гом сто­літь. Вар­то при­га­да­ти, що ві­до­мий фільм Єжи Го­фма­на «Во­гнем і ме­чем», який по су­ті ви­кла­де­них в ньо­му по­дій від­рі­зня­є­ться від про­то­ти­пу — одно­ймен­но­му ро­ма­ну Ген­рі­ха Сен­ке­ви­ча, дав уза­галь­ню­ю­чу оцін­ку кон­флі­ктів між Поль­ще­юі Укра­ї­ною. Ця оцін­ка по­ля­га­ла в то­му, що по­ки укра­їн­ці і по­ля­ки чу­би­лись між со­бою, тим са­мим по­сла­блю­ю­чи один одно­го, на пів­но­чі на­ро­ди­лась зла ім­пе­рія, яка та­ко­ю­слаб­кі­стю­ско­ри­ста­лась. Ви­сно­вок кра­сно­мов­ний, але, як зав­жди, зна­хо­дя­ться про­во­ка­то­ри і по­пу­лі­сти, які ді­ста­ють із шу­хля­ди бо­лю­чі сто­рін­ки істо­рії і під­па­лю­ють ни­ми пошук істи­ни та при­ми­ре­н­ня.

На­га­да­є­мо, що в ухва­ле­ній по­ста­но­ві пар­ла­мен­том Ре­спу­блі­ки Поль­ща в ли­пні цьо­го ро­ку Сейм зро­бив не­дру­жній крок по від­но­шен­ню­до Укра­ї­ни. В оцін­ці Во­лин­ської тра­ге­дії поль­ські де­пу­та­ти фа­кти­чно ви­зна­ли то­ді­шні по­дії ге­но­ци­дом укра­їн­ців про­ти по­ля­ків. І це при то­му, що ра­ні­ше при­ми­ре­н­ня між дво­ма на­ро­да­ми про­го­ло­шу­ва­ло­ся на най­ви­що­му по­лі­ти­чно­му і ду­хов­но­му рів­ні.

У від­по­відь не­що­дав­но укра­їн­ські гро­мад­ські ді­я­чі під­го­ту­ва­ли ґрун­тов­ний до­ку­мент «Звер­не­н­ня у зв’яз­ку з по­ру­ше­н­ням пар­ла­мен­том Ре­спу­блі­ки Поль­ща до­мов­ле­но­стей що­до спіль­ної оцін­ки поль­сько-укра­їн­сько­го про­ти­сто­я­н­ня у 1943—1945 ро­ках», в яко­му не де­кла­ра­тив­но, а ре­тель­но і все­бі­чно да­ли ана­ліз си­ту­а­ції нав­ко­ло зга­да­них по­дій. Під­кре­сли­мо, що це звер­не­н­ня чі­тко роз­став­ляє акцен­ти в цьо­му бо­лю­чо­му пи­тан­ні. Зокре­ма до­ку­мен­там, які бу­ли прийня­ті поль­ськи­ми пар­ла­мен­та­рі­я­ми, бу­ла да­на та­ка оцін­ка: «Всу­пе­реч ві­до­мим фа­ктам По­ста­но­ва зо­бра­жує ви­ня­тко­во укра­їн­ців як зло­чин­ців, а ви­ня­тко- во по­ля­ків як жер­тву і без­під­став­но зви­ну­ва­чує укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів у вбив­стві не ли­ше по­ля­ків, а й єв­ре­їв, вір­мен, че­хів, пред­став­ни­ків ін­ших на­ціо­наль­них мен­шин, а та­кож укра­їн­ців, які на­ма­га­лись до­по­мог­ти жер­твам».

До ре­да­кції «Дня» звер­нув­ся один із екс­пер­тів в цьо­му пи­тан­ні і по­ві­до­мив, що існує ймо­вір­ність ухва­ле­н­ня в че­твер в пар­ла­мен­ті ін­шо­го звер­не­н­ня-від­по­віді до по­ля­ків, ніж під­го­ту­ва­ли гро­мад­ські ді­я­чі. Йде­ться про під­го­тов­ле­не за іні­ці­а­ти­вою спі­ке­ра ВР Ан­дрія Па­ру­бія, яке ек­спер­ти на­зва­ли слаб­ким і та­ким, який не слід при­йма­ти, то­му що мля­вість і роз­ми­тість в цій істо­рії мо­же ли­ше на­шко­ди­ти. Наш спів­ро­змов­ник в ко­мен­та­рі «Дню» чі­тко ска­зав, що «кра­ще по­ки ні­яко­го звер­не­н­ня не при­йма­ти, ніж той, що про­по­нує Па­ру­бій».

