Від­кри­т­тя 153-го се­зо­ну — 15 ве­ре­сня, На­ціо­наль­на фі­лар­мо­нія Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­че­сну мі­сію від­кри­ти но­вий кон­цер­тний се­зон у Ко­лон­но­му за­лі ім. М.Ли­сен­ка предс - тав­ле­но ві­до­мо­му ко­ле­кти­ву — Ака­де­мі­чно­му сим­фо­ні­чно­му ор­ке­стру На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни під ору­дою ви­да­тно­го ди­ри­ген­та Ро­ма­на Ко­фма­на, со­лі­стом ви­сту­пить мо­ло­дий пі­а­ніст, ла­у­ре­ат ба­га­тьох пре­сти­жних між­на­ро­дних фе­сти­ва­лів і кон­кур­сів Ан­то­ній Ба ри шевсь кий ( на фото). Му зи кан ти під го ту ва ли ці ка ву про гра му для ме ло ма нів. У пер­шо­му від­ді­лі лу­на­ти­муть «Дзво­но­вий шлях» В. Бі­бі­ка і Тре­тій кон­церт С. Про­коф’єва для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром, а за­вер­шить про­гра­му «Ге­ро­ї­чна» Сим­фо­нія №3 Л.Бе­тхо­ве - на. Тре ба за зна чи ти, що Ан­то ній Ба ри шевсь кий вір ту оз но ви ко нує тво ри різ них епох і сво­єю май­стер­ні­стю гі­дно пред­став­ляє укра­їн­ську фор­те­пі­ан­ну шко­лу у сві­ті.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.