«Шай­тан» із гвин­тів­кою

Den (Ukrainian) - - Культура -

Книж­ку «Аме­ри­кан­ський снай­пер» Крі­са Кай­ла ви­да­ло «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва» (укра­їн­ський пе­ре­клад зро­бив Ан­дрій Пор­ти­ко). Це спо­га­ди вій­сько­во­го під­роз­ді­лу спе­цо­пе­ра­цій ВМС США «мор­ські ко­ти­ки», ви­зна­но­го най­успі­шні­шим снай­пе­ром у вій­сько­вій істо­рії Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, роз­кри­ває пе­ред чи­та­чам аме­ри - кан­ський по­гляд на во­єн­ний кон­флікт в Іра­ку. Ця книж­ка ста­ла осно­вою для одно­ймен­но­го кі­но­філь­му, зня­то­го сла­ве­тним гол­лі­вуд­ським акто­ром і ре­жи­се­ром Клін­том Іству­дом. Те­ха­сець Кріс Кайл на­стіль­ки успі­шно сі­яв смерть в Іра­ку, що про­тив­ни­ки про­зва­ли йо­го «Шай­та­ном з Ра­ма­ді» — по на­зві мі­ста в ста кі­ло­ме­трах на за­хід від Ба­гда­да, де він слу­жив у одно­му зі сво­їх від­ря­джень. По - встан­ці обі­ця­ли за го­ло­ву «Шай­та­на» де­ся­тки ти­сяч до­ла­рів, він не­о­дно­ра­зо­во був по­ра­не­ним, і все ж бла­го­по­лу­чно за­вер­шив слу­жбу і по­вер­нув­ся до мир­но­го жи­т­тя. Та від­лу­н­ня вій­ни на­здо­гна­ло К. Кай­ла не­спо­ді­ва­но: в лю­то­му 2013-го Крі­са за­стре­лив йо­го ко­ли­шній то­ва­риш по зброї Ед­ді Рей Рут (який був хво­рий на пост­трав­ма­ти­чний стре­со­вий син­дром), ни­ні си­дить у тюр­мі...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.