Си­ту­а­цію про­ко­мен­ту­вав юри­стмі­жна­ро­дник і один з ав­то­рів звер­не­н­ня від гро­мад­сько­сті Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО:

— Пар­ла­мент зви­чай­но має су­ве­рен­не пра­во ухва­ли­ти вла­сне звер­не­н­ня до поль­сько­го пар­ла­мен­ту, яке мо­же від­рі­зня­тись від то­го, яке за­про­по­ну­ва­ла гро­мад­ськість, але не пов­ні­стю ігно­ру­ва­ти її дум­ку. Я озна­йо­мив­ся з тим звер­не­н­ням, яке про­по­ну­є­ться мо­жли­во прийня­ти в че­твер. Так ось це звер­не­н­ня дій­сно пов­ні­стю ігно­рує звер­не­н­ня гро­мад­сько­сті. Най­го­лов­ні­ше, що в ньо­му не да­є­ться на­ле­жна від­по­відь на по­ста­но­ву поль­сько­го пар­ла­мен­ту. Та­ким чи­ном, це звер­не­н­ня на­че схва­лює по­зи­ці­єю поль­сько­го пар­ла­мен­ту, тоб­то Укра­ї­на ви­слов­лює зго­ду із змі­стом поль­ської по­ста­но­ви. У Вер­хов­ній Ра­ді вже бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні два про­е­кти по­ста­нов до Поль­щі — це про­ект Та­ра­сю­ка і ці­лої гру­пи де­пу­та­тів та Ля­шка. Ці про­е­кти бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні ще на по­ча­тку ли­пня цьо­го ро­ку, але про­ект звер­не­н­ня Па­ру­бія ці до­ку­мен­ти ні­як не вра­хо­ву­ють, хо­ча зга­да­ні про­е­кти бу­ли обго­во­ре­ні в ко­мі­те­тах. Пар­ла­мент за них то­ді не про­го­ло­су­вав, але ціл­ком бу­ло б ло­гі­чно про­дов­жи­ти пра­цю над іс- ну­ю­чи­ми про­е­кта­ми, а не ство­рю­ва­ти щось но­ве і не­аде­ква­тне.

Існує за­гро­за, що пар­ла­мент мо­же про­го­ло­су­ва­ти за цей про­ект, який не обго­во­рю­вав­ся ні в ко­мі­те­тах, ні в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі. Цей про­ект, що най­го­лов­ні­ше, не про­по­нує шля­хів розв’яза­н­ня тої кон­флі­ктної си­ту­а­ції, яка ви­ни­кла вна­слі­док ухва­ле­н­ня по­ста­нов поль­ським пар­ла­мен­том. Окрім то­го, на мій по­гляд, в пар­ла­мен­ті тре­ба вже ухва­лю­ва­ти не звер­не­н­ня, а по­ста­но­ву. Звер­та­тись не­має сен­су, адже ра­ні­ше вже звер­та­лись до пар­ла­мен­ту Поль­щі і поль­сько­го на­ро­ду не­о­дно­ра­зо­во, але від­по­віді ні­якої не отри­ма­ли. То­му у від­по­відь на по­ста­но­ву тре­ба ухва­лю­ва­ти так са­ме по­ста­но­ву, в якій, по-пер­ше, не­об­хі­дно ви­зна­ти не­прийня­тною по­ста­но­ву поль­сько­го пар­ла­мен­ту, оскіль­ки во­ни су­пе­ре­чать істо­ри­чній прав­ді, не­зба­лан­со­ва­ні, ма­ють ан­ти­укра­їн­ський ха­ра­ктер, юри­ди­чно не­ко­ре­ктні і по­ру­шу­ють ті до­мов­ле­но­сті, які ра­ні­ше бу­ли до­ся­гну­ті між на­ши­ми кра­ї­на­ми. Бу­ла чі­тко ви­зна­че­на фор­му­ла при­ми­ре­н­ня — «про­си­мо про­ба­чи­ти і про­ба­ча­є­мо».

По-дру­ге, тре­ба ска­за­ти, що укра­їн­ський пар­ла­мент від­ки­дає огуль­не зви­ну­ва­че­н­ня укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­сти­чно­го ру­ху як та­ко­го, що чи­нив зло­чи­ни в хо­ді цьо­го кон­флі­кту. Тре­ба за­пе­ре­чи­ти ге­ро­ї­за­цію поль­ських зброй­них під­роз­ді­лів, які ни­щи­ли укра­їн­ські се­ла та укра­їн­ців. По-тре­тє, тре­ба зро­би­ти по­зи­тив­ний блок, де мі­сти­лась би про­по­зи­ція поль­сько­му пар­ла­мен­ту ска­су­ва­ти ан­ти­укра­їн­ську по­ста­но­ву, ство­ри­ти дво­сто­рон­ню укра­їн­сько-поль­ську слід­чу ко­мі­сію на па­ри­те­тних за­са­дах, яка б на осно­ві до­сто­вір­них фа­ктів з’ясу­ва­ла всі об­ста­ви­ни укра­їн­сько­поль­сько­го про­ти­сто­я­н­ня на Во­ли­ні і да­ла б спіль­ну оцін­ку. Зго­дом тре­ба ухва­ли­ти спіль­ну за­яву за ре­зуль­та­та­ми і ви­снов­ка­ми комісії. Та­кий ал­го­ритм по­ста­но­ви спря­мо­ва­ний на вста­нов­ле­н­ня істи­ни і на­кре­слює шлях розв’яза­н­ня су­пе­ре­чки, яка ви­кли­ка­на одно­сто­рон­ні­ми ді­я­ми поль­сько­го пар­ла­мен­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.