Три­ва­ють на­вча­н­ня ре­зер­ві­стів

Вій­сько­ві вва­жа­ють, що за­без­пе­че­н­ня жи­тлом є най­го­лов­ні­шим мо­ти­ва­цій­ним фа­кто­ром при вкла­дан­ні кон­тра­кту для слу­жби в ЗСУ

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

На­чаль­ник Ген­шта­бу Ві­ктор Му­жен­ко здій­снив ро­бо­чу по­їзд­ку на Рів­нен­ський та Яво­рів­ський по­лі­го­ни, де про­хо­дять збо­ри з ре­зер­ві­ста­ми опе­ра­тив­но­го ре­зер­ву, які від­бу­ва­ю­ться на ба­зі ви­зна­че­них вій­сько­вих ча­стин. Про це по­ві­дом­ляє сайт Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. Ре­зер­ві­сти бе­руть участь у бри­га­дних та­кти­чних на­вча­н­нях з бо­йо­вою стріль- бою під час від­нов­ле­н­ня боє­зда­тно­сті. Вій­сько­ві, які сво­го ча­су ви­ко­ну­ва­ли зав­да­н­ня в АТО та бу­ли де­мо­бі­лі­зо­ва­ні, за ви­кли­ком ко­ман­ди­рів при­бу­ли у до­бро­віль­но­му по­ряд­ку на збо­ри та від­нов­лю­ють на­ви­чки в скла­ді сво­їх шта­тних під­роз­ді­лів. Під час спіл­ку­ва­н­ня з Му­жен­ком ре­зер­ві­сти ви­зна­ли основ­ним мо­ти­ва­цій­ним чин­ни­ком, який є ви­зна­чаль­ним при прийнят­ті ни­ми рі­ше­н­ня що­до укла­да­н­ня кон­тра­кту, — мо­жли­вість за­без­пе­че­н­ня слу­жбо­вим жи­тлом. За ре­зуль­та­та­ми збо­рів будуть опра­цьо­ва­ні про­по­зи­ції що­до вне­се­н­ня змін до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни сто­сов­но по­кра­ща­н­ня умов про­хо­дже­н­ня слу­жби в ре­зер­ві, спро­ще­н­ня по­ряд­ку укла­да­н­ня кон­тра­ктів.

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.