«У по­ло­ні при­стра­стей (Ка­мін­ний го­спо­дар)» — 15 ве­ре­сня, На­ціо­наль­ний те­атр ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ши­ро­ко­ві­до­мий твір укра­їн­ської кла­си­ки по­ста­вив Михайло Ре­зни­ко­вич ще 2002 р.(сце­но­гра­фія — Ма­рії Ле­вит­ської). Ле­ся Укра­їн­ка у сво­їй ін­тер­пре­та­ції зна­ме­ни­тої істо­рії роз­кри­ла про­бле­му про­ти­сто­я­н­ня сво­бо­ди івла­ди... У цій ви­ста­ві­ду­же пе­ре­кон­ли­во роль Дон­ни Ан­ни грає На­та­лія До­ля (на фото), а пар­тне­ра­ми ви­сту­плять її ко­ле­ги — Во­ло­ди­мир Ра­щук (Ко­ман­дор), Єв­ген Ав­дє­єн­ко (Дон Жу­ан), Оль­га Куль­чи­цька (До­ло­рес), Оле­ксан­дра Єна (Дон­на Соль) та ін­ші. «Що мо­же бу­ти силь­ні­шим від спо­пе­ля­ю­чої при­стра­сті? Ні­чо­го», — так ко­лись ду­мав Дон Жу­ан, по­вер­та­ю­чись від одні­єї зва­бле­ної ним жін­ки до ін­шої. Але Дон­на Ан­на до­ко­рін­но змі­ни­ла йо­го уяв­ле­н­ня про щастя, при­зна­чив­ши до­сить ви­со­ку ці­ну за во­ло­ді­н­ня со­бою, і ста­ла йо­го остан­ньою ко­ха­ною... Це істо­рія при­стра­стей, де не­має прір­ви між по­чу­т­тя­ми та роз­ра­хун­ком, де во­ля жін­ки — за­кон для чо­ло­ві­ка — та­ка істо­рія ко­ха­н­ня, ви­га­да­на Ле­сею Укра­їн­кою (спе­ктакль — п’яте звер­не­н­ня те­а­тру до дра­ми ве­ли­кої укра­їн­ської по­е­те­си пі­сля 1939, 1946, 1951, 1971 рр.).

ФОТО ІРИНИ СОМОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